15
Nopga äär ber owa Sbö bokso sorë
Eshko ga fariseoga, no pinggaga kjok l̇l̇gwekkl̈o tara Moisésdë l̈i go, e kjone kjone tjwe l̈öng Jerusalén kjokyo dwayo, tek shrono l̈öng Jesús shwoy ga tjl̈ẽ l̈ok ba kong ga «¿Bop oppinggaga kjwe, bi tjl̈apgaga tek dënashko so sdëkwo bangkjre l̈ok l̇l̇ëm ega? Ië l̈okshko ga orkwo shkwë l̇l̇ëme» l̈e.
Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Bomi sdëkwo kjĩshko ga Sbö kjok l̇l̇gwekkl̈o kol̈ëmi l̇l̇ëm ega? Sbö tjl̈ẽno ga “Bomi dataga, bomi mekëga, e bangkjrozĩ, iozĩ ber tjwl̈õ ara.”* Éxodo 20.12; Deuteronomio 5.16. Sbö tjl̈ẽno obi ga “Ëye ba data, ba mekë l̈ãywono owa ga e zrökko.” Gueniyo ga ëye tjl̈ẽno ba data, ba mekë kong ga “Pja kjimtër ga äe. Bor l̇l̇ëbo uunkong ëre tworor tjeng Sbö kong pjire” l̈ara ba kong pjir ga ba data, ba mekë kjimte ame ga pjl̈úe l̈ëmi eni. Eni ga bomi sdëkwo kjĩshko ga Sbö tjl̈õkwo ioromi beno tjwl̈õ l̇l̇ëme. ¡Pjãy Sbö tjl̈õkwo söga jl̈õkoyo l̈ëmi, gueniyo pjãy wotjl̈ĩk owa bomi pjl̈úshko! L̇l̇ëye l̈ara Sbö tjl̈õkwo l̈aga tek dënashko so Isaíasdë bomi kjĩshko l̈i, e jl̈õe. Tjl̈ẽno beno eni:
»“Nopga ëre, tja poshrëya ba kjamo go,
gueniyo tja woyotjl̈ĩya ba pjl̈úshko l̇l̇ëme.
Tja poshrëya l̈öng l̈i l̇l̇ëno l̇l̇ëm,
nopga pĩya kjok l̇l̇gwekkl̈o tak norë go erö kjĩshko”» Isaías 29.13. l̈e.
10 Eshko ga nopga rokara tek ba zl̈ong bäng, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Tja kuzĩa. 11 Nopga äär ber owa Sbö bokso l̈aga dl̈i ue l̈irë l̇l̇ëme. Miga ber l̈öng eni l̈i l̈aga ba tjl̈õkwo l̈e om go l̈irë» l̈e.
12 Wop tjok ga ba oppinggaga tek shrono l̈öng ba zl̈ong bäng ga tjl̈ẽ ba kong ga «L̇l̇ëye l̈orop l̈i kjĩshko ga fariseoga iirkono ara. ¿E miydëpde?»
13 «Dwl̈a dgara bor Data sök kjok dogo l̈irë l̇l̇ëm ga e skwako sl̈eng go. Dwl̈a dgara ba Data sök kjok dogo l̈irë l̇l̇ëm l̈e l̈i, e nopga mär Sbö go l̇l̇ëm l̈i l̈okl̈o. Epga ber skwako sl̈eng go l̈e l̈i, e epga kje Sbörë ba bokshto dwayo l̈okl̈o. 14 Kjwepga l̈öng wẽyẽ. Kjok ĩgö l̈ok l̇l̇ëm, gueniyo l̈öng obl̈ë kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo wl̈osök. Eni ga no kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo wl̈osöya no kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyorë ga l̈on tjeng pjöyĩkong pjl̈ëbgwo kjwaraso roy» l̈e ba kong.
15 Eshko ga Pedro tjl̈ẽ ba kong ga «L̇l̇ëye l̈orop l̇l̇ëbo jyãgl̈o go l̈i pjl̈ol̇l̇gwes borwa kong sira» l̈e.
16 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong l̈ok ga «¿L̇l̇ëye l̈ër shäng l̈i l̇l̇ë l̈okl̈o miydomirë l̇l̇ëm obire? 17 Dl̈i uëy l̈i jer bi kjamo roy, äär ber tjeng bi bö roshko. Pjir ga tur bi roy dwayo. ¿E miydëmi l̇l̇ëmdo? 18 Gueniyo ga tjl̈õkwo l̈ëy l̈i wen tëm bi pjl̈úshko dwayo, ga tur bi kjamo go. Nopga äär ber owa Sbö bokso l̈aga erë. 19 No wotjl̈ĩk owa, no zrök, pë no orkwosmono ba tjok l̇l̇ëm l̈i tjok, l̈ũrkë, jyõrkë, obl̈ë jyõyotkë, obl̈ë l̈ãywë owa, e wen tëm ba pjl̈úshko dwayo uunkong. 20 Nopga äär ber owa Sbö bokso l̈aga l̇l̇ëbo tjeng kës ërerë. Gueniyo ëye ber pjl̈o bek Sbö bokso, iono orkwo shkwono l̇l̇ëm kjĩshko l̇l̇ëme» l̈e.
Wal̈ë judío l̇l̇ëm wl̈eniyo mär Jesús go jl̈õkoyo
21 E irgo ga Jesús opshino to kjok eshko dwayo, jek öötong shäng Tiro kjokyo, Sidón kjokyo, e soshko. 22 Wal̈ë sök kjl̈ara eshko Canaán so. Tek shrono shäng Jesús shwoy ga tjl̈ẽ ba kong dbo go ga «¡Tjl̈apga, David tjëyo, tja songe l̈ozong! Bor wa wal̈ë, goshko Ä sëya kjl̈ara, ĩn ga songe» l̈e.
23 Kuya ga dboryara l̇l̇ëme. Eni ga ba oppinggaga tjl̈ẽ ba kong ga «“Pja nom na dwayo” l̈os wal̈ë kjwe kong, tek shäng öö l̈e ara bi irgo kjĩshko» l̈e.
24 Kuya ga tjl̈ẽ wal̈ë l̈i kong ga «Tja ichara Sbörë Israel tjëyoga kong döe. Epga öng wl̈ẽp ushko so jeno l̈öng wl̈eni» l̈e.
25 Eni ga wal̈ë l̈i tek shrono shäng ba zl̈ong bäng ga kjök tono, tjl̈ẽ ba kong ga «¡Tjl̈apga, tja kjimtozong!» l̈e.
26 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Bi wapga dl̈i l̈i döy, twëy shjiti§ Eshko dbaryo ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kowara judíogarë shjiti, woyde l̈ok l̇l̇ëm kjĩshko. kong wl̈o ga äe» l̈e.
27 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Jl̈õe, Tjl̈apga. Gueniyo ba sogo iëshko ga dl̈i pjl̈oyo l̈on ter töshko ga ue shjitirë ga pjl̈úe» l̈e.
28 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «Pja mär bor go jl̈õkoyo. Woydorop sorë l̈i shäryë eni» l̈e. Ga ba wa l̈i poptono jekdo eshko.
Swl̈opga poptara Jesúsdë ara
29 Jesús opshino to eshko dwayo, jek öötong shäng Galilea di bäng buk kësbang l̈i sor go. Eshko ga to jem öötong sök dl̈up go. 30 E irgo ga nopga shrono l̈öng träk l̇l̇ëm sök l̈ishko. Swl̈opga söra l̈ok ara, nopga jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo, nopga kjok ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo, nopga orkwo owa, dre owa wl̈eniyo, nopga tjl̈ẽ l̇l̇ëm wl̈eniyo, nopga swl̈o obl̈ë obl̈ë bakoe. Eni ga söra l̈ok Jesús zl̈ong bäng, ga poptarae. 31 Eshko ga nopga swl̈o ara wl̈eniyo, e poptono, nopga tjl̈ẽ l̇l̇ëm wl̈eniyo, e tjl̈ẽno, nopga orkwo owa wl̈eniyo, e orkwo poptono, nopga dre owa wl̈eniyo, e dre poptono, nopga jëk l̇l̇ëm wl̈eniyo, e jëktong, nopga kjök ĩgö l̇l̇ëm wl̈eniyo, e kjok ĩno bakoe. Ĩya l̈öng l̈irë ga beno l̈öng yëy l̈e erä, ga Israel tjëyo Sbö poshrëra l̈ok ara.
Jesús nopga sëno dogl̈o sak dbäw dbäw pjl̈ogl̈o pkëng (4,000)
32 E irgo ga ba oppinggaga rokara Jesúsdë tek ba zl̈ong bäng, ga tjl̈ẽ ba kong ga «Nopga kjwe l̈öng bor tjok na öötong dbargwo mya, ga l̇l̇ëye uako l̇l̇ëme. E kjĩshko ga songe l̈ër. Jek ichër l̈öng ba ushko ië l̇l̇ëm ga äe. Wopjir irbo kjwe» l̈e.
33 Kuya l̈ok ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Nopga träk l̇l̇ëm kjwe së̃y sorë? ¿Kjok no l̇l̇ëmshko ëre dl̈i wl̈ẽy kjone?» l̈e.
34 Kuya ga tjl̈ẽ ba kong ga «¿Pjãy pjl̈ung shosho suk pjir tjeng kjwobi?»
«Tjeng kjwo kjäk (7), mã chilawa tjeng kjwöbö bakoe» l̈e l̈ok ba kong.
35 Eni ga nopga l̈i ichara Jesúsdë wl̈ar uunkong töshko. 36 Pjir ga pjl̈ung shosho suk pjir kjwo kjäk (7) l̈i, mã l̈i, e kjrara, ga tjl̈ẽ Sbö kong ga «Tjawa kong dl̈i tworop ëre. Tjawa ber wopjl̈ú bop tjok e kjĩshko» l̈e. E irgo ga dl̈i l̈i tora, twara ba oppinggaga kong. Ga pjl̈orgara l̈ok nopga tjeng kës l̈i kong.
37 Nopga uunkong iono beno l̈öng bö tjung, wopjl̈úe. E irgo ga dl̈i worbo töna ba oppinggagarë l̈ok shing roshko, beno tjeng shing kjwo kjäk (7), tjung tjunge.
38 Domerga iono uunkong dogl̈o sak dbäw dbäw pjl̈ogl̈o pkëng (4,000). Wal̈ëga, kjwozirga, e shtak l̇l̇ëme.
39 E irgo ga nopga briktong pjir ga Jesús opyono kjyong roshko, ga to ey dwayo, jek öötong shäng Magdala kjokyo.

*15:4 Éxodo 20.12; Deuteronomio 5.16.

15:9 Isaías 29.13.

15:13 Dwl̈a dgara ba Data sök kjok dogo l̈irë l̇l̇ëm l̈e l̈i, e nopga mär Sbö go l̇l̇ëm l̈i l̈okl̈o. Epga ber skwako sl̈eng go l̈e l̈i, e epga kje Sbörë ba bokshto dwayo l̈okl̈o.

§15:26 Eshko dbaryo ga nopga judío l̇l̇ëm wl̈eniyo kowara judíogarë shjiti, woyde l̈ok l̇l̇ëm kjĩshko.