2
Kjibokwo tak pjang Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Éfeso kjokyo l̈i kong
»Roy söga kjok dogo so shäng kjl̈ara, bor tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Éfeso kjokyo l̈i kong. Kong kjibokwo tos kjwara, söya jek ba kong wl̈o. Kjibokwo l̈i tos eni:
»“Shäng kjl̈ara, orkwo kël̈ëkong dbala tjeng kjwo kjäk (7), jëk shäng iök shjiy bapkwo shäryak dbur sho shõyl̈ṍr go tjeng kjwo kjäk (7) l̈i tjrëko. E tjl̈ẽ bomi kong ga ‘Pjãy jëk l̈öng sorë, e miydër. Pjãy parkë bor kong kjang, l̇l̇ëbo weno bomi kong owashko ga kumi kjang bakoe. No kjone kjone tjl̈ẽno ga “Tja Sbö tjl̈õkwo roy l̈aga Jesús ãska” l̈ara eni. Eshko ga tjl̈ĩnomi yõtso, ga miydoromi ga jyõ erä. Eshko ga ioromi beno jëk l̈öng bomi tjok ame. Bor kjĩshko ga l̇l̇ëbo weno bomi kong owa ara, gueniyo kuromi kjang, pjãy wosonkono l̇l̇ëm bakoe.
” ’Gueniyo bor kong ga pjãy l̈öng l̇l̇ëbo shäryë owa kjrina. Pjãy mär l̈öng bor go kjwl̈ëshko ga pjãy ëng woydono ara kar kare. Gueniyo pjãy opshäryë eni ame. Pjãy opshäryono dämärshko sorë l̈i woyotjl̈ĩzĩa. L̇l̇ëbo shäryëmi l̈öng owa l̈i, e owa jl̈õe l̈ozĩ, ga rayozĩ, ga l̇l̇ëbo shäryoromi dämärshko, Sbö tjl̈õkwo kjroromi kjwl̈ëshko l̈i shäryozĩ eni iröng obi. Shäryëmi eni l̇l̇ëm ga tja jek bomi iök shjiy bapkwo jong l̈i kjë bomi shjiryo. Gueniyo l̇l̇ëbo ber pjl̈ú bomi kong, l̇l̇ëbo owa shärye nicolaítagarë l̈öng l̈i ĩywor shjiktëng, ga pjãy omĩywõ shjiktëng eni bakoe.
” ’Ëye kwomgwo tjok ga woyde ga tjl̈õkwo l̈e Sbö Sëyarë bor tjl̈õkwo kjragaga kong l̈i kuya yõtso. Sbö kjok bukshko ga kjor jong kjl̈ara, ba bo uoroy ga shji wol̈on l̇l̇ëme. Ga ëye l̇l̇ëbo owa l̈i zano ga ichër kjor bo l̈i uë’ l̈e.”
Kjibokwo tak pjang Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Esmirna kjokyo l̈i kong
»Roy söga shäng kjl̈ara obi, bor tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Esmirna kjokyo l̈i kong. Kong kjibokwo tos kjwara, söya jek ba kong wl̈o. Kjibokwo l̈i tos eni:
»“Shäng kjl̈ara, l̇l̇ëye l̇l̇ëm obishko ga sök tjän, l̇l̇ëbo uunkong pjitong dret ga sök obi. Era wol̈ono, ga woshrono iröng obi. E tjl̈ẽ bomi kong ga ‘Pjãy shdungoba sorë, e miydër. Pjãy song jl̈õe. Gueniyo jl̈õkoyo ga pjãy song l̇l̇ëm, pjãy l̇l̇ëbo ara wl̈eni. Pjãy jyõyotke nopgarë sorë l̈i miydër. Epga tjl̈ẽ ga “Tjawa judíoga” l̈e, miga jyõ, epga Ä nopga erä. 10 L̇l̇ëbo wen tjwe bomi kong owa l̈i bangkjrëmi l̇l̇ëme. L̈ër bomi kong ga pjãy kjong kjong ie Ärë om go ber l̈öng no shdũzl̈ong uyo roshko, pjãy tjl̈ĩya wl̈o, l̇l̇ëbo owa shäryëmi wl̈o l̈e, ga pjãy shdũya song äär jong dbar sak kjwara (10). Gueniyo tja rayëmi l̇l̇ëm, äär jong pjãy wol̈ono guing. Shäryoromi eni ga pjãy iër ber l̈öng së ĩyado Sbö tjok.
11 ” ’Ëye kwomgwo tjok ga woyde ga tjl̈õkwo l̈e Sbö Sëyarë bor tjl̈õkwo kjragaga kong l̈i kuya yõtso. Ëye l̇l̇ëbo owa l̈i zano ga nopga wol̈ono tjeng l̈i wol̈on jek obi wl̈enishko ga l̇l̇ëye wen ba kong l̇l̇ëme’ l̈e.”
Kjibokwo tak pjang Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Pérgamo kjokyo l̈i kong
12 »Roy söga shäng kjl̈ara obi, bor tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Pérgamo kjokyo l̈i kong. Kong kjibokwo tos kjwara, söya jek ba kong wl̈o. Kjibokwo l̈i tos eni:
»“Shäng kjl̈ara, dröng tjeng kjwangna, kowo stek kar kar. E tjl̈ẽ bomi kong ga 13 ‘Miydër ga pjãy l̈öng l̈ishko ga nopga pjl̈uyo l̈i Ä erä. Eni ëmdë ga pjãy mär l̈öng bor go ĩyado. Dënashko ga domer shäng kjl̈ara eshko ko Antipas. E parkono bor kong pjl̈úe. E zröraba bomi tjrëkoshko ga tja rayoromi l̇l̇ëme.
14 ” ’Gueniyo bor kong ga pjãy l̈öng l̇l̇ëbo shäryë owa. Dënashko ga Balac pina Balándë Israel tjëyoga jyãpgwë ara. Epga ichara öng sho twaraba sböpga jyãgl̈o kong l̈i uë. Epga ichara pë no orkwosmono ba tjok l̇l̇ëm l̈i tjok. Pjãy kjone kjone jëk l̈öng tjl̈õkwo ëre go. 15 Pjãy kjone kjone jëk l̈öng tjl̈õkwo owa l̈e nicolaítagarë l̈i go bakoe. 16 E kjĩshko ga l̇l̇ëbo owa shäryëmi l̈öng l̈i, e owa jl̈õe l̈ozĩ, ga rayozĩa. L̇l̇ëm ga tja jek bomi shwoy, ga tja ëngkjwë bomi tjok, dröng tur jong bor kjak roy l̈i go.
17 ” ’Ëye kwomgwo tjok ga woyde ga tjl̈õkwo l̈e Sbö Sëyarë bor tjl̈õkwo kjragaga kong l̈i kuya yõtso. Ëye l̇l̇ëbo owa l̈i zano ga kong dl̈i ter kjok dogo dwayo miydëba kjok ëre kjing go l̇l̇ëm wl̈eniyo l̈i* Dl̈i ter kjok dogo dwayo l̈e l̈i, ko maná. twër ber ba kong. Kong akkwo kjwo pjl̈ubl̈ún twër kjwara bako, goshko ko jyã tak pjang tjagl̈ën, miydaga ërë l̇l̇ëm, miyde ba kjraga l̈irë eröe’ l̈e.”
Kjibokwo tak pjang Jesús tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Tiatira kjokyo l̈i kong
18 »Roy söga shäng kjl̈ara obi, bor tjl̈õkwo kjragaga l̈öng Tiatira kjokyo l̈i kong. Kong kjibokwo tos kjwara, söya jek ba kong wl̈o. Kjibokwo l̈i tos eni:
»“Sbö Wa, ba bok roy so iök l̈ok ri ri kjoyo, ga ba dre so dröng sho so kl̈ung sho kjoyo krung beno shjiy kjoyo bakoe. E tjl̈ẽ bomi kong ga 19 ‘Pjãy jëk l̈öng sorë, e miydër. Pjãy ëng woydë ara, pjãy mär bor go, pjãy parkë bor kong pjl̈ú, l̇l̇ëbo wen bomi kong owashko ga kumi kjang bakoe. Miydër ga eerishko ga pjãy l̈öng l̇l̇ëbo pjl̈ú shäryë ara, pjãy mär bor go bäm go l̈i kjinmo bakoe.
20 ” ’Gueniyo bor kong ga pjãy l̈öng l̇l̇ëbo shäryë owa kjrina. Wal̈ë shäng kjl̈ara ko Jezabel. E tjl̈ẽ ga “Tja Sbö tjl̈õkwo l̈aga” l̈e, gueniyo jyõ erä. Tjl̈õkwo l̈e shäng l̈i go ga bor parkagaga jyãpgwe ara. Epga iche pë no orkwosmono ba tjok l̇l̇ëm l̈i tjok. Epga iche öng sho twaraba sböpga jyãgl̈o kong l̈i uë bakoe. Eni ëmdë ga e sl̈omi l̇l̇ëme. 21 Kong dbar tworor kop ara, l̇l̇ëbo owa shärye shäng l̈i, e owa jl̈õe l̈e wl̈o, gueniyo raye woydë l̇l̇ëme. 22 E kjĩshko ga iër ber buk swl̈o ara, ba bukkl̈o kjing go. Ëye pë ba tjok, ga l̇l̇ëbo owa shärye l̈öng l̈i raye l̇l̇ëm ga shdun ara bakoe. 23 Wal̈ë l̈i wapga zrör drete. Eshko ga bor tjl̈õkwo kjragaga l̈öng kës l̈i ommiydë ga wotjl̈ĩk l̇l̇ë l̈i, l̇l̇ëye woyde l̈öng l̈i, e miydër pjl̈ú, ga pjãy kjl̈ara kjl̈ara potjwl̈ẽn, l̇l̇ëbo shäryoromi l̈i kjĩshko.
24 ” ’Gueniyo pjãy kjone kjone jëk l̈öng Jezabel tjl̈õkwo l̈i go l̇l̇ëme. Pjãy oppino kjok miydë Ä ĩ miydëba l̇l̇ëm wl̈eniyo l̈ëba l̈i go l̇l̇ëm bakoe. Pjãyda ichër l̇l̇ëbo obl̈ë shäryë l̇l̇ëme. 25 Pjãy mär ber l̈öng tjl̈õkwo kjroromi l̈i go erä.
26 ” ’Ëye l̇l̇ëbo owa l̈i zano, ga tja kol̈ara äär jong ba dbo go ga kong dbo twër, tjëyoga uunkong iche wl̈o, 27 dbo twara bor Datarë bor kong sorë ga eni. Ga “epga iche kjang; kol̈e l̈ok l̇l̇ëm ga shdũya ara, kl̈ung sbi dl̈oroy pjäs wl̈eni.” Salmo 2.9. 28 Ga kong dbala ko Dbar Kjokl̈o l̈i twër ber ba kong bakoe. 29 Ëye kwomgwo tjok ga woyde ga tjl̈õkwo l̈e Sbö Sëyarë bor tjl̈õkwo kjragaga kong l̈i kuya yõtso’ l̈e.”

*2:17 Dl̈i ter kjok dogo dwayo l̈e l̈i, ko maná.

2:27 Salmo 2.9.