^
1 Peter
Mauri Tui
Vatu Atu Mo Mauri
Ha Sile Na Oloolo Isan La Haratu La Aulu
Slev
Har̃ai Lahi
Tamlohi Lahi
Kalesia Tari
Mauri R̃ilangi Nona Kalesia
Isoiso Retioloolo Non Peter