2
ราชอาณาจักรของพระบุตร
​เหตุ​ใดชนต่างชาติจึงกระทำโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่​ไร้ประโยชน์​ บรรดากษั​ตริ​ย์​แห่​งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้น และนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเยโฮวาห์และผู้รับการเจิมของพระองค์ ​กล่าวว่า​ “​ให้​เราระเบิดสายแอกของเขาให้​ขาดสะบั้น​ และขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเรา” ​พระองค์​​ผู้​ประทับในสวรรค์จะทรงพระสรวล ​องค์​พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้น ​แล​้วพระองค์จะตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธ และกระทำให้เขาสยดสยองด้วยความกริ้วของพระองค์ ตรั​สว​่า “เราได้ตั้งกษั​ตริ​ย์ของเราไว้​แล​้วบนศิ​โยน​ ​ภู​เขาอันบริ​สุทธิ​์ของเรา” ข้าพเจ้าจะประกาศพระดำรัสของพระองค์ พระเยโฮวาห์รับสั่​งก​ับข้าพเจ้าว่า “​เจ้​าเป็นบุตรของเรา ​วันนี้​เราได้​ให้​กำเนิดแก่​เจ้​าแล้ว จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติ​ให้​เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า ​เจ้​าจะตีเขาให้แตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุจภาชนะของช่างหม้อ”
ทรงชักชวนกษั​ตริ​ย์ทั้งหลายให้​ปรนนิบัติ​พระเยโฮวาห์
10 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ​โอ​ ข้าแต่​กษัตริย์​​ทั้งหลาย​ จงฉลาดเถิด ข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดินโลก จงรับคำเตือนเถิด 11 จงปรนนิบั​ติ​พระเยโฮวาห์ด้วยความยำเกรง และจงเกษมเปรมปรี​ดิ​์ด้วยตัวสั่น 12 จงจุบพระบุตรเถิดเกลือกว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธ และเจ้าต้องพินาศจากทางนั้น เมื่อพระพิโรธของพระองค์นั้นจุดให้​ลุ​กแต่​น้อย​ ความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้วางใจในพระองค์