2
God ami Sinik Tambal ata talsa kaami sang kaata ko
Luk 24:49, Ap 1:4, 2:33, 11:15
Am ma daanale, Juda ilmi Pentikos o kala ima inin am daan ilale, Yesus ami lak duulin iyo alik tala-tala-ke am ma kaptamu ditam daa-bom iliwa, inim dukum ami biileng tap ma abiil kaptamu abiltap uun tala-bulu am kaptam tinaabip iyo alik weng san-ilom utamiwa yi, Wing dawong alaltap ayo imi diim iilfola-iilfola kem-talaba, alik imi diim abamnu kala kalip ko. Kulaali, God ami Sinik tal imi diim aba-lom titil kuyilala, abip ma ma imi weng akal alik akal alik imi ma utamsip dinim namti, kawu kuluu-lomdip bakamip kemin, kaali God ami Sinik ata dong dokoyilaya bakamip o.
Kemin, Juda kayaak malo ma God ami kukup tambal tabuulin tunum iyo am bokon alik dik-daa kulaasu kaami tunum miit ma ma iyo kambola tal Jerusalam kaptam tala-tala-ke-bom bomdip, akal almi weng del e kala baka-bala baka-bala ken-umbip kemin, biileng uun-bala, imi unang tunum yaapkan iyo weng san-ilomdip, abiltap tal-ilomdip weng seliwa yi, Bayi! kalawiili numi weng kalaata bakabip kawi! kala-lomdip fanang alik tambanu, aket yaapkan fukun-ilom bokolip ko: Mep alik kaa bakabip kiili, utamsip tunum disa; kiili ti Galili tunum ita-kup. Mep kii numi weng kaata baka-bilip, weng san san kelup. Lale, ili kalok kano-lomdiwa, baka-bala baka-bala kebip i? Patia kayaak ke-bala, Midia kayaak, Elam kayaak, Mesopotemia kayaak, Judiya kayaak, Kapadosia kayaak, Pontus kayaak, Esia kayaak, 10-11 Frigia kayaak, Pamfilia kayak, Isip kayaak, Sairini umi mepso Libia kayaak ke-bulu, Krit kayaak, Arebia kayaak aa, Juda kayaak imi Rom kaptamu ilin imi kiin tal-silip aye, Rom kasel Juda imi kukup utam kutal-fukusip aye, iyo tale-bala tale-bala ke-bom iluwa, mep kalawiili God ami kukup akal kusnum kusnum kanum tabasa kaami sang bakayin-bilipla, numi weng kaa alik bakabip kala weng san-kaa-bala kaa-bala-kebup o, kala-lomdip, 12 awol-bam aket yaapkan fukun-bam bokola una-tala-ke-bam ale, bokolip: Kanubip kabak-ami miit kaa kalok nolin i? kemiple, 13 tunum malo ma ita itafiimin weng Yesus ami lak duulin imi bokoya-lomdip: Ok mafak abaal-kup tabasa kaata yaapkan imbi-lomdiwa, tikiiyilala kemin, kanolin weng kaa bakabip o, yakan-kaamip ko.
Pita ami weng bakayim-bisa kaami sang kaata ko
14 Kemin, Pita ayo aptum kusal Yesus ami kalaan tunum kumkal iso, tola-lomda weng dukum-kup unang tunum imi bokoya-lomda: Nak-tunum kusal Juda kayaak so, tunum miit kusnum iso, Jerusalam kaltam bom-bilip kipyo! Kabak-ami miit ayo bokoyokomi kemin daa weng san-iliwa! 15 Nikil kiili ok mafak inbi-lomdiwa, aket fanang dinim keyu kanubip o, kalbip o? Disa! Kuluwaali kutim atan tiltam iip tulu ma kabe kemin, ok mafak kaa ina-bup disa. 16 La, God ami profet Joel ata sawaayak God ami weng Sukon Tem dolsa namti kulu tiltam tulu utamip uyo kanum boko-lom:
17 God ali boko-lomda: Bom bii-lom tawaal kalawaami mepso disa ke-lokomu diim kaali, nami Sinik dabaali daak unang tunum alik imi diim aba dong dokoyila, kipni unang man so, tunum man so, iyo nami weng kuluu unang tunum imi kukaayokomip. Kemin, nali lom dulun weng tap visin o kebip uyo iip maakup maakup ayo kipni man tunum ket kasaa kasaa imi kukuyim-bam ale, lom dulun weng iip maakup maakup uyo kipni tunum sawol sawol imi bakayim-bam ke-mokomi. 18 Kemin, kanumin am daanokomu kaali, nali ti kanola nami Sinik ayo dabaali daak nalmi ok fukulin unang tunum imi diim abamnala, nami weng ayo kuluu unang tunum imi kukaayim-biliple, 19 nayo mirakel o kala kukup disa akal almi kusnum kaayo, abiil kaptamu kukuyimbi-kup, kuno mafek mafek akal almi kusnum daak tawaal diim kawu kukuya ke-lokomi no. Kiim so, as kiinba, as lak dukum so, ayo tiltam abule, 20 atan uyo atin malang tini timit kalule, kayoop ayo fiingim ke, kano biile, Dukum Nami Am Dukum ayo daanu utamip yi, God kaali titil tabasa kala kalokomip o. 21 Kawanita Dukum niyo, naan-daap-nip namti, iyo dong dokoyiliya, ban kemin kaami maan uyo kuluulokomip disa le, yaap-kup ilokomip o, kala
God ayo kanum bakama atamsi kayi kala, Joel ayo kanum bokosa. Kemin, kulu fan tiltam tuluya, ibi utamip o, kala-lomda Pita ayo kanum bakayim-bisa ko.
22 Kalale, Pita ayo weng ma bokoya-lomda: Nak-tum kusal Israel tunum kipyo! Nimi weng kaayo, weng san-iliwa! Kulaa ipkal utamsip kemin, Nasaret kayaak Yesus ali ipni iipyak tem kawu balaya, God ata dong dakaan-balala, kukup dukum aye, kukup almi kusnum mirakel kaa talala-yaaba. Kemin ale, God ami kanu-bisa uyo kipni kukuyila utamipla, God alalta dabaala talse kala kalalip, utam-silip kulaata kemin ale, 23 sawaalak God ami fanang ayo tedaa kutii-lomda; Kuuta yaap kemin, kewi tiltam talokomu no kalsa. Kemin, God ayo Yesus dabaala yak kipni sikil diim aba-lom ibi keyila, Yesus dibii-din tunum God ami lak duulin disa imi diim daaliwa, dabak as diim daa-lom, aalip taanala, dawaa-silip. Lale, 24 ali sakbal am kawu suunkup tiinsa disa; ali God ata kuluu-lom dafolala, tam tiin kawong kese. 25 Kemin, sawaalak kawu, King Devit ayo, Yesus ayo suunkup ilokoma ami sang kaa boko-lomda:
Nali Kamokim kaa nami mepso kuluwu suunkup laaba kalali atami. Kemin, ali nami sikil tingtup diim kulu bomdala, dong dakaap-nam-bala titil-foko bomdila, suunin disa yaap-kup ilokomi. 26 Kemin, nami aket tem uyo tambal ma kep-nula, fiyaap duu-bamdi, bii kaali, nali utamiya, Nali taanokomi. Lale, asuk tam tiinokomi kala kalalila, aket balili-kup kalbi kemin, 27 kaa dok ata naa kalolip: Kapni tuup tem man nali, kep-namap disa. Nami saak-nokomi kaali, nami sinik uyo kuno kep-nawa, sakbal am kawu ilokoma disa; aa nami tiil uyo fom-nokomu disa. 28 Kabi tiin kawang kaami liip uyo kukup-nambap. Kemin, kabi naso ilup ayo fiyaap duu-mokomi kalaliya, balili-kup kalbi no, kalala,
Devit ayo kanum bokosa no, kala Pita ayo kanum bakama ko.
29 Kala kanum bokoyimba-kup, Pita ayo weng ma bokoya-lom bokola ko: Nak-tunum kusal kipyo, numi awaalik Devit ami sang kaata talalu dotu daka-daa ifiiyon o, kalalila kemin, sawaalak kaali, ali atin taanala dawaasip. Ami tuum tem dap-tiisip ayo bombe. Am kamala kulaa mep yang kuluwu bombe, (kalalupya, utamup yi, Devit kaa almi sang kaata bokosa disa; tunum kusnum ami sang kaata bokosa kala kalbup). 30 Devit ali God ami profet o kala weng ku-fatap-dakamin tunum kemin, utama yi, God ali bokop-na-lomda:
Nimi weng ayo ti faneng bokop-tokomi: Bii-lom kaa, nali kapni man loop kaptoop ata ma uldaa-dabuulila, kamokim kaltap tap kelaya, Israel iyo tiin molokoma no,
kalsa no, kala-lomda, 31 bom-bii-lom kaali, God ayo kanumin kanumin uyo kanu-mokoma kala kala-lomda, God ami Uldaa-dabuula Tiltam Kamokim Kesa Tunum Kraist ami tiltam tiin kawang ke-lokoma kabaak-ami sang ayo boko-lomda:
God ali ami sinik ayo kuno maas kamboliya, sakbal am kawu ilokoma disa; aa ami angtiil ayo fom-nokomu disa yo.
kalsa. 32 Kemin, Yesus kaali, God alalta dafolala, tam tiinse. Kemin, alik mep kula bom-bilip kiiso atam-sulup. 33 Kemin, ami aalap alta dafola tam tiina dibii tam God ami sikil tingtup diim mepso kulu daa-lomda, kamala uyo, sawaayak God almi man Yesus ami bokola-lomda: Nami Sinik Tambal ayo kapni unang tunum imi kuyokomi no, kalsa uta, kano-lomda dabaala tildaak numi diim aba dong dakaayimba. Kemin, numi weng kusnum kusnum numi utamsup dinim ami baka-bala baka-bala ke-bulup itafii-bam ale, weng san-kaabip aye, kaa God ami Sinik Tambal ok kaata ko. 34 Devit ali tiin kawang tam abiil tikiin unsa disa; Yesus ata ko. Devit akal Yesus ami sang ayo boko-lomda:
God Dukum ayo nami Kamokim ami bokola-lomda: Kabi nami sikil tingtup lo tiin-balapya, bombii 35 kaali, kapni waasi kiiyo yim-tal kapni miit tem daalila, kapta kamok kelapya, kapni weng-kup weng san-kaa-bam kapni minlo tem kulu ilokomip o, kalba kayi! kala
Devit ata kanum bokosa no.
36 Israel kasel ibi talalu utamin! Yesus ayo iltipta dabaalip yak waasi imi sikil diim aba dabak as diim daa-lom an-silip. Yale, God ata dong dokola-lom: Kabi kamokim ale, nami tunum ulduuli tiltam kamokim kesap o, kalase no, kala Pita ayo kanum bakayila ko.
Unang tunum yaapkan imi aket fal-siki-lom oksam okosip kaami sang kaata ko
37 Kemin, unang tunum iyo weng sandiwa, aket uluum keyilula, Pita so, aptum kusal Yesus ami lak duulin malo iso, imi bokoya-lomdip: Nak-tum kusal kipyo, nuli kalok nolokomup i? yikiwa, 38 Pita asiik bokoya-lomda: Ibi aket fal-sikibip-kup, Yesus Kraist ami naan-daala oksam wokoya-wokoya keyiliwale, God ayo kipni ban kemin kukan-tiiyale, alta maakup maakup kipni almi Sinik Tambal ayo kuya-kuya kelak o. 39 Sawaalak kawu, God ayo boko-lomda: Nami Sinik Tambal ayo, alik imi kuyokomi no, kalsa. Kanola kipsole, kipni man aye, alik samaan kawu laabip iso, ipni kuyokomi no, kalba. Kemin, kawanta numi Dukum God ayo naan-daayila tildang almi miit tem tilip namti, alik imi kuyokoma no, kala Pita ayo kanum bakayila ko.
40 Kemin, Pita ayo weng yaapkan bakayim-bamda bokoya-lom: Kiwo, ibi utafii-bamdip unang tunum alik ipni kukup mafak ayo kela-lomdip, angtiil yol kuluulokomip kaa, yaap kelin o, yakala, 41 kawanata Pita ami weng ayo weng san-ilomdip, ayo, kalip namti, iyo oksam okoyip ko. Am kulu daanba kulu tunum unang almi-kup 3,000 kiita, Yesus ami lak duu-lomdip, tiltam Yesus ami lak duusip imi iipyak tem tilsip ko.
Yesus ami lak duulin unang tunum kiimi kukup tambal tabuu-bom ilsip kaami sang kaata ko
Luk 24:53, Ap 4:32-35, 5:12-16
42 Kemin, Yesus ami lak titil-fak-daa-bomdiwa, Yesus ami kalaan tunum imi weng ayo weng san, niik, kabel maakup ke-bam, ima maakup im-bom ale, God ami naan-bam kemsip o. 43 God alta Yesus ami kalaan tunum imi dong dokoyilaya, kukup akal almi kusnum mirakel yaapkan talal-biliwa, unang tunum alik iyo fanang alik tam baneyulu, aket yaapkan fukun-bisip o. 44 Alik Yesus ami lak duulin unang tunum iyo niik, kabel maakup ke mafek mafek alik dong-dokola-dong-dokola-ke-bam ken-umbip. 45 Imi tawaal aye, mafek mafek ma ayo tunum kusnum imi keyip mo-lom sisol ayo kuluu-lomdip, bung dinimal imi kukaayila-tal-unemsip. 46 Iyo aket maakup keliwa, am alik daan-laamsa kaa, din lotu am diildiil kawu tala-tala-ke lotu ke-bam ale, tal ilmi am kawu tala-tala-ke ima maakup in-bom aket tambal ke-bam, nikil alimal ima im-bom fiyaap duu-bam ale, 47 God ami fiyaap don-bam ke-biliwa, unang tunum kusnum alik iyo mep kanubip imi fiyaap duu-yinsip o. Suunkup am maakup ma daan-daan kemsa kaali, unang tunum ili Yesus ami aket koliwa, alalta dong dokoyila, ili ban kemin kelip kala, kala-lomda, dotula tiltam unang tunum kamasi isiik tiltam Yesus ami daang bakasip imi tem unip tiltam yaapkan ke-silip ko.