^
Galesia
Galesia kasel imi sukon dola kuyinsa kaata ko
God ami weng tambal maakup bombuu kaami sang kaata ko
Pol ami tiltam Kraist ami kalaan tunum kesa kaami sang kaata ko
God ami kalaan tunum kiimi Pol so, nikil aket maakup ke una-tala-kemsip kaata ko
Pol ata Pita ami kukup mafak ke-balaya, ku-fatap-daansa kaami sang kaata ko
Tunum ayo taltam Yesus ami lak duula namti, God ali bokola-lomda: Kabi tituun-kup tibin tunum o, akokoma kaami sang kaata ko
Moses ami Lo tabuumin so, Kraist ami lak dakaamin so, imi sang kiita ko
God ami Lo so, almi weng kuka-daa uyo kanolokomi kaa kalase so, kiimi sang kaata ko
Lo kuuta, numi atok tiin molin tap ke-lomdu yim-tama Kraist so unemin kaami sang kuuta ko
Tiltam Yesus ami lak duu yak almi diim fewa ilin kaami sang kaata ko
Ban kemin kaami ok fukulin unang tunum numi tiltam God ami man kemin kaami sang kaata ko
Pol ami Galesia kasel imi aket yaapkan fukun-bam bom ilsa kaami sang kaata ko
Heka so, Sara so, unang yamdal alep imi faldak-tiimin weng kaata ko
Kraist alalta taba-lomda numi sok de-yumusuu uyo til-daa-yim-baasa kaata ko
God ami Sinik so, nulumi siin aket so, alep kiimi waasi kela una-tala-ken-yaabip kaami sang kaata ko
Nak-tunum kusal imi aket uluum kuluulipla dong dakaayin kaami sang kaata ko
Pol ami Kraist ami taanse kaami fiyaap dumsa sang kaata ko