2
God ami weng talalu kuyak aket tem daa kutal-fuku-bomduwa yo, kalin kaami sang kaata ko
Mak 16:20, Ap 7:38,53, 1Kor 12:4,11, Hib 12:25
Kemin, God ami weng kala weng san-kan-tabasup kaa, talalu kutal-fukulin dinim, fokolin tap kelin tap ke-bamdup uktaalamup. Kemin, ensel ili kabaak banipla, God almi man kaata, ata ata kesa. Kemin, weng kala talalu kuyak aket tem daa kutal-fuku-bomduwa yo, kala-somla ko. Sawaayak kawu, God ali almi weng awem o, kalin Lo ma ensel imi kuyila kuka-daalip tiltam titil-fak-daasu. Kata, unang tunum alik ili weng kalawuuli duul-bamdip saak kuyang tii-bilipla kemin, kaa ilmi kukup mafak kunu-bilip kuuta, God asiik kaami du kaata maan tiiyin-bamda angtiil yol uyo kukaayin-bisa. Lale, kamala kulaata asuk God ali nuli asuk dong dokoyila uldaa-yim-buulon o, kalba kabak-ali atin kaa mafek mafek sakbaalim dukum te! Kabak-ali taba ensel imi kano-silip uyo kabaak banula uta uta kesu. Kemin, kanola nuli God ami kanumin kukup uyo daang ukuwup namti, nuli dok kano-somdupla, ban kemin kaami maan tiimin uyo akaawa, ukadaa yang banolup yoko? Kabak-ali ti akaawa ukadaa unokomup dinim te!
Kamasi kaptoop-ali Kamokim alalta numi sang boko-lomda: Kuliili yim-bii tiltam nalmi miit tem daalokomi no, kalala unang tunum iyo ami weng kaata, weng san-ilomdipla, kiita taba nuyo bokoya-lomdip: Kanola Yesus ami weng bakayinsa kabak-ali atin ti tituun-kup o, kala-silip. Kemin, God ami aket fukunin kaali, Kayak kayak ili nami unang tunum imi weng bakabip uyo faneng bakabip kayi! kalin o, kalalaya, yak okokmin dukum dukum kusnum ma kusnum ma uyo nuu-bam ale, alami Sinik Tambal ami sikil diim kawu God ayo titil tibin disa akal alami kusnum ma uyo unang tunum iyo God alami aket fukunin kaata-kup dal-kaayila-tabasa ko.
God ata Yesus ami dap tam lo so tiila kamokim kelala kawu, kambolase kaami sang kaata ko
Ap 4:12, Rom 5:8-10, Fpai 2:5-11, Hib 2:14-18, 5:9, 1Pit 1:17-21, 1Jon 4:9,14
Mep nami weng kala bakabi kaali, kamala kalawaami tawaal diim kasel unang tunum imi tal-unemin, tiin-yaamin kusnum ma tiltam talen-umbu kaami sang kaata bakabi. Kemin, kaa God ali ensel ita ulela-lomda bokoya-lom: Ibi unang tunum kaa ilokomip kaali, imi tiin moyin o, kalsa disa. Kemin, alami man ami sang kaata-kup bokolase. Kemin, God ami Sukon Tem uyo tunum ma boko-lomda:
Tawaal diim kayaak tunum ayo ma win soyim aye, ma kamokim kesa disa; disa iip kulu kasel tunum. Katale, God kabi, kaami aket kaata-kup fukun-bam ami lak-kup duun-tabasap. Kemin, tawaal diim kalawu ilsa kaali, kabi dabak ensel imi min lo tem daalap bom bii luuknin tap kelale, kulaata dap-tam lo so kelap tiltam kamokim kelaya, unang tunum iyo ami tong kaata-kup bakamsip. Kemin, mafek mafek alik uyo kulii yak alami minlo tem telawa ata taba-lomda, akal mafek mafek alik iyo tiin mosa no,
kala God ami Sukon Tem uyo kanum bokosu. Kemin, God ayo kano-somdala, mafek mafek uyo ma kambolaya disa kawu ma bombuu disa; mafek mafek alik uyo dabuula yak tunum imi diim abasu. Yale, kamala kulaata mafek mafek alik uyo ma tunum iyo ma tiin mosip kala utafiibup dinim. La, nokol Yesus ayo atafiibup, ale sawaayak God ali unang tunum alik imi olen-daaya-lomdala, Yesus kulaata dabaali din unang tunum imi abiin kuluu taan-ilomda dong dokoyilak aa, kala-somdala, God ayo dap ensel imi minlo tem daala ilanin tap kelala, angtiil yol dukum uyo kuluu-lom taanala kemin, God ayo dap-tam tip daa, kamokim kela kambolala, unang tunum iyo ami tong kaata-kup bakaan-tabasip ko.
10 Kanola Yesus ami taanse kabak-ami miit kaali, God ami mafek mafek alik iyo dotu kutii-lomda tiin mola tambal-kup tiinsu. Kemin, God ami aket fukunin kabak-ali, Nalmi man kesip yaapkan iyo foko-kulii tam abiil tikiin tiilila, iyo naso tambal-kup ilum o, kala-somdala, Yesus ayo angtiil yol dukum uyo kolala, uta taba-lomdu Yesus ami dong dokolula, tiltam ti titil-foko-lomda ata liip uyo kelala, unang tunum iyo tildang atamipla, God ayo yim-tama tildang alami miit tem kaa dakan-tabasa. Kemin, God ami angtiil yol Yesus ami kola tiknu kelase, kabak-ali tambal kanose. 11 Kanose kaami miit kaali, nokol utamum, Yesus ayo unang tunum iyo foko kutalang tiilala, God alami man alik-daap ken-umbip. Kemin, Yesus so, aa unang tunum iso, alik kiimi aalap kaali God maakup kaata-kup kemin, Yesus ayo aket dinim fanang dinim boko-lomda: Kiili nalmi nak-tunum kusal o, yakan-kan-umba. 12 Kemin, Yesus ali God ami bokola-lomda:
Nali kapni mafek mafek kaa kanubap kaami sang uyo nalami nak-tunum kusal imi diim kawu bakayin-bam ale, kanumin miin tala-tala-ke-mokomip kaami diim kawu, kapni win uyo kufu-bamdila, kapni tong uyo baka-bam ke-mokomi no,
yakase. 13 Yesus ayo weng ma boko kanum bokosa:
Nali utami yi, God ali ti nali tiin molama kala, kala-somdila, din ami sikil diim unokomi no,
kalalala, weng ma kaali boko-lomda:
Kabi nali natamtam, nali God ata taba man kulaap-na tildak nalmi diim aba-silip kiili, naso alimal maakup bom-bulup o,
kala kanum bokolase ko.
Yesus ami tiltam tunum fatap kelala numi dong dakaayin tunum kesa kaami sang kaata ko
Luk 4:1-13, Hib 2:5-13, 4:14–5:10
14 Man o, kalase kuliilile, fan tunum fatap kiita kemin, Yesus akal kanola tiltam tunum fatap nulultap kese. Kemin, kaami miit kaali, Yesus ayo utamaya, Setaan ata taba-lomda tunum iyo anula taanalip kala, kala-somdaya, Setaan ami titil uyo dimili tiil banuk o, kalalaya, Yesus ayo taansa. 15 Kulaa, kanola unang tunum ili suunkup tawaal diim kala laabip kiili, taan-yaamin atul kaata suun-bilipla, ilmi suunin uta taba-lomdu sok de-yimulin tap kesu. La, Yesus nata taandila suunin-taba-lomdu sok de-yimulin tap kesu uyo takan-tiiyilon o, kala-lomdala kanose. 16 Faneng kemin, ali ensel imi dong dokoyilon o, kalala kanose disa. La, Abraham ami God kaali, Fan kanolokoma kala, kalase ulultap kanun-umbup, nuta dong dokoyon o, kalalala kanoyase. 17 Kanolin kaa tifan kemin, Yesus ayo unang tunum imi aket fukunin uyo, Nakal kaal-ke-lomdi, olen-daaya-lom dong dakaayon o, kala kala-lom ale, nili ti awem tunum diilim ke God ami tiin diim kawu, unang tunum imi kalan suunkup dong dakaayila unang tunum iyo utamiwa yi, Ali ti kanola dong dokoyalala kanolan o, kaliwa kala, kalba. Kemin, Yesus almi angtiil so, kukup so, yak kanumin kanumin kabak-ali fan, unang tunum alik numi angtiil so, kukup so, yak kanumin kanumin ulultap kesa no. Kanolin kemin, kanita Yesus ami lak uyo duuliwa kawu, Yesus ata unang tunum kukup mafak diim kawu bilip imi ban uyo takan-tiiya-lomda yim-tama din God ami miit tem daayala, ali boko-lom: Kii nami unang tunum kemin, maan tiiyokomi disa yo, kalsa. 18 Kemin, yak mafek mafek mafak yaapkan uta taba-lomdu angtiil yol kukaan-bam ale, kaami tem kabang liip Setaan ayo dap-kuku-bam ke-balala uyo, utamse. Katale, ayo daak abase disa; ali dok kanolin dok kanolin uta taba-lomdu unang tunum imi yam-kukulon o, kalu kaali, ata ti yaap dong dokoyokoma no.