1 Corintios
1
Pablo cātzo'knuni'lh xalanī'n nac Corinto tī ixta'a'ka'ī'ni' Cristo
Quit Pablo, ē quilacsacnī't Jesucristo ixapóstol na'icuan chuntza' chī ixtalacasqui'nīn Dios. Ictzo'knumā'lh ē nā quintā'tinca'n Sóstenes nā xla' huī'lh huā'tzā'. Huā'mā' carta iccāmacā'ni'yāchān milīpō'ktuca'n tī a'ka'ī'ni'yā'tit ixtachihuīn Dios ē xalanī'n nac Corinto. Iccātzo'knuni'yān hui'xina'n tī cāsicua'lanātlahuanī'ta'n Cristo Jesús. Xla' cālacsacnī'ta'n ē ixla' Dios huanī'ta'ntittza' ē ixlīpō'ktuca'n tī ta'a'ka'ī' xala' calhāhuālh nac cā'quilhtamacuj. Xlaca'n talaktaquilhpūta Dios ē ixlakalīyān tasqui'ni' cacāmaktāyalh chī hui'xina'n nā squi'ni'yā'tit. Dios quinTāta'ca'n ē quiMāpa'ksīni'ca'n Jesucristo cacālakalhu'mani'. Tzej calatapā'tit.
Pablo māstā'lh tapāxcatca'tzīn ixpālacata Cristo cāsicua'lanātlahualh
Pō'ktu quilhtamacuj icmaxquī' tapāxcatca'tzīn quinDios mimpālacataca'n. Dios cāmaxquī'nī'ta'n talakalhu'mān ē ū'tza' huā'mā' talakalhu'mān cāmaxquī'n ixpālacata tapa'ksīni'ya'tit Cristo Jesús. Hui'xina'n tapa'ksīni'yā'tit Cristo, ē ū'tza' Dios lhūhua' cālīmāsca'tīyān. Chuntza' tzej kexpatā'tit ē chuntza' nacālīmāsu'yuni'yā'tit ā'makapitzīn. Ixlīpō'ktu huā'mā' Dios cātlahuani'n ixpālacata cuenta tlahua'tit ē a'ka'ī'tit tū iccāmāsu'yuni'n tū ixla' Cristo. Nā chuntza' hui'xina'n jā tū cāmakasputān chī Dios quincāsicua'lanātlahuayān līhuan ka'lhī'pā'na'ntit quilhtamacuj tū napūmin quiMāpa'ksīni'ca'n Jesucristo. Nā xla' nacāmaktāyayān hasta a'cxni' nasputa cā'quilhtamacuj ē chuntza' jā tū na'a'nan tū nacātalīmālacsu'yuyān a'cxni' nacāputzāna'nī Jesucristo. Dios pō'ktu quilhtamacuj mākentaxtū tū mālacnū ē xla' cālacsacnī'ta'n ē chuntza' chā'tin nalītaxtuyā'tit Jesucristo, ī'Ska'ta' Dios, tī quiMāpa'ksīni'ca'n.
Tī ixta'a'ka'ī' tatalacpitzilh
10 Tā'timīn, iccāsqui'ni'yān ixpālacata ixlītli'hui'qui Jesucristo ē iccāsqui'ni'yān talakalhu'mān milacxtimca'n nahua'nā'tit ē jā titalacpitziyā'tit. Caka'lhī'tit a'ktin mintalacapāstacni'ca'n milīpō'ktuca'n ē a'ktin mintapuhuātca'n. 11 Tachilh huā'tzā' tī xalanī'n na ixchic Cloé. Xlaca'n quintamāca'tzīnīlh hui'xina'n lāquilhni'yā'tit. 12 Ū'tza' huanicu'tun hui'xina'n jā lacxtim hua'nā'tit. Makapitzīn tahuan: “Quit icstālani' Pablo.” Ā'makapitzīn tahuampala: “Quit icstālani' Apolos.” Ā'makapitzīn tahuampala: “Quit icstālani' Pedro.” Ā'makapitzīn tahuampala: “Quit icstālani' Cristo.” 13 ¿Ē tapāpitzinī't Cristo? ¿Ē quit icnīlh nac cruz mimpālacataca'n? ¿Ē quit iccāmā'kpaxīn naquilālīstālani'yāuj? 14 Icmaxquī' tapāxcatca'tzīn Dios jā iccāmā'kpaxīlh nūn chā'tin tī hui'xina'n, xmān Crispo ē Gayo. 15 Chuntza' jā tī chā'tin tzē nahuan quit iccāmā'kpaxīlh naquintastālani'lh. 16 Nā iccāmā'kpaxīlh xalanī'n na ixchic Estéfanas. Jā icca'tzī palh icmā'kpaxīnī't ā'chā'tin. 17 Cristo jā quimacaminī't na'icmā'kpaxīni'n. Quimacamilh na'iclīmāsu'yu ixtachihuīn Dios. Jā iclīmāsu'yu xalaka'tla' tachihuīn. Palh chuntza' xa'ictlahualh, xa'iclakmaka'lh Cristo tī pātīni'lh nac cruz.
Cristo lītasu'yu ixlītli'hui'qui Dios
18 Tī ta'a'mā'nalh nac pūpātīn ixpālacata jā ta'a'ka'ī'ni' Dios, xlaca'n tapuhuan jā ixlacasqui'nca namāsu'yucan Cristo nīlh nac cruz. Quina'n tī Cristo quincāmakapūtaxtūnī'ta'ntza' puhuanāuj tū māsu'yucan chī līnīlh Cristo nac cruz, ū'tza' ixlītli'hui'qui Dios. 19 Chuntza' tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios:
Na'icmālaksputū ixlīpō'ktu tū taca'tzī xalaka'tla' chi'xcuhuī'n.
Ū'tza' jā tū ixtapalh.
Na'iccāmāpānūni' pō'ktu ixlīskalalhca'n tī ā'chulā' taca'tzī.
20 Chuhua'j ¿chī natalītaxtu tī lakskalalhna' ē mākelhtahua'kē'ni'nī'n? ¿Chī natalīla tī tzē talīchihuīna'n catūhuālh? ¿Ē jā tamāxana'n na ixlacatīn Dios? Dios ā'chulā' ca'tzī. Chuntza' ixtalacapāstacni'ca'n xalanī'n na cā'quilhtamacuj hua'chi tachuyā na ixlacatīn Dios. 21 Masqui skalalh tachi'xcuhuī't, jāla chuntza' talīlakapasa Dios. Xla' jā makxteka chuntza' nalīlakapascan. Xla' līhui'līlh cāmakapūtaxtū ixlīpō'ktuca'n tī ta'a'ka'ī'ni' ixtachihuīn tū icmāsu'yumā'nauj masqui ā'makapitzīn tahuan tachuyā.
22 Israelitas talacasqui'n catatlahualh a'ktin tū lī'a'cnīcan ū'tunu'n tī tamāsu'yu ixtachihuīn Dios. Tī jā israelitas taputza tī ā'chulā' taca'tzī. Palh jā chuntza', jā ta'a'ka'ī'ni'cu'tun ixtachihuīn Dios. 23 Quina'n icmāsu'yuyāuj chī Cristo nīlh nac cruz. Ū'tza' cālīmāmakchuyīlh israelitas ixpālacata jā takexmatcu'tun. Xlaca'n tī jā israelitas tapuhuan tachuyā. 24 Tī Dios cālacsacli ē xlaca'n ta'a'ka'ī', masqui israelitas ē masqui jā israelitas, taca'tzī Cristo ka'lhī ixlītli'hui'qui Dios ē ixtalacapāstacni' Dios. 25 Ixtalacapāstacni'ca'n chi'xcuhuī'n jāla catitamālakchā'nīlh ixtalacapāstacni' Dios. Chi'xcuhuī'n tapuhuan Dios hua'chi jā ixka'lhī ixlītli'hui'qui chī Cristo nīlh nac cruz. Dios ā'chulā' māpa'ksīni'n ē jā chi'xcuhuī'n. 26 Cuenta catlahua'tit māni' hui'xina'n, tā'timīn. Na milacpu'na'i'tātca'n hui'xina'n tī Dios cālacsacni' jā lhūhua' tī xalakskalalhna' ixtahuanī't a'cxni' ta'a'ka'ī'lh. Jā lhūhua' ixtahui'lanalh tī māpa'ksīni'nī'n ixtahuanī't a'cxni' ta'a'ka'ī'lh ē jā lhūhua' ixtahui'lanalh tī laka'tla'n chi'xcuhuī'n ixtahuanī't. 27 Dios cālacsacli tī xla' cālacasquī'n masqui puhuancan jā taca'tzī. Cālacsacli nacālīmāmāxanī' tī ā'chulā' taca'tzī. Dios cālacsacli tī puhuancan jā lactli'hui'qui nacālīmāmāxanī' tī xalactli'hui'quin. 28 Dios cālacsacli tī cāpuhuanican xlaca'n jā laka'tla'n chi'xcuhuī'n ē tī cālakmaka'ncanī't hua'chi jā tū ixtapalhca'n ē chuntza' tzē natalīmālaksputū tū cāpuhuanican ixlacasqui'nca. 29 Nā chuntza' jā tī chā'tin tzē ka'tla' nalīmakca'tzī na ixlacatīn Dios. 30 Hui'xina'n tapa'ksīni'yā'tit Cristo Jesús xmān ixlītli'hui'qui Dios. Ū'tza' quincālīmāsu'yuni'n ixtalacasqui'nīn. Dios quincālaktzī'nān lactze quina'n. Dios quincāmāpānūni'n quincuentaca'n ē ū'tza' quincālīmakapūtaxtuyān. 31 Chuntza' tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios:
Tī ka'tla' makca'tzī, ka'tla' calīmakca'tzīlh tū quincātlahuani'nī'ta'n Māpa'ksīni'.