5
Namāpānūyāuj tū jā tze
Tī ta'a'ka'ī' Jesús ū'tza' Cristo tī Dios līhui'līlh ixlīmāpa'ksīni', xlaca'n ixlacstīn Dios. Tī tapāxquī' Dios quinTāta'ca'n, xlaca'n nā tapāxquī' ixlacstīn Dios. Chuntza' palh pāxquī'yāuj Dios ē palh kexmatni'yāuj tū quincālīmāpa'ksīyān, nā nacāpāxquī'yāuj nā ixlacstīn Dios. Palh pāxquī'yāuj Dios, natlahuayāuj ixlīmāpa'ksīn. Jā jicslīhua' namākentaxtūyāuj ixlīmāpa'ksīn. Ixlīpō'ktuca'n ixlacstīn Dios tamāpānū tū jā tze tū tlahuacan nac cā'quilhtamacuj. Quina'n tzē namāpānūyāuj tū jā tze, ixpālacata līpāhuanāuj Dios. Tī ta'a'ka'ī' palh Jesús ū'tza' ī'Ska'ta' Dios, xmān xlaca'n tzē natamāpānū tū jā tze tū tlahuacan nac cā'quilhtamacuj.
Jesucristo ū'tza' ī'Ska'ta' Dios
Ca'tzīyāuj Jesucristo ixlīcāna' ī'Ska'ta' Dios. Chuntza' huanli Dios a'cxni' a'kpaxli Jesús. Nā a'cxni' Jesús nīlh, nā Dios māsu'yulh xla' ī'Ska'ta' ixuanī't. Cristo tī Dios līhui'līlh ixlīmāpa'ksīni', xla' ū'tza' Jesús tī a'kpaxli ē nā nīlh nac cruz. Nā Espíritu Santo māsu'yu Jesús ū'tza' ī'Ska'ta' Dios. Espíritu Santo māsu'yu xmān tū ixlīcāna'. A'nan kelhatu'tun nac a'kapūn tī tahuan Jesucristo ū'tza' ī'Ska'ta' Dios. Kelhatu'tun xlaca'n: Dios quinTāta'ca'n ē Espíritu Santo ē nā ū'tza' tī huanican Tachihuīn. Chu chā'tin talītaxtu. Nac cā'quilhtamacuj a'nan kelhatu'tun tī tamāsu'yu Jesucristo ū'tza' ī'Ska'ta' Dios. Espíritu Santo chuntza' quincāmāsu'yuni'yān. Nā Dios chuntza' māsu'yulh a'cxni' Jesús a'kpaxli ē a'cxni' nīlh. Quina'n a'ka'ī'yāuj tū tahuan tachi'xcuhuī't. Ā'chulā' na'a'ka'ī'yāuj tū huan Dios. Dios līchihuīna'n Jesús ū'tza' ī'Ska'ta'. 10 Tī talīpāhuan ī'Ska'ta' Dios, xlaca'n tamakca'tzī na ixlīstacna'ca'n ixlīcāna' tū ta'a'ka'ī'. Makapitzīn jā ta'a'ka'ī' chī Dios huanli Jesús ū'tza' ī'Ska'ta'. Chuntza' xlaca'n ixtalīmāxtulh Dios a'ksa'nīni' ixpālacata jā ta'a'ka'ī'nī't tū Dios huanli ixpālacata ī'Ska'ta'. 11 Ca'tzīcan ixlīcāna' tū Dios huan, ixpālacata quincāmaxquī'yān xasāsti' quilatamatca'n tū jā catisputli, palh līpāhuanāuj ī'Ska'ta'. 12 Tī talīpāhuan ī'Ska'ta' Dios, xlaca'n taka'lhī xasāsti' ixlatamatca'n. Tī jā talīpāhuan ī'Ska'ta' Dios, xlaca'n jā taka'lhī xasāsti' ixlatamatca'n.
Māstā'ca talacapāstacni'
13 Quit iccātzo'kni'mā'n huā'mā' ixpālacata hui'xina'n, tī līpāhua'mpā'na'ntit ī'Ska'ta' Dios, naca'tzīyā'tit palh ka'lhī'yā'tit xasāsti' milatamatca'n tū jā catisputli.
14 Ca'tzīyāuj Dios quincākexmatān a'cxni' orarlīyāuj, palh squi'ni'yāuj chuntza' chī ixtalacasqui'nīn Dios. 15 Palh ca'tzīyāuj xla' quincākexmatān, chuntza' ca'tzīyāuj xla' naquincāmaxquī'yān tū squi'ni'yāuj.
16 Palh chā'tin laktzī'n ā'chā'tin tī tlahuamā'lh a'ktin tū jā tze ē huā'mā' tū tzē namāsputūnu'ni'can, chuntza' nalī'orarlī ā'chā'tin ē xla' naka'lhī xasāsti' ixlatamat. Palh huā'mā' tū jā tze jāla māsputūnu'ni'can, chuntza' jā iccāhuanimā'n nalī'orarlī'yā'tit tī chuntza' tlahua. 17 Ixlīpō'ktu tū jā tze talanān māstā' līnīn. Pero huī'lh talanān tū jā maktin lē'nīni'n nac cā'līnīn.
18 Ca'tzīyāuj tī ixlacstīn Dios, xlaca'n jā tatlahuatā'kchoko tū jā tze. Xlaca'n cāmaktaka'lha ī'Ska'ta' Dios, ē chuntza' skāhuī'ni' jāla tū cātlahuani'.
19 Quina'n ca'tzīyāuj tapa'ksīni'yāuj Dios. Ca'tzīyāuj tī xalanī'n nac cā'quilhtamacuj, xlaca'n cāmāpa'ksī skāhuī'ni'.
20 Ca'tzīyāuj ī'Ska'ta' Dios minī't. Quincāmaxquī'nī'ta'n chī nalīlakapasāuj tī ixlīcāna' Dios. Chuhua'j quincātā'lahui'lan Jesucristo tī ī'Ska'ta' Dios. Xla' ixlīcāna' Dios ē quincāmaxquī'yān xasāsti' quilatamatca'n tū jā maktin catisputli. 21 Quilacstīn, jā calīpāhuantit tū xala' nac cā'quilhtamacuj. Xmān Dios nalīpāhua'nā'tit. Amén.