3
Pablo cāsqui'ni'lh tā'timīn catalī'orarlīlh ixpālacata
Chuhua'j, tā'timīn, ca'orarlī'tit quimpālacataca'n. Casqui'ntit calē'nca ixtachihuīn Dios calhāxcuhuālh ē calakachi'xcuhuī'ca chuntza' chī lakachi'xcuhuī'tit hui'xina'n. Nā casqui'ni'tit Dios caquincāmakapūtaxtūn na ixlīmāpa'ksīnca'n tī quiclh taca'tzan chi'xcuhuī'n tī tatlahua tū jā tze. Ā'makapitzīn tachi'xcuhuī't jā ta'a'ka'ī' ē ū'tza' lī'a'nan tachi'xcuhuī't tī quiclh taca'tzan. Māpa'ksīni' pō'ktu quilhtamacuj mākentaxtūkō'. Xla' nacāmātli'hui'clhān ē nacāmaktaka'lhān ē chuntza' jā caticā'a'kskāhuī'n skāhuī'ni'. Quina'n iclīpāhuanāuj Māpa'ksīni'. Ū'tza' tī cāmaktāyayān. Ū'tza' iclīca'tzīyāuj palh tlahua'pā'na'ntit tū iccāhuanin ē ā'chulā' natlahua'yā'tit. Cacāmaktāyan hui'xina'n Māpa'ksīni' Jesucristo ā'chulā' naca'tzīyā'tit chī Dios cāpāxquī'yān. Cacāmaktāyan natāyani'yā'tit tū cā'a'nani'yān, chuntza' chī Cristo tāyani'kō'lh.
Ixlacasqui'nca natascuja ixlīpō'ktuca'n
Chuhua'j, tā'timīn, iccālīmāpa'ksīyān ixtacuhuīni' quiMāpa'ksīni'ca'n Jesucristo. Cacātapekpānūni'tit ixlīpō'ktuca'n tā'timīn tī xmān talatlā'huan ē jā takexmatni' tamāsu'yun tū iccāhuaninī'ta'n hui'xina'n. Hui'xina'n ca'tzīyā'tittza' ixlacasqui'nca naquilāmaksca'txtuyāuj chī xa'icscujāuj. Quina'n jā līlhquititni' xa'icuanī'tauj a'cxni' xa'iccātā'hui'lachā'n hui'xina'n. Iccāxokouj tī ixquincāmāhuī'yān. Xa'ictatzihuīcsāuj xa'icscujāuj cā'cuhuīni' ē tzī'sa ixpālacata quina'n jā xa'iccāmāmakasputūcu'tunān. Masqui xa'icka'lhīyāuj līmāpa'ksīn ixquilāmāhuī'uj, quina'n xa'icscujāuj ixpālacata xa'iclacasqui'nāuj hui'xina'n naquilāmaksca'tāuj. 10 A'cxni' xa'iccātā'hui'lachā'n hui'xina'n, iccāhuanin chuntza': Palh a'nan tī jā scujcu'tun, jā cahuā'yalh. 11 Quincātahuaniyān makapitzīn chī hui'xina'n līlhquititni' ē talīmaktanū tū jā ixcuentaca'n ē nūn tū tatlahua tascujūt. 12 Xlaca'n iccāmāpa'ksīyāuj ē iccālīmaxquī'yāuj talacapāstacni' ixlīmāpa'ksīn Jesucristo: Ca'cs catatahui'lalh ē catascujli ē chuntza' natahuā'yan.
13 Tā'timīn, jā calakachipini'tit natlahua'yā'tit tū xatze. 14 Palh catīhuālh jā kexmatni'cu'tun tū ictzo'knī'tauj nac huā'mā' carta, caxa'ncalaktzī'ntit tīchu. Jā catā'talakxtimī'tit xla'. Chuntza' nalīmāxana'n xla'. 15 Jā caquiclhlaktzī'ntit. Calīmāpa'ksī'tit hua'chi mintā'tinca'n.
Ā'xmān tasicua'lanālani'
16 Māpa'ksīni' Jesucristo ū'tza' tī quincāmakapāxuīyān. Cacāmakapāxuīn hui'xina'n pō'ktu quilhtamacuj catūxcuhuālh nacā'a'kspulayān. Māpa'ksīni' pō'ktu quilhtamacuj cacātā'tahui'lan milīpō'ktuca'n.
17 Quit Pablo iclītzo'ka quimacan huā'mā' saludos. Ū'tza' huā'mā' ixlīlakapascan ixlīpō'ktu quincartas. Chuntza' iccātzo'ka. 18 QuiMāpa'ksīni'ca'n Jesucristo cacāsicua'lanātlahuan milīpō'ktuca'n hui'xina'n. Amén.