Gálatas
1
Pablo cāmacā'ni'lh saludos xalanī'n nac Galacia tī ixta'a'ka'ī'
Quit, Pablo, ictzo'kmā'lh huā'mā' ca'psnap. Quit apóstol. Tī quilīhui'līnī't quilī'apóstol jā chā'tin chi'xcu'. Nūn chā'tin chi'xcu' quilacsacli palh apóstol na'iclītaxtu. Tī quilīhui'līnī't quilī'apóstol xla' ū'tza' Jesucristo ē nā quinTāta'ca'n Dios tī mālacastālancuanīlh Jesucristo. Quit ē ixlīpō'ktuca'n tā'timīn tī quintatā'lahui'lāna'lh, quina'n pūla iccāmacā'ni'yāchā'n saludos hui'xina'n xalanī'n nac Galacia tī a'ka'ī'yā'tit. Cacāsicua'lanātlahuan hui'xina'n quinTāta'ca'n Dios ē Māpa'ksīni' Jesucristo. Dios cacāmaxquī'n tze latamat. Jesucristo tamacamāstā'lh ixa'cstu a'cxni' nīlh ixpālacata quincuentaca'n. Ixquincāmakapūtaxtūcu'tunān tzamā' cā'quilhtamacuj tū jā tze. Chuntza' tlahualh Jesucristo ixpālacata chuntza' ixtalacasqui'nīn quinTāta'ca'n Dios. ¡Camakapāxuīca Dios pō'ktu quilhtamacuj! Amén.
Jā a'nampala ā'kempātin tamāsu'yun tū tzē nalī'a'kapūtaxtucan
Quit iccālī'a'cnīyān hui'xina'n chī palaj tamakatīni'pā'na'ntit Dios. Tzamā' ū'tza' tī cāta'sani'n hui'xina'n ixpālacata Cristo quincātlahuani'n a'ktin talakalhu'mān ē nīlh quimpālacataca'n. Chuhua'j hui'xina'n stālani'pā'na'ntit xaxtumtza' tamāsu'yun chī nalī'a'kapūtaxtucan. Quina'n ca'tzīyāuj palh jā ixlīcāna' a'nampala ā'kempātin tamāsu'yun chī nalī'a'kapūtaxtucan. A'nan makapitzīn chi'xcuhuī'n tī talakpalīcu'tun huā'mā' tamāsu'yun tū ixla' Jesucristo. Chuntza' xlaca'n cātamāmakchuyīmā'n hui'xina'n. Palh catīhuālh cāmāsu'yuni'yān ā'kempātin tamāsu'yun chī nalī'a'kapūtaxtucan, xla' Dios camakapātīnīnli ū'tza'. Capātīni'lh masqui chā'tin ángel xala' nac a'kapūn tī māsu'yu huā'mā' ē masqui chā'tin quina'n. Iccāhuaninī'ta'ntza' ē chuhua'j na'iccāhuanipalayān: Palh chā'tin cāmāsu'yuni'yān hui'xina'n ā'kempātin tamāsu'yun chī nalī'a'kapūtaxtucan ē jā chuntza' chī xapūla maktīni'ntit, xla' Dios camakapātīnī'lh.
10 Tū iclīchihuīna'mā'lh a'ntza' tasu'yu jā iclīchihuīna'n xmān ū'tza' tū takexmatcu'tun tachi'xcuhuī't. Jā chuntza'. Quit ictlahuacu'tun tū xmān ixtalacasqui'nīn Dios. ¿Ē quit xmān tachi'xcuhuī't iccāmakapāxuīcu'tun? Palh quit cahuālh xmān tachi'xcuhuī't iccāmakapāxuīcu'tun quit jā Cristo xa'ictikexmatni'lh.
Dios hui'līlh Pablo ixlī'apóstol
11 Tā'timīn, quit iclacasqui'n naca'tzīyā'tit huā'mā'. Xatze tachihuīn tū icmāsu'yu quit, huā'mā' jā ū'tza' ixtalacapāstacni'ca'n tachi'xcuhuī't. 12 Jā quimāca'tzīnīlh chā'tin chi'xcu'. Jā chā'tin chi'xcu' quimāsu'yuni'lh. Tunca Jesucristo ū'tza' quimāca'tzīnīlh.
13 Hui'xina'n cātahuaninī'ta'ntza' chī quit xa'iclīlatlā'huan xapūla a'cxni' xa'icstālani' ixtamāsu'yunca'n israelitas. Hui'xina'n ca'tzīyā'tittza' chī quit xa'iccāputzastālani' tī ixta'a'ka'ī'ni' Jesucristo. Quit jā xa'iccālakalhu'man. Quit xa'iclactlahuacu'tun huā'mā' tamāsu'yun tū ixla' Jesucristo. 14 Chī ta'a'ka'ī' israelitas quit ā'chulā' xa'iccatzī ē jā ā'makapitzīn quintā'israelitas tī ixtaka'lhī ixcā'taca'n hua'chi chī quit. Quit ā'chulā' xa'iccākexmatni' ixtamāsu'yunca'n quinapapana' israelitas. 15 Dios quilakalhu'manli, ē quilacsacli apóstol na'iclītaxtu a'cxni' jāna'j xa'iclacatuncuhuī'. Quinta'sani'lh na'ictā'scuja ū'tza'. 16 Chuntza' chī Dios lacasqui'nli xla' chuntza' quimāsu'yuni'lh Jesucristo tī ī'Ska'ta' Dios. Ū'tza' tlahualh ixpālacata quit nā chuntza' tzē na'iccāmāsu'yuni' xlaca'n tī jā israelitas xatze tachihuīn ixla' Jesucristo. A'cxni' Dios quimālakapasnīlh ī'Ska'ta', jā icquīsqui'ni'lh talacapāstacni' ā'chā'tin chi'xcu'. 17 Jā iccālaka'lh apóstoles nac Jerusalén tī apóstoles ixtahuanī'ttza' xapūla. Quit jā chuntza' ictlahualh. Palaj tunca ica'lh nac Arabia ē ā'līstān ictaspi'tpālh nac Damasco.
18 Ixlī'a'ktu'tun cā'ta iclaka'lh apóstol Pedro nac Jerusalén. A'ntza' ictā'tachokolh xla' xmān cāujquitzisma'j. 19 Jā iclaktzī'lh ā'chā'tin apóstol, xmān Jacobo ixtā'tin Māpa'ksīni' Jesús. 20 Ixlīcāna' tū ictzo'kmā'lh. Iccāhuanimā'n huā'mā' na i'xlacatīn Dios. Jā iccā'a'kskāhuī'mā'n.
21 Ā'līstān ica'lh jā tapa'ksīni' nac Siria ē Cilicia. 22 Jāna'j ixquintalakapasa tī ixta'a'ka'ī'ni' Cristo xalanī'n nac Judea. 23 Xlaca'n xmān ixtakexmata chī ixuancan: “Ū'tza' tzamā' chi'xcu' tī ixquincāputzastālani'yān xapūla, chuhua'j xla' līchihuīna'ntlā'huan tamāsu'yun ixpālacata Cristo tū xapūla ixmālaksputūcu'tun.” 24 Xalanī'n nac Judea a'cxni' takexmatli huā'mā', ixtamakapāxuī Dios quimpālacata.