3
Xatze līpāhuancan Jesucristo ē jā līmāpa'ksīn
¿Chu jā ka'lhī'yā'tit milīstacna'ca'n nalīlacapāstacna'nā'tit? ¿Tīchu cātamāmakchuyīn hui'xina'n, tā'timīn, xalanī'n nac Galacia? Jātza' kexpa'tni'yā'tit tū ixlīcāna'. Hui'xina'n ixlīcāna' icticāhuanin chī Jesucristo xtokohua'ca'ca nac cruz. Caquilāhuaniuj huā'mā': ¿Chī līmaktīni'ntit Espíritu Santo? Jā cātamaxquī'n ixpālacata kexpa'tni'tit huā'mā' līmāpa'ksīn tū Dios cāmaxquī'lh israelitas. Cātamaxquī'n Espíritu Santo ixpālacata kexpa'ttit xatze tachihuīn ixla' Jesucristo. ¿Tū ixpālacata hui'xina'n jā a'cxtuncuhuī' ca'tzīyā'tit? Hui'xina'n tzucutit līstālani'yā'tit na ixtej Dios ixlītli'hui'qui Espíritu Santo. ¿Chī līpuhua'nā'tit jātza' maclacasqui'nā'tit ixlītli'hui'qui Espíritu Santo? ¿Chī līpuhua'nā'tit mina'cstuca'n tzē namākentaxtūyā'tit tū lacasqui'n Dios? Chuhua'j tasu'yu jā tū cālīmacuani'yān tū līpātīni'nī'ta'ntit. Jā chuntza' icpuhuan quit. Dios cāmaxquī'yān Espíritu Santo ē Dios tlahua lī'a'cnīn na milacatīnca'n. ¿Chī ixpālacata tlahua chuntza'? Jā tlahua ixpālacata kexpatni'tit līmāpa'ksīn. Tlahua chuntza' ixpālacata hui'xina'n kexpatnī'ta'ntit ē a'ka'ī'nī'ta'ntit palh ixlīcāna' xatze tachihuīn.
Ixtachihuīn Dios huan: “Abraham ixlīpāhuan Dios. Ū'tza' Dios līlaktzī'lh tze Abraham.” Ixlacasqui'nca hui'xina'n naca'tzīyā'tit tī ixlīcāna' ī'xū'nātā'natna' Abraham, ū'tunu'n tī ixlīcāna' talīpāhuan Dios. Chuntza' tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios tū Dios natlahua. Tatzo'kni' chī Dios nacāmāpānūni' ixcuentaca'n xlaca'n tī natalīpāhuan Dios masqui xlaca'n jā israelitas. Hasta xapūla Dios māca'tzīnīlh Abraham chī nacālīsicua'lanātlahuacan tachi'xcuhuī't. Huanilh: “Mimpālacata hui'x ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't xalanī'n nac cā'quilhtamacuj nacāsicua'lanātlahuacan.” Ū'tza' cālīsicua'lanātlahuacan xlaca'n tī talīpāhuan Dios chuntza' chī Abraham. Xla' ixlīpāhuan Dios ē sicua'lanātlahuaca.
10 Ā'makapitzīn tamākentaxtūcu'tun līmāpa'ksīn ixpālacata tapuhuan chuntza' Dios nacāmāpānūni' ixcuentaca'n. Xlaca'n nacāmakapātīnīncan. Chuntza' tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios: “Ixlīpō'ktuca'n tī jā tamākentaxtū pō'ktu quilhtamacuj ixlīpō'ktu tū huī'lh nac ca'psnap jā tatzo'kni' līmāpa'ksīn, xlaca'n nacāmakapātīnīncan.” 11 Chuntza' līkexmatcan Dios jā catimāpānūni'lh ixcuenta jā tī chā'tin tī xmān mākentaxtūcu'tun līmāpa'ksīn. Tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios: “Ixlīpō'ktuca'n tī Dios cāmāpānūni' ixcuentaca'n ixpālacata chī talīpāhuan Dios, xlaca'n pō'ktu quilhtamacuj nataka'lhī xasāsti' ixlatamatca'n.” 12 Huā'mā' līmāpa'ksīn tū Dios cāmaxquī'lh israelitas, makapitzīn tamākentaxtūcu'tun. Tī talīpāhuan līmāpa'ksīn, xlaca'n jā talīpāhuan Cristo. Tī talīpāhuancu'tun huā'mā' līmāpa'ksīn, palh taka'lhīcu'tun ixlatamatca'n tū jā catilaksputli, ixlacasqui'nca natamākentaxtū ixlīpō'ktu huā'mā' līmāpa'ksīn.
13 Dios nacāmakapātīnīn ixlīpō'ktuca'n tī jā natamākentaxtū ixlīpō'ktu tū huan nac līmāpa'ksīn. Quina'n ixlaclē'nāuj ixpālacata quina'n jā mākentaxtūyāuj līmāpa'ksīn. Cristo quincāmakapūtaxtūn huā'mā' tapātīn ixpālacata xla' xokokō'lh tū quina'n ixlaclē'nāuj. Chuntza' tatzo'kni' na ixtachihuīn Dios: “Ixlīpō'ktuca'n tī cāxtokohua'ca'canī't nac cruz a'ntza' taxokoni'mā'nalh Dios.” 14 Cristo xokokō'lh nac cruz. Chuntza' nā xlaca'n tī jā israelitas nā xlaca'n tzē nacāsicua'lanātlahuacan chu chuntza' chī Dios sicua'lanātlahualh Abraham chuntza' chī Dios ixuaninī't Abraham xapūla. Nā chuntza' Cristo tlahualh huā'mā' ē chuntza' quilīpō'ktuca'n, ixpālacata līpāhuanāuj xla', tzē namaktīni'nāuj Espíritu Santo chuntza' chī Dios huanli namāstā'.
Līmāpa'ksīn jāla lactlahua talacāxtlahuan tū Dios hui'līlh xapūla
15 Tā'timīn, na'iccāhuaniyān tū hua'chi lītalaclhsaja. A'cxni' quina'n tlahuayāuj a'ktin contrato o a'ktin talacāxtlahuan ē firmarlīyāuj, chuntza' jā tī chā'tin catilactlahualh ē jā tī chā'tin tzē natzo'kpala ā'a'ktin tachihuīn. 16 Nā chuntza' huā'mā' talacāxtlahuan tū tlahualh Dios a'cxni' huanilh Abraham nasicua'lanātlahua xla' ē chā'tin ī'xū'nātā'nat. Ixtachihuīn Dios jā huan: “ī'xū'nātā'natna'.” Tū huan: “chā'tin ī'xū'nātā'nat.” Ū'tza' huanicu'tun Cristo. 17 Tū iccāhuaniyān ū'tza' huā'mā': Dios huanilh Abraham ixlīpō'ktuca'n tī natalīpāhuan Dios, xlaca'n nata'a'kapūtaxtu. Ū'tza' hua'chi talacāxtlahuan tū Dios tā'tlahualh Abraham. Ixlī'a'ktā'ti' ciento ā'puxamacāuj cā'ta Dios maxquī'lh līmāpa'ksīn Moisés. Chuntza' līmāpa'ksīn jāla catilactlahualh talacāxtlahuan tū Dios tā'tlahualh Abraham. 18 Palh Dios ixquincāsicua'lanātlahuan xmān ixpālacata kexmatni'yāuj huā'mā' līmāpa'ksīn tū maxquī'ca ā'līstān, chuntza' ixlaclalh talacāxtlahuan tū Dios tā'tlahualh Abraham. Dios sicua'lanātlahuanī't Abraham xmān ixpālacata Abraham ixlīpāhuan Dios.
19 ¿Tū lītalacasqui'n līmāpa'ksīn tū maxquī'ca Moisés? Ā'līstān hui'līca huā'mā' līmāpa'ksīn ē ū'tza' līca'tzīyāuj quina'n lē'nāuj cuenta. Huā'mā' līmāpa'ksīn ixmaclacasqui'ncan xmān hasta a'cxni' milh Jesucristo tī ī'xū'nātā'nat Abraham. Tzamā' ī'xū'nātā'nat Abraham, ū'tza' tī Dios ixlīchihuīna'nī't xapūla a'cxni' tā'tlahualh talacāxtlahuan Abraham. Ángeles cāmāpa'ksīca natamastā' līmāpa'ksīn. Ē maxquī'ca Moisés. Moisés cāmaxquī'lh tachi'xcuhuī't israelitas. 20 Dios jā ixmaclacasqui'n tī namaktāya a'cxni' tā'cāxtlahualh Abraham a'ktin talacāxtlahuan. Ū'tza' cāxtlahualh.
Līmāpa'ksīn jāla cāmaxquī' xasāsti' ixlatamatca'n tachi'xcuhuī't
21 Quit jā icchihuīna'mā'lh palh līmāpa'ksīn tā'lālīhuani tū Dios mālacnū ixpālacata talacāxtlahuan. Palh ixmāstā'ca cahuālh a'ktin līmāpa'ksīn tū tzē ixmāstā'lh xasāsti' quilatamatca'n, chuntza' tzē ixquincāmāpānūni'n quincuentaca'n xmān ixpālacata huā'mā' līmāpa'ksīn. 22 Ixtachihuīn Dios huan ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't talē'n cuenta. Ixpālacata huā'mā' līmāpa'ksīn, tasu'yu palh ixlīpō'ktuca'n talē'n cuenta ē ixlīpō'ktuca'n hua'chi tachī'nī'n tī jāla talaktaxtu. Chuntza' tī talīpāhuan Jesucristo, xmān xlaca'n nata'a'kapūtaxtu.
23 A'cxni' jāna'j ixā'min Jesucristo, quina'n hua'chi tachī'nī'n ixuanī'tauj ixpālacata quina'n jāla mākentaxtūyāuj tū huan līmāpa'ksīn. Hua'chi tachī'nī'n ixuanī'tauj ē jāla ixlaktaxtuyāuj hasta a'cxni' quincātamāca'tzīnīn chī na'a'ka'ī'yāuj Jesucristo tī tzē makapūtaxtūnu'n. 24 Huā'mā' līmāpa'ksīn xla' hua'chi chā'tin tī pūla. Ixquincāmāsu'yuni'yān ixtej Dios hasta a'cxni' milh Jesucristo ē ca'tzīuj chī nalīpāhuanāuj xla' ē chuntza' tzē naquincāmāpānūni'yān quincuentaca'n. 25 Chuhua'j chilhtza' quilhtamacuj ē līpāhuanāuj Cristo. Chuhua'j jātza' maclacasqui'nāuj līmāpa'ksīn.
26 Hui'xina'n a'ka'ī'nī'ta'ntit Jesucristo makapūtaxtūnu'n ē ū'tza' ixlacstīn Dios līhua'ntit. 27 Milīpō'ktuca'n hui'xina'n tī a'kpaxnī'ta'ntit ū'tza' lītasu'yu palh a'ka'ī'ni'nī'ta'ntit Cristo ē chu chā'tin lītaxtutit chī Cristo. 28 Palh hui'xina'n tā'talacxtimī'tit Cristo, chuntza' milīpō'ktuca'n hui'xina'n xmān chu chā'tin lītaxtutit. Kēxtimtza' talalh israelitas ē tī jā israelitas; kēxtimtza' tī hua'chi xatastā'maka ē tī jā xatastā'maka; kēxtimtza' talalh chi'xcuhuī'n ē puscan. 29 Palh hui'xina'n tapa'ksīni'yā'tit Cristo, hui'xina'n hua'chi ī'xū'nātā'natna' Abraham. Chuntza' nā namaktīni'nā'tit tū Dios mālacnūni'nī't Abraham.