3
Chā'tin chi'xcu' ixmacascācnī't
Mt. 12:9-14; Lc. 6:6-11
Jesús tanūpālh na ixtemploca'n israelitas. Ixuī'lh a'ntza' chā'tin chi'xcu' tī ixmacascācnī't. Tachi'xcuhuī't ixtamaktaka'lhmā'nalh Jesús palh namātzeyīni'n tzamā' quilhtamacuj tū pūjaxcan ixpālacata ixtalīmālacsu'yucu'tun. Jesús huanilh chi'xcu' tī ixmacascācnī't:
―Cata't ē catāya' na quilacpu'na'i'tātca'n.
Cāhuanilh tachi'xcuhuī't:
―¿Tū ā'chulā' minī'ni' tlahuacan quilhtamacuj tū pūjaxcan? ¿Ē na'ictlahua tū tze o tū jā tze? ¿Ē minī'ni' na'icmakapūtaxtū chi'xcu' o na'icmaknī?
Xlaca'n ca'cs ixtahui'lāna'lh. Jesús cālaktzī'lh ixlīpō'ktuca'n tī ixtalītamacsti'li'nī't. Ixsītzī'yālh ē nā ixlīlīpuhuayālh chī jā ixtalakalhu'man ta'jatatlani' ē huanilh chi'xcu':
―Castu'ncti mimacan.
A'cxni' stu'ncli ixmacan, tzetza' ixuanī't. Palaj tunca fariseos tataxtulh ē tatā'chihuīna'nli ixchi'xcuhuī'n Herodes chī natalīmaknī Jesús.
Jesús māsu'yulh na ixquilhtūn lago
Jesús a'lh na ixquilhtūn lago ē ī'scujnu'nī'n tatā'a'lh. Lhūhua' tachi'xcuhuī't xalanī'n nac estado Galilea tastālani'lh Jesús. A'cxni' takexmatli pō'ktu tū tlahualh Jesús, talakmilh nā xlaca'n xalanī'n nac estado Judea. Xalanī'n nac Jerusalén ē xalanī'n nac Idumea talakmilh Jesús. Xlaca'n xalanī'n ixtuntacut nac xcān Jordán ē xalanī'n lacatzuna'j cā'lacchicni' Tiro ē Sidón nā talakmilh. Lhūhua' tachi'xcuhuī't talakmilh Jesús a'cxni' takexmatli tū tlahualh. Cāhuanilh ī'scujnu'nī'n catacāxui'līlh a'ktin barco jā natojō ē chuntza' lhūhua' tachi'xcuhuī't jāla catitatancsli. 10 Lhūhua' ixcāmātzeyīnī't ē pō'ktu tī ixtata'jatatla ixtalaktalacatzuna'jī ē ixtalālacxquitimā'nalh. Ixtaxa'macu'tun Jesús. 11 A'cxni' xlaca'n tī ixtaka'lhī jā tzeya ū'nī' talaktzī'lh Jesús, xlaca'n tatatzokostani'lh ē palha' tahuanli:
―Hui'x ī'Ska'ta' Dios.
12 Xla' cāmāpa'ksīlh ē cāhuanilh jā ixtahuanli tīchu xla'.
Jesús cālacsacli kelhacāujtu' ī'scujnu'nī'n
Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16
13 Jesús a'lh nac sipej ē cāta'sani'lh tī cālacasqui'nli ē talakmilh. 14 Cālacsacli kelhacāujtu' tī natatā'latā'kchoko ē nacāmacā'n natamāsu'yu ixtachihuīn Dios. 15 Nā xlaca'n cāmaxquī'ca līmāpa'ksīn natamātzeyī ta'jatatlanī'n ē natamāxtu jā tzeya ū'nī'n. 16 Tzamā' kelhacāujtu': Simón tī hui'līni'ca ixtacuhuīni' Pedro, 17 ē nā Jacobo ē Juan ixtā'tin tī ixka'hua'chan Zebedeo ixtahuanī't ē xlaca'n cāhui'līni'ca ixtacuhuīni' Boanerges tū huanicu'tun hua'chi jilini'. 18 Nā Andrés ē Felipe ē Bartolomé ē Mateo ē Tomás ē Jacobo ixka'hua'cha Alfeo ē Tadeo ē Simón. Huā'mā' Simón ixtapa'ksīni' partido cananistas. 19 Ē Judas Iscariote, xla' tī ā'līstān macamāstā'lh Jesús.
Huancan Jesús ixlīscuja ixlītli'hui'qui skāhuī'ni'
Mt. 12:22-32; Lc. 11:14-23; 12:10
Jesús a'lh na ixchic. 20 Tatakēstokpālh lhūhua' tachi'xcuhuī't hasta jāla ixtahuā'yan Jesús ē ī'scujnu'nī'n. 21 A'cxni' ixtalakapasnī'n taca'tzīlh huā'mā', xlaca'n talakmilh natachi'pa ixpālacata ixtahuan xla' hua'chi chuyani' ixlīla.
22 Xamākelhtahua'kē'ni'nī'n līmāpa'ksīn tī ixtaminī'ta'ncha' nac Jerusalén ixtahuan:
―Beelzebú, tī xapuxcu' jā tzeya ū'nī'n, xla' tanūni'nī't Jesús. Ū'tza' cālīmāxtu jā tzeya ū'nī'n.
23 Jesús cāta'sani'lh ē cāhuanilh tū līca'tzīni'can:
―¿Chī nalīmāxtucan Skāhuī'ni' palh ū'tza' tī tanūma'lh? 24 Palh māpa'ksīni'nī'n tatapitzi ē talātucsa, jā catitatāyani'lh. 25 Palh tampūtin familia tatapitzi ē natalātucsa, jā catitatāyani'lh. 26 ¿Chī Skāhuī'ni' nalīmāxtu ixtā'skāhuī'ni' palh chu ū'tza' tī māpa'ksīmā'lh? Palh Skāhuī'ni' natapitzi, jāla catitāyani'lh; tzē nalaksputa.
27 ’Jā tī chā'tin catitanūlh naka'lhāna'n na ixchic chā'tin tī tli'hui'qui palh jā pūla nachī'can ixtēcu' chic. A'cxni' chī'hui'līcanī'ttza', a'cxni' tzētza' namakka'lhāna'ncan.
28 ’Ixlīcāna' tū iccāhuaniyān: Tzē namātza'nkēna'ni'can ixlīpō'ktu ixcuentaca'n tachi'xcuhuī't ē catūxcuhuālh jā tze tū tahuan. 29 Palh catīhuālh ixuanlī jā tze tū tlahua Espíritu Santo, xla' jāla catimātza'nkēna'ni'ca. Xla' naka'lhī ixcuenta pō'ktu quilhtamacuj.
30 Jesús huanli huā'mā' ixpālacata ixtahuan: “Xla' ka'lhī jā tzeya ū'ni'.”
Ixtzī' ē ixtā'timīn Jesús
Mt. 12:46-50; Lc. 8:19-21
31 Ā'līstān tachā'lh ixtzī' ē ixtā'timīn Jesús. Tatāyalh nac kēpūn ē māta'satīnīni'nca xla'. 32 Tachi'xcuhuī't ixtalītasti'li'nī't ē tahuanilh:
―Tayāna'lh mintzī' nac kēpūn ē mintā'timīn ē tatā'chihuīna'ncu'tunān.
33 Xla' cākelhtīlh:
―¿Ē ca'tzīyā'tit tīchu iccālaktzī'n hua'chi quintzī' ē quintā'timīn?
34 Ixcālaktzī'nkō' ixlīpō'ktuca'n tī ixtahui'lāna'lh ē ixtalītasti'li'nī't ē cāhuanilh:
―Tzamā' ū'tunu'n quintzī' ē quintā'timīn. 35 Ixlīpō'ktuca'n tī natatlahua tū lacasqui'n Dios, ū'tunu'n quintzī' ē quintā'timīn.