3
Ixtascujūtca'n tī ta'a'ka'ī'
Xlaca'n tī ta'a'ka'ī', cacāmālacapāstaqui' chī ixlacasqui'nca natalakachi'xcuhuī' gobierno ē ā'makapitzīn tī tamāpa'ksīni'n. Natakexmatni' ē natalīhui'lī nacāmaktāya a'cxni' tatlahuamā'nalh tū tze. Cacāhua'ni' jā nata'a'ksa'n ā'chā'tin. Jā natalālīsītzī'ni'. Natalakalhu'man ē nacālakachi'xcuhuī' ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't masqui jā ta'a'ka'ī'.
Nalacapāstacāuj chī quina'n xapūla ixuanī'tauj. Jā tzej ixlacapāstacna'nāuj ē lacxumpīn ixuanī'tauj. Ixquincāta'a'kskāhuī'yān. Xmān ixtlahuacu'tunāuj tū quimacnica'n ī'squi'n. Ixtlahuatēlhayāuj tū jā tze ē ixlakca'tzalacanāuj. Jā ixcālaktzīncu'tunāuj ā'makapitzīn ē nūn chā'tin ixquincātalaktzī'ncu'tunān. Dios māsu'yulh chī cālakalhu'man ē cāpāxquī' ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't a'cxni' macamilh Jesucristo naquincāmakapūtaxtūyān. Masqui ixtlahuayāuj tū tze, jā ū'tza' quinticālīmakapūtaxtūn Dios. Xla' quincāmakapūtaxtūyān ixpālacata quincāpāxquī'yān ē quincālakalhu'manān. Espíritu Santo quincāmaxquī'yān xasāsti' talacapāstacni'. Chuntza' lītasu'yu hua'chi lakche'kē'lh quintalacapāstacni'ca'n. Chuntza' hua'chi sāsti' tzucunī'tauj ē xasāsti' quilatamatca'n. Dios jā lakca'tzanli a'cxni' quincāmaxquī'n Espíritu Santo. Lhūhua' quincāmaxquī'n ixpālacata tū tlahualh quiMakapūtaxtūnu'ca'n Jesucristo. Dios quincālakalhu'manān ē quincāmāpānūni'n quincuentaca'n. Chuntza' tzē naquincāmaxquī'yān tū quila' nahuan ē ū'tza' tū jā catilaksputli.
Ixlīcāna' tū icuaniyān. Iclacasqui'n līlacatejtin nacāhuani'ya' xlaca'n tī ta'a'ka'ī'nī't Dios natalīhui'lī natatlahua tū tze. Tū icuaniyān xatze ē nacāmaktāya ixlīpō'ktuca'n tachi'xcuhuī't. Cacātapānū'ni' tī xmān talālīkelhasqui'nī tū jā tū ixtapalh ē tī quinapapana'ca'n. Nā cacātapānū'ni' tī talālīsītzī'ni' ē talālīquilhnī tū huanicu'tun ixlīmāpa'ksīn Moisés. Huā'mā' jā tū līmacuaniyān. Jā tū ixtapalh.
10 Maktin maktu' calacaquilhnīyān chā'tin chi'xcu' tī cāmāpāpitzī xlaca'n tī ta'a'ka'ī'ni' Dios. Palh jā cuenta tlahua chī lacaquilhnīca, catantlakaxtuca. 11 Ca'tzīya' ixlakta jā tzeya chi'xcu' xla'. Masqui ca'tzī laclē'n, ā'chulā' tlahua tū jā tze.
Tū xmān ixla' Tito
12 A'cxni' na'icmacā'ni'yāchā'n Artemas o Tíquico, nalīhui'lī'ya' naquilakta'na' nac Nicópolis. A'ntza' na'ictachoko a'cxni' lonknu'n. 13 Cacāmaktāya' Zenas tī abogado ē Apolos ixpālacata nataka'lhī ixlīpō'ktu tū tamaclacasqui'n natataya ixtejca'n. 14 Ixlīpō'ktuca'n tī ta'a'ka'ī'ni' Dios catasca'tli chī natatlahua tū tze ē chī natamaktāya ā'makapitzīn tī ta'a'ka'ī' ē tī tamaclacasqui'n catūhuālh. Chuntza' jā xalhquitit catitahuanli.
Saludos ē tasicua'lanālīn ā'xmān
15 Ixlīpō'ktuca'n tī tahui'lāna'lh huā'tzā' tamacā'ni'yān saludos. Nacāsaludarlīya' ixlīpō'ktuca'n quinamigosca'n tī quincāpāxquī'yān ixpālacata a'ka'ī'ni'yāuj Dios. Dios cacāsicua'lanālīn milīpō'ktuca'n. Amén.