3
Apos 17:15Ñɨgö uliöxön u nuguŋö, rön, yadkap u nugub maga nɨgölöŋ. Makwam, nɨ Pol, Sailas, an nöbö hogwa taun dib Atens mɨdön, 2-3  Apos 16:1-3; 2Tim 3:12haul ana Timoti, an pɨsaŋ God mabö rön, Krais mönö wä nuŋ aku yad nölɨp yönmɨd nöbö aku, nugwo yad abmɨn wöŋa. Ñɨgö rɨ gwogwam rɨm, nöbö mö bli Krais nugwo röböxbä maga rɨ aku nugwön, Timoti wön, ñɨgö pɨsaŋ mɨdön Krais mönö wä aku yad nöl ri abaŋ, ñɨŋ Krais nugw pɨ gö nɨgön, rɨbyöx gɨba alɨg mɨjne, rön, an Timoti yad abmɨn wöŋa. Makwam ñɨŋ nugwöia, Krais nöbö mö nuŋwa mɨdöl aku mɨ, anɨŋ rɨ gwogwam rɨŋ ömörö pɨnɨŋa. Ñɨŋ pɨsaŋ mɨdön, anɨŋ rɨ gwogwam cöñɨŋö, rɨmɨŋ aku, ñɨŋ mag aliö akuyöbö akwör rɨmɨdöi aku mödö nugwöia. Ñɨŋ ñɨgö aliö almɨdmɨn, nɨ ñɨgö mɨ göj uliöxön, rɨb mɨga yöxön, ñɨŋ pödpödiö mɨdöi aku nugwaŋ, me rön, Timoti yad abma. Rɨb na yöx nuguma aku, kɨjaki nuŋ ñɨgö pɨxmɨn mönö yad nöl öliöxɨm nugumä aku röböxbä maga röiŋö, rɨ rɨbyöx nuguma.
Timoti höuöil hön, mɨd ri aböiŋö, röŋa
Apos 18:5Makwam Timoti ñɨgö u nugwön hön yada, ñɨŋ Krais nugw pɨ cɨrɨp ri abön, nöbö mö akuyöbö ñɨgö madmag nɨgön, anɨŋ nöbö hogwa rɨbyöx nugu gɨrön wahax pɨmɨdöia. An nöbö hogwa pad pik mɨdön, ñɨgö uliöxöl mag akuyöbö, ñɨŋ piöŋö algör ör mögörɨb ñɨŋ piaku mɨdön, anɨŋ nöbö hogwa uliöx mɨdöiŋö, ra. 2Tes 1:4Makwam, anɨŋ rɨ gwogwam rɨmɨdɨm mɨd ri abölmɨŋ wop aku, Timoti hön, ñɨŋ Krais nugw pɨ cɨcɨ nɨgöi mönö aku yadɨm, anɨŋ madmaga pɨlɨx ra. Ñɨŋ Nöbö Diba cɨrɨp ri abön nugwo pɨsaŋ nɨgiö paŋör mɨdöi aku nugwön, an mɨ kömö mɨdöla.
Mɨd ri aböi aku nugwön, God nugwo ri ablaŋe rɨmɨdöla. God nuŋ rɨmɨn, ñɨgö rɨbyöx nugwön mɨ ödöriö wahax pɨmɨdöla. Makwam, an God nugwo ri ablaŋe rɨ gɨrön mɨdöla. 10 An höbkal u ñɨgö nugwön, Krais mönö wä aku um bli kwo yad nölɨŋ, ñɨŋ Krais nugw pɨ cɨcɨ nɨgnö, rön, kwockwoc pal God nugwo mil pɨxmag yuö bö höjöpal gɨrön mɨdöla.
11  2Tes 2:16-17Makwam, Acö God nuŋ keir aipam, Nöbö Dib ana Jisas aipam uba ana rödɨŋ, ñɨŋ mɨdöi yöraku u nugunɨŋa. 12 An ñɨgö mɨ ödöriö madmag nɨgmɨdöl mag akuyöbö, Nöbö Diba ñɨgö rɨ nölaŋ, ñɨŋ keir algör ör nuö nuö madmag nɨgön, nöbö mö bla magalɨg madmag nɨgöña. 13 Nöbö Dib Jisas ñɨgö ölɨsö nuŋwa nölön nugwidɨx mɨdɨp duön, nöbö mö lei nuŋ akuyöbö magalɨg pön höuöil hön wop aku, nuŋ hön ñɨgö paŋ, God Acö ana mämäg il nuŋ rol aku, ñɨŋ mönö i mɨdöl nöbö mö lei nuŋwa mɨjöña.

3:1: Apos 17:15

3:2-3: Apos 16:1-3; 2Tim 3:12

3:6: Apos 18:5

3:7: 2Tes 1:4

3:11: 2Tes 2:16-17