21
Jisas wöxnö nɨgmɨn nöbö nuŋ akuyöbö mɨj sö piaku nugwo nugumä
Makwam mai an Jisas nöbö nuŋ bla Ban Yuö Taibirias yöraku mɨdmɨn nugugɨrön, Jisas nuŋ wöxnö nɨgmɨn nugumɨŋa. Agapɨm rɨg röŋ aku yadɨba rɨmɨdla. Saimon Pita aku, Tomas aku (ib i Ha Wab me rɨmɨdöi aku), Nataniel Kena taun, mögörɨb Galili yuadö yöbö nöbö aku, Sebedi ha Jems an hödpɨg nöbö hogwa aku, Jisas nöbö nuŋ mös aipam pɨsaŋ, nɨgiö nɨgön du Ban Yuö Taibirias yöra mɨdmɨŋa.
Luk 5:4-7Saimon Pita anɨŋ yadöŋa, “Nɨ dölöm pɨba dumɨdlö,” röŋa. Aliö rɨmɨn, “An pɨsaŋ dinɨŋö,” rön, du nugwo pɨsaŋ röbö alebö pön, rɨp yönmɨdɨm yönmɨdɨm ruö löuöŋa jɨ dölöm bli pölmɨŋ.
Makwam naiö wölɨba rɨmɨn nugugɨrön, Jisas hö ban yuö pö halai rola öbɨl gɨ mɨdöŋa. Nugwo nugumɨŋa jɨ aku Jisas ör me rön nugwölmɨŋ. Nuŋ an yadöŋa, “Ha ruai. Ñɨŋ dölöm pɨba rɨp yön wöhö nugwöiŋönö ä?” röŋa. Aliö rɨmɨn, an yöwö rɨmɨŋa. Aliö rɨmɨn, Jisas nuŋ an yadöŋa, “Uben aku pɨ röbö alebö imag mɨrɨx pɨlö adö abön, dölöm bli pöñɨŋö!” röŋa. Aliö rɨmɨn, uben aku pɨ röbö yuö bö abön, dölöm mɨga akwör pön, pɨxmɨn höb maga rölöŋ. Mat 14:29; Jon 13:23Almɨdmɨn, nɨ Jon, Pita nugwo yadma, “Nöbö aku Nöbö Dib akwör,” me rɨma. Aliö rɨmön, Pita nugwön, wölɨj nuŋwa yöraku nɨgöŋ aku pɨ höbiöda pal wödön, mämäliö röbö yuö bö pɨñɨröŋa. An nöbö bli röbö alebö rola mɨdön, uben dölöm alɨg hö wölön mɨdöŋ aku, pɨxɨp hö, pad piaku yöi, mita akuyöbö padokwo padök mös mös höuöiliö hö wölu amñaxɨb sö (100) ör, röbö cakö yöra hömɨŋa.
Cakö yöraku hön nugumɨn, rɨn yuö bɨca pɨnöŋ bɨc rola dölöm bli yön mɨdöŋa. Bred bli algör mɨdöŋa. 10 Makwam Jisas anɨŋ yadöŋa, “Dölöm weik pöi akuyöbö bli pön höi,” röŋa. 11  Luk 5:6Aliö rɨmɨn, Saimon Pita röbö alebö rola duön, nuŋ pɨsaŋ uben dölöm mɨga akwör (153) mɨdöŋ aku rɨg jɨmi döula pɨxɨp hömɨŋa. Uben aku ömörö röŋa jɨ ödörölöŋ.
12 Jisas nuŋ anɨŋ yadöŋa, “Hön ap nɨmi,” röŋa. An möigw yöxön, nagö nöbö kai hön mɨdlö, rön, nugwo yad nugwölmɨŋ; aku Nöbö Dib akwör, me rön, nugwön röböxmɨŋa. 13 Jisas nuŋ du bred aku pön, pɨ nuöm nɨg an nölön, dölöm aipam pɨ nuöm nɨg an nölɨm, nɨmɨmɨŋa.
14  Jon 20:19,26Makwam Jisas wöröxön öbɨlön, anɨŋ nöbö nuŋ bla wop mös paŋ wöxnö nɨgmɨn nugwo nugumɨŋa.
Jisas nuŋ Pita nugwo yad nugwöŋa
15 Makwam an ap nɨm pörön, Jisas Saimon Pita nugwo yad nugwöŋa, “Saimon Jon ha nuŋwa. Nöbö kɨyöbö wöhö; nagö nɨ mör madmag nɨgmɨdlö ä?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö Dib. Nɨ nagö madmag nɨgmɨdɨl aku mɨ, nagö nugulö maku pal,” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Sipsip as nɨ bla, nugwidɨx mɨdane,” röŋa.
16  Apos 20:28Jisas aliö rön, iswob yad nugwöŋa, “Saimon Jon ha nuŋwa. Nagö nɨ mör madmag nɨgmɨdlö ä?” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Pita yadöŋa, “Nöbö Dib. Nɨ nagö madmag nɨgmɨdɨl aku mɨ, nagö nugulö maku pal,” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Sipsip nɨ bla nugwidɨx mɨdane,” röŋa.
17 Jisas iswob nugwo yad nugwöŋa, “Saimon Jon ha nuŋwa. Nagö nɨ mör madmag nɨgmɨdlö ä?” röŋa.
Jisas akuyöbö alön, mönö adö paŋyöbö akwör, “Nagö nɨ mör madmag nɨgmɨdlö ä?” rön yad nugwön iswob yad nugwön röŋ aku, Pita rɨb mɨga yöx nugu gɨrön yadöŋa, “Nöbö Dib. Nagö ap bla magalɨg nugulö. Makwam, nɨ nagö madmag nɨgmɨdɨl aku mɨ, nagö mödö nugulö maku pal,” röŋa.
Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Makwam, sipsip nɨ bla nugwidɨx mɨdö. 18 Nɨ nagö mɨ ödöriö yadmɨdla, nagö ha nöbö röxg mɨdmö wop aku, wölɨja rɨb naŋa keir rɨg yöx nugumö akwör pɨ yömön yönmɨdlö. Jɨ nagö mai nöbö nom röxgɨnö wop aku, nagö imag nagö pisö abmɨdaŋ nugugɨrön, nöbö hör hön nagö nag wabɨlön, duöinö cɨnö möl aku yölɨŋön pön diönɨŋö,” röŋa. 19  Mat 16:24-25; 2Pit 1:14Jisas mönö yadöŋ aku, nöbö mö bli ñɨŋ mai Pita pɨl pal nɨgöñ aku, nuŋ höd nugwön yadöŋ maku. Nöbö mö maiyöbö piaku, Pita nugwo ap agapɨm rɨmɨdɨŋ wöröxön aku nugwön, God nuŋ mil mag wä keiryöbö alɨg mɨd aku, nugwöña. Makwam Jisas Pita nugwo yadöŋa, “Nɨ mai hane,” röŋa.
20  Jon 13:23-25Jisas mönö aku yadmɨn, Pita höuöiliö nugwöŋa, nɨ nöbö Jisas madmag nɨgmɨdɨl aku mɨdma. Nɨ nöbö aku pal, höd Jisas Pasopa ap nɨmmɨdöŋ il yöra römɨd gɨ mɨdön yad nuguma, “Nöbö Dib. Agö nöböm nagö höuöu cönɨŋö?” rɨma. 21 Pita nɨ nugwön Jisas nugwo yadöŋa, “Nöbö Dib. Nöbö kɨ nugwo pödpöd cön?” röŋa.
22 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Aku rɨb nɨ. Nɨ yadmön nuŋ mɨdɨb ör mɨdaŋ nugugɨrön, höbkal hön aku, mönö naŋ yöi mɨ. Makwam naŋ nɨ mai hane,” röŋa.
23 Jisas mönö yadöŋ aku, nöbö mö nugwo nugw pim bla yadmä, “Jisas nöbö nuŋ aku wöröxenɨŋö,” rɨmä. Jɨ Jisas nöbö nuŋ aku wöröxenɨŋö, rön, mönö aku yadölöŋ; nuŋ hör yadöŋa, “Nɨ yadmön nuŋ mɨdɨb ör mɨdaŋ nugugɨrön, höbkal hön aku, mönö naŋ yöi,” röŋa.
24  Jon 19:35Jisas nöbö nuŋwa yadöŋ aku nɨ Jon. Nɨ keir mönö kɨ kai kɨtön, magalɨg mönö ma mɨd aku nugwön kai kɨtɨl maku.
Jisas nuŋ rɨg yadöŋ mönö akuyöbö nugwön mönö akwör kai kɨtla. Makwam an magalɨg nugumɨn mönö kai kɨt aku, mönö ma akwör kɨta. 25  Jon 20:30Jisas ap adö hörɨrör mɨga akwör röŋ aku, jɨ mönö aku hör bli ör mibɨl yörɨk kai kɨta. Nɨ nugula, nöbö bli mönö piaku magalɨg köp bö kai kɨt nɨgöyɨx aku, mögörɨb kɨ ulmɨdö röxmɨn, pön du nɨgɨb yöra mɨdölöx.

21:3: Luk 5:4-7

21:7: Mat 14:29; Jon 13:23

21:11: Luk 5:6

21:14: Jon 20:19,26

21:16: Apos 20:28

21:19: Mat 16:24-25; 2Pit 1:14

21:20: Jon 13:23-25

21:24: Jon 19:35

21:25: Jon 20:30