7
Ap höbwab yuö bebö röpɨn rɨŋadö hön akwör pɨxa mɨjöna
Perisi nöbö bli, lo mönö yad nölɨb nöbö bli, Jerusalem yöbö hön, Jisas mɨdöŋ yöra du mɨdön, Luk 11:38nugumɨn Jisas nöbö nuŋ bli, nöhönɨŋ apɨnɨŋ nöbö hölul rɨ ri abön, imaga röbö äbäd ab gɨrön ap nɨmmɨdöi mag akuyöbö rölim. Perisi nöbö piaku aipam, Juda nöbö mö piaku aipam magalɨg, nöhönɨŋ apɨnɨŋ nöbö rɨg yadmɨdöi akuyöbö nugwön, imaga röbö äbäd abö döŋö, ap pɨ nɨmöia. Mat 23:25Sɨmaim mibɨl yöra du mɨdön, höuöil rama hön, paŋ mag akwör röbö äbäd abö döŋö, ap pɨ nɨmöia. Makwam namaga, kwosö, wi yöja, köp hölɨmɨb ap bla algör röbö äbäd abö döŋö, ap pɨ nɨmöia. Ap akuyöbö magalɨg mag kɨtɨb wä röia.
Makwam, Jisas nöbö nuŋ bla hör ap nɨmim aku nugwön, Perisi nöbö piaku aipam, lo mönö yad nölɨb nöbö bla aipam Jisas nugwo yadmä, “Nöbö nagö piaku pödpöd rɨmɨn, nöso auso nöbö rɨg yadim mag akuyöbö, imag ñɨŋ aku röbö äbäd abölöi wöhö, hör ör ap nɨmmɨdöi?” rɨmä. Ais 29:13Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas yadöŋa, “Ñɨŋ inakmönö hörmɨdöi aku, Aisaia mönö mɨ ödöriö yadön, God Mönö aku kai kɨtön yadöŋa,
‘Nöbö mö kɨyöbö, God iba yadɨm bɨl sö dumɨda, röi aku,
jɨ hör mönö akwör yadöia; nɨ madmag nɨgölöi.
God lo mönö aku yad nölölɨŋö, röi aku,
jɨ nöbö mö mönö ñɨŋ keir yadöi mönö piakwör yad nölöia.
Makwam, nɨ höjöpalön ib na yadɨŋ bɨl sö duen.
Hör mönö akwör yadmɨdöiŋö,’ röŋa.
Mag akuyöbö, ñɨŋ God mönö yad nɨgɨm aku röböxön, nöbö mö mönö ñɨŋ keir yadöi aku pön, nuö nöhönɨŋ nöbö rɨg yadöi mag akwör nugw pön mai duöiŋö,” röŋa.
Jisas ñɨgö iswob yadön yadöŋa, “Ñɨŋ rɨb wä yöx nugwön, God mönö yad nɨgöŋ aku pɨ hör piaku abön, rɨb mag ñɨŋa keir akwör nugw pön mai dumɨdöia. 10  Eks 20:12; 21:17; Diut 5:16Mosɨs God Mönö rɨb mɨŋi kai kɨtön yadöŋa, ‘Nauö nam rɨg yajöñ akuyöbö nugw pön, ñɨŋ pɨ ösös rɨ ri aböña; jɨ halöu ha bli nuö nuöm ñɨŋ bla ölɨsö wölaŋ mönö diba yadmɨjöñ aku, ñɨŋ ñɨgö pɨl pal nɨgɨŋ wöröxɨŋ,’ me röŋa. 11 Makwam ñɨŋ mönö adaku ödöriar yad nölölöi. Nöbö i, acö mam röböxnöb, cön aku, nuö nuöm yajöna, ‘Acö mam, nɨ ap wä bli ñɨŋ nöbö hogwa nöilöxa, jɨ rɨg ñɨŋ nöbö hogwa nölɨb rɨg aku, wopik nɨ God nugwo nöinö, rɨl makwam, ñɨŋ nöbö hogwa nölɨb rɨg i mɨdölö,’ cöna. 12 Akuyöbö alɨŋ, ñɨŋ nugwön yajöña, ‘Ñɨŋ akuyöbö alöi aku, mönö mɨdölö,’ cöña. Aliö yadɨŋ, ñɨŋ God Mönö aku röböxön, ap wä bli nuö nuöm ñɨgö nöleñ. 13 Makwam, rɨb mag ñɨŋa keir akwör yöx nugwön, mai duön, nöbö yoŋyöbö bli aipam yad nölɨŋ, ñɨŋ piöŋö nöbö yoŋyöbö bli yad nölɨŋ, alɨp duŋ nugugɨrön, God Mönö hör ap i röxg pɨ hör ki bö aböia. Makwam nuö nuöm mönö yadɨl akwör yöi; ñɨŋ ap mɨga akwör aliö paŋ mag akwör rɨmɨdöiŋö,” röŋa.
14 Jisas aliö rön, nöbö mö magöri rɨg mɨdim akuyöbö ñɨgö yadmɨn, nuŋ mɨdöŋ il yöra hömɨdmɨn yadöŋa, “Mönö yadɨba rɨmɨdɨl gɨ ñɨŋ magalɨg nugwön, mönö ila röx nugw ri aböña. 15  Apos 10:14-15Ñɨŋ ap nɨmɨŋ yuö bö pɨn diön aku pɨx pɨlenɨm; ap höbwab yuö ñɨŋ bebö röpɨn rɨŋadö höna akwör raŋ, ñɨŋ pɨxa alɨg mɨjöña. 16 Ñɨŋ nöbö mö rɨmɨj möla mɨjön bla, rɨmɨj pal nɨg nugw ri abne,” röŋa.
17 Jisas aliö rön, nöbö mö bla ñɨgö röböxön, ram möl yuadö dumɨn, nöbö nuŋ bla nugwo yad nugumä, “Mönö höd röxön yadlö aku, ila aku mɨkai?” rɨmä. 18 Aliö rɨmɨn, Jisas yadöŋa, “Nöbö mö bla ñɨŋ nugwölöi mag akuyöbö, ñɨŋ kwo algör nugwölöi ä? Ap mödöi bla amnör nɨmɨŋ, höbwab bö pɨn duaŋ, God nugum pɨx pɨlöl. 19 Aku agapɨm: ap nɨmöi piaku, madmag yuö bö duen; höbwab yuö bö ör pɨn duaŋ, höb alɨg yax aböñɨŋö,” röŋa. Jisas yadöŋ mönö aku, ap bla magalɨg paŋ nɨmɨb akwör mɨda, mödɨb ap bli mɨdölö, röŋa.
20 Makwam Jisas aliö rön yadöŋa, “Rɨb gwogwo yuörɨb ñɨŋ bebö röpɨn rɨŋadö hön ap akwör raŋ, nöbö mö pɨxa alɨg mɨjöña. 21 Nöbö mö bla yuörɨb ñɨgö bö rɨb gwogwo yöx nugu gɨrön, ñɨŋ mag gwogwo rön, ap kib pön, nöbäpö pɨlön, mö kib nöbö kib rön, 22 ap piaku ap ana alɨg mɨdölö, rön, nöbö mö bli rɨb gwogwo yöxön, inakmönö hörön, mönö gwogwo yadön, ap piaku ap na alɨg mɨdölö rɨŋ, ölɨsö wölaŋ, nöbö mö yad höimöuön, ib ñɨŋ keira mag wölön, amɨn rön, mag gwogwo rɨb rɨb akwör yöx nugwön, röia. 23 Mag gwogwo röi piaku rɨb mag i hör piakuyöbö höl. Rɨb gwogwo maga yuörɨb ñɨŋ bebö wöl aku rɨmɨn, nöbö mö God mämäg il rol nuŋwa pɨxa alɨg mɨdöia.
Mö i, Jisas raŋ, halöu na kömö nɨgönɨŋö, rön, nugw pöŋa
(Mat 15:21-28)
24 Jisas mögörɨb aku röböxön, du mögörɨb taun dib Taia womiöx yörakwam duöŋa. Duön, nöbö mö piaku nɨ weik nugwölɨŋ, me rön, ram möl yuadö möl i duön umad gɨ mɨdöŋa aku, jɨ umad gɨ mɨdɨb maga mɨdölöŋ. 25 Mö i, halöu nuŋ mɨda ragwo ha öim nɨgöŋ makwam, Jisas hö, rɨmɨn, nuŋ duön Jisas yödpɨlö il yöra höxmax yuön, 26 Jisas nugwo yad gögö rön yadöŋa, “Halöu na ragwo ha yuö wöl aku, yad abaŋ röu duaŋ,” me röŋa. Mö aku nuŋ Juda mö yöi. Nuŋ yöx pön hem mögörɨb Pönisia, mögörɨb Siria nöbö nugwidɨx mɨdmɨdmä. 27 Makwam aliö rɨmɨn, Jisas nugwo yadöŋa, “Höd halöu ha ap nɨmɨŋ, wöt bɨcön aku waiö. Halöu ha nölɨb ap mag aku pön wöñö abnɨŋ aku wä renɨŋö,” röŋa. 28 Aliö rɨmɨn, mö aku paiŋö yadöŋa, “Nöbö Dib! Aku wä yadlö makwam, jɨ halöu ha piaku ap nɨmɨŋ, rɨb rɨba akuyöbö äbäñ mo aku pɨnaŋ, wöñö bla aipam nɨmöñɨŋö,” röŋa. 29 Aliö rɨmɨn, Jisas mönö aku nugwön yadöŋa, “Nagö aliö yadlö aku, halöu nagö ragwo ha yuö wölön mɨd aku mödö röu dua; naŋ duö,” röŋa. 30 Jisas aliö rɨmɨn, mö aku höbkal duön nugumɨn, ragwo ha röböx röu dumɨn, halöu nuŋwa köp rol yöra tar hölɨm gɨ mɨdöŋa.
Rɨmɨj möl idɨxöŋ nöbö i Jisas rɨmɨn, rɨmɨj möla rödöŋa
31 Jisas mögörɨb taun dib Taia il yöra röböxön, du mögörɨb taun dib Saidon il piaku palön, mögörɨb Dekapolis duön Ban Yuö Galili duöŋa. 32 Umɨn nugugɨrön, nöbö mö piaku nöbö rɨmɨj möl idɨxɨm mönö pɨ ri abmɨdöl nöbö i pön hön, Jisas nugwo yad gögö rön yadmä, “Nöbö kɨ nugwo pɨ nugwaŋ, wä raŋ,” me rɨmä. 33 Aliö rɨmɨdmɨn, Jisas nöbö aku nugwo yölɨŋön hör hör yöraku duön, imag nuŋ aku rɨmɨj möla abön, imag höpöl pɨlön, albeñ nuŋ aku pɨ nugwön, 34 laxiö adöx sö nugwön, aŋöi nɨg gɨrön, “Epata!” röŋa. Mönö yöbö yadön, “Epata,” röŋ aku, mönö il aku “Rödö,” röŋa. 35 Jisas aliö rɨmɨn nugugɨrön, nöbö aku rɨmɨj möla rödmɨn, ajmöla womiöxɨm nugugɨrön, mönö ödöriar pöŋa. 36  Mak 1:43-45Jisas nuŋ piöŋö nöbö mö akuyöbö ñɨgö yadöŋa, “Mönö aku nöbö mö bli yad nölmɨjeñɨŋö,” röŋa. Mönö aku mönö ölɨsö yadöŋa, jɨ ñɨŋ du mɨ usus rön nöbö mö mɨga yad nölmä. 37  Ais 35:5Mönö aku yad nölmɨdmɨn nöbö mö nugwön aiö waiö rön yadmä, “Jisas ap piaku magalɨg rɨmɨdmɨn mɨ wä ra. Nuŋ nöbö mö rɨmɨj möl idɨxön rɨ piaku rɨmɨn, rɨmɨj möla rödmɨn, nöbö mö albeñ ömörö rɨ piaku rɨmɨn, mönö pɨ ri aböiŋö,” rɨmä.

7:2: Luk 11:38

7:4: Mat 23:25

7:6: Ais 29:13

7:10: Eks 20:12; 21:17; Diut 5:16

7:15: Apos 10:14-15

7:36: Mak 1:43-45

7:37: Ais 35:5