PRIMERA CARTA DEL APOSTOL
SAN JUAN
Ye quimisha quirica cuana da Juan sa jadereti, tueda edhi eni puina su.
Tuahueda edue cuana equene quirica tiametaidha ahua tata pu cua nime saida neje quisaquisa mesa ebacua cuana ataina. Buetsuataidha huecuana cuaja huamahuama ibuneda jabati taji, daja huecha pamapa hora su Diusu sa jabuetsuati cuana su puniuneti taji. Buetsuataidha huecuana parejatita bid'umimi jabuetsuati cuana neje. Daja huecha bahue papuenita huecuana Cristo neje eid'e yanienititayu.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
1.7,9
2.15,28
2.2,3
4.10–12
5.13–15
1
Diusu sa quisa saida
Ema da Juan. Cristo jepuiti equisa puji yama micuana peje su ye quirica ebeituinia. Ye mundo ajiji mahue su, Cristo anidha beju. Tueda ye mundo su cuinana su, ecuanaju mesa jaquisati quisa saida cuana id'abana. Ecuanaju tu neje puniunetiana. Tueda ecuanaju bana ecuanaju sa etua quitaita neje. Tueda ecuanaju d'apabana ecuanaju sa eme quitaita neje. Tuahueda Diusu sa quisa saida cuana cristiano cuana equisatani. Quebata tueda quisa su jei epu su, eid'e epueni. Tu jepuiti bahui ecuana eid'e. Cristo Diusu peje jenetia pue putsu, eid'e jabametiana ecuanaju bana. Ecuanaju tu jepuiti micuana equisainia. Ecuanaju duju su eid'e aniana. Cuaja micuaneda tu jepuiti eid'e pu cua ecuanaju micuana equisainia. Biahua tiempo ye mundo ajiji mahue su, Cristo, Tata Diusu neje cielo su anidha. Jiahue mu tueda ecuanaju peje su jabametiana. Da putsu, ecuanaju micuana equisaninia ecuanaju bana, id'abana cuana micuaneda di ecuanaju neje tupupai Tata Diusu, mesa Ebacua Jesucristo neje eduneti puji. Beju ecuanaju ye quisa saida cuana micuana equisainia micuaneda beidaji epu puji.
Diusu da hueda nime
Cristo ja mesa jabuetsuati cuana ecuanaju buetsuatana. Tueda jabuetsuati cuana ecuanaju micuana jiahue equisainia. Diusu da hueda nime Cristo ja ecuanaju buetsuatana. Aimue apuda tu peje su yani mahue. Da su ecuaneda tu neje jaduneti putsu, hueda su, jucha mahue puniuneti taji. Ecuaneda Cristo neje dunejiji epuani biame, apuda, jucha cuana su epuniunetiani su, da su ecuaneda bid'umimi puji epuani. Aimue ecuaneda ene quita emimiani mahue, madhada su epuniunetiani putsu. Diusu mu hueda su yani. Ahua mesa quisa saida cuana su ecuaneda epuniuneti su, ecuaneda cama dunejiji epu. Daja huecha Jesucristo ja mesa ami neje ecuana sa jucha cuana pamapa edhipatani.
Ecuaneda juchaji cama epuani. Ahua ecuaneda, “Ecuaneda mu jucha mahue”, epuani su, ecuaneda bid'umimi puji. Daja pu putsu, ecuaneda quitaita ebaseatiani. Ahua ecuaneda ecuana sa jucha cuana Diusu peje su etuaquisa su, tuahueda ecuana eperdonatayu, tueda da butsepi putsu. Daja huecha pamapa ai madhada cuana jenetia ecuana d'eji su yatayu. 10 Ahua ecuaneda, “Ecuaneda mu jucha a bue mahue”, epuani su, ecuaneda Diusu bid'umimi puji pu cua nime yameinia. Ahua daja ecuaneda epu su, mesa mimi ecuana sa muesumu su aimue yani mahue.