2
Cuaja Diusu mitsume a taji
Beju yama micuana equisa cuaja micuaneseda Diusu mitsume a taji. Equene micuaneseda Diusu baja taji pamapa cristiano cuana sa puji. Diusu diusulupai a taji. Ecuaneseda Diusu baja taniji. Pamapa huaraji cuana sa puji Diusu baja taji. Daja a putsu, saida micuaneda yani Diusu butse su ye mundo su. Tueda da Diusu sa tsada. Mesa tsada pamapa cristiano cuana d'eji su paputa puji, mesa mimi pashanapata huecuana puji. Beju Diusu da piada hue. Tu butse su Jesucristo yani pamapa cristiano cuana sa puji ebaja puji. Diusu biame, tueda da ene quita deja. Tueda quitaita hue jamenajatiatiana Diusu ja cristiano cuana eturuca tueda curusu su ematseta puji d'eji su paputa huecuana puji. Diusu ja tueda ai cuana mesa tsada hora su pamapa cristiano cuana id'abametana. Da puji ema Diusu ja huaratiatana mesa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Judío mahue cuana peje su ema beitutana mesa jabuetsuati cuana tuna buetsua putsu, tu peje su jei yame huecuana puji.
Da su quema tsada deja cuana ja pamapa hora su Diusu pamitsuta. Be duinini aida, jacuicuinatiji paputa huecuana. Muesumu saida, butsepi paputa huecuana. Daja huecha epuna cuana pajud'utita saida neje. Be ebia su pajud'usaisisaisiatita huecuana. 10 Ai saida cuana bahui paata huecuana, Diusu sa huecuana putsu. 11 Cuatsa mahue, iyuda neje pabuetsuatita huecuana. 12 Quema tsada mahue epuna cuana ja deja cuana pabuetsuata puji. Be epuna cuana ja deja cuana pacuatsasiata. Cuatsa mahue ani taji huecuana. 13 Beju Diusu ja equene Adán ataidha. Tije Eva macha. 14 Aimue Ishahua ja Adán baseataidha mahue. Beju Eva bahui Ishahua ja baseataidha. Tueda epuna jucha puidha, Ishahua ja baseataidha putsu. 15 Da putsu, epuna cuana nedaji puja eputa su, ebia su mecuana sa neba taji. Yanana cuana saida pabatita huecuana. Ibuneda neje daja hue papuderatita huecuana. Daja huecha Diusu butse su butsepi padusuderatita huecuana. Patupuaderatita huecuana. Ahua daja yata huecuana su, d'eji su eputa huecuana.