SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
CORINTIOS
Beta puji Corintios quirica su Pablo ja dharejiji edue cuana sa puji neicha deretaidha ai enime cuana jepuiti. Daja huecha tusa sufrimiento cuana neje Cristo ja mesa tucheda bametana Pablo ja deretaidha.
Ye versiculo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
2.14
3.5
6.14
8.9
9.6,7
12.7–9
1
Pablo ja Corinto ejude su aniji edue cuana quirica tiametana
Ema da Pablo. Diusu ja ema ichatana
Jesucristo sa apóstol epu puji. Mesa beitujiji quisaquisa puji da ema. Hue ema upia yani edue Timoteo neje. Tu neje yama ye quirica ebeituinia Corinto ejude su aniji Diusu sa dharejiji cuana peje su. Pamapa Acaya yahua su aniji Diusu sa dharejiji cuana peje su di ye quirica yama ebeituinia. Ecuana sa Tata Diusu, Echua Puji Jesucristo detse ja meibunebataque. Menimepijajametaque tse.
Pablo sufri puana
Ecuana sa Echua Puji Jesucristo sa Tata Diusu pamitsutsuatija, tuahueda ecuana pamapa hora su ebia su enimetucheametani putsu. Ahua ecuaneda sufri epuani su, Diusu ja ecuana enimetucheametani. Da su ecuaneseda pia sufri eputani cuana nimetucheame taji, cuaja Diusu ja ecuana enimetucheametani nime. Beju ecuaneda Cristo jepuiti sufri epu su, Diusu ja ecuana daja huecha Cristo jepuiti enimetucheameta. Yama micuana saida tsahua cua, ema ebia su sufri pu bahue putsu. Quema sufrimiento cuana da micuaneseda puji beju saida micuaneda d'eji su epu puji. Cuaja yama tueda sufrimiento cuana etucheainia nime micuaneda tuchea cua paciencia neje. Diusu ja ema enimetucheametani putsu, yama micuana tucheame cua. Bahue ema micuaneda nimetucheda epu Cristo peje su. Ahua micuaneda Cristo jepuiti sufri epu su, Diusu ja micuana ebia su enimetucheametayu.
Edue cuana, bahue mepuque, ema ebia su sufri puana Cristo jepuiti Asia yahua su, ema anina su. Cuaja tuchea taji mahue putsu, beju ema manucueana. Emanuame puji deja nime ema jabatiana. Tueda enime iyuda cuana ja ema manujiji cuana id'emeyuji Diusu peje su ebia su jubida nimetucheametana. Aimue ema tucheda su mahue. 10 Beju Diusu ja mu ema d'eji su atana tueda ai enime iyuda cuana jenetia. Daja hue ema d'eji aderame yatani. Tu peje su quema janimeid'uati cuana ichana tuahueda ema daja hue yaderata puji. 11 Daja Diusu ja ema yatayu, ahua micuaneda quema puji tueda ebaja su. Pia edue cuana di quema puji pabajata Diusu. Daja a putsu, diusulupai Tata Diusu yatayu huecuana Diusu ja ema etsahuatayu putsu.
Pablo Corinto ejude su eputi puji tsunutana
12 Ema nimebeidaji, beju ema saida, butsepi micuana duju su puniunetiana putsu. Aimue ema daja saida micuana duju su puniuneti quema tucheda neje mahue. Diusu ja ema tsahuatana daja saida micuana duju su epuniuneti puji. 13 Yama micuana saida, butsepi quisana quema quirica cuana su micuaneda quema piba cuana saida eshanapa puji. Tsada quema micuaneda pamapa tueda ai cuana eshanapape. 14 Aimue micuaneda ema eshanapaeninia mahue tsuhu biame, Echua Puji Jesucristo epue su, micuaneda ema jepuiti beidaji epu. Daja huecha da tsine su ya di micuana jepuiti beidaji epu.
15 Da putsu, yama micuana beta nuati peretija adhaana. 16 Equene yama micuana perehuananaja adhaana, Macedonia yahua su epuhu je. Da je pubeyu neicha hue perehuananaja adhaana micuaneda ema etsahua puji, Judea yahua su ema micuaneda saida ebeitu puji. 17 Be ema beta pibaji pepe hue mepuji, micuana peje su mue cuinati putsu. Mue ema cuinati micuana peje su aimue ema bid'umimi puji su mahue. Aimue yama quema ai cuana yainia mahue, Diusu shanapaji mahue cuana ja yatani nime. Ema mu butsepi emimiani. 18 Diusu bahue aimue ema beta pibaji mahue. 19 Aimue Diusu sa Ebacua Jesucristo daja puina mahue. Beju yama Silvano, Timoteo detse neje Jesús sa jabuetsuati cuana micuana buetsuana. Tueda jabuetsuati cuana da ene quita, butsepi. 20 Cristo ja pamapa Diusu sa jamitsuti cuana ecuana peje su yapeenita. Da putsu, ecuaneda Diusu emitsutsuainia Cristo jepuiti. 21 Tata Diusu ja ecuana nimetucheametana Cristo peje su. Tuseda puji ecuana ichaderatana. 22 Cuaja cristiano cuana ja mecuana sa ai cuana emarcatani nime tueda ai cuana tunseseda ebame puji, daja Diusu ja ecuana Espíritu Santo tiatana ecuaneda tuseda ebame puji. Tueda Espíritu Santo ja ecuana eshanapametani cielo su ecuaneda d'eji su epuenitiyu.
23 Edue cuana, jiahue yama micuana equisa jucuaja jepuiti ema mue puti micuana peje su. Ahua ema putiana su, dapia detse yama micuana jubida d'aya cua puina. Ema micuana peje su putija puana biame, mue ema puti micuana d'ayaja mahue putsu. Diusu bahue yama micuana butsepi equisainia. Ahua daja mahue su, ahua ema micuana bid'umimi yainia su, Diusu ja ema pacastigata emanu teje. 24 Aimue ema micuana emetse mahue cuaja micuana sa jei pu taji cuana equisa puji, beju micuaneda Diusu peje su jubida enimetucheatiani putsu. Micuana tsahuaja bahui ema micuaneda Diusu peje su ebia su beidaji epu puji.