SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL
SAN PEDRO
Beta puji quirica su Pedro ja edue cuana buetsuataidha papitsatita mahue huecuana puji ye mundo su ai iyuda cuana ecuinata su, Diusu neje epishitiame eputa huecuana putsu.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
1.4–8.21
2.9
3.9,14
1
Pedro ja Diusu sa dharejiji cuana peje su quirica beitutana
Ema da Simon Pedro. Jesucristo sa emebajaji da ema. Tusa apóstol ema ichatana. Tueda da ecuana sa D'eji su Jaatiji Diusu butsepi. Edue cuana, yama micuana ye quirica ebeituinia, micuaneda ecuanaju nime tu peje su jei puana putsu. Micuaneda Tata Diusu, ecuana D'eji su Aji Jesucristo eshanapainia putsu, tuatseda meibunebataque. Menimepijajametaque tse.
Cuaja dharejiji cuana sa pu taji
Diusu ebia su tucheda putsu, ecuana pamapa tiatana saida meanija puji, daja huecha tu emitsutsua puji. Cristo ecuana shanapametana. Ecuana dharetana tu nime epu puji. Tusa jamitsuti chujeneda aida cuana ecuana tiatana. Ahua ecuaneda tueda jamitsuti cuana su jei epu su, tuahueda ecuana pamapa ai madhada, utsatada cuana jenetia d'eji su yatayu, tu neje ecuana edunetayu tu nime epu puji. Da putsu, Diusu peje su jubida menimetucheatique. Daja huecha saida mepuniunetique. Diusu meshanapaenideraque. Jatupuatijiji meanique. Paciencia aidaji mepuque. Diusu memitsutsuaderaque. Huamahuama micuaneda cama meichenubatique. Daja huecha ibuneda mebatique.
Ahua micuaneda daja ya su, micuana sa puani cuana aimue yanacane epu mahue. Echua Puji Jesucristo saida eshanapaeniyu. Ahua quebata ja mu aimue daja aja yata mahue su, tueda da Diusu shanapaji mahue nime. Tuahueda Diusu ja tusa equene jucha cuana dhipapetana esetatani. 10 Da su edue cuana, mepibaenique Diusu ja micuana dharetana. Ahua daja micuaneda epiba su, aimue jucha su edajaja mahue. 11 Da su Diusu ja micuana saida ebatsutayu cielo su. Dapia ecuana sa Echua Puji Jesucristo ecuatsasiati epupe mahue.
12 Da putsu, yama micuana daja hue quisainiame ya, micuaneda bahue biame. Diusu sa ene quita jabuetsuati micuaneda eshanapaeninia biame, yama micuana tueda ai cuana epibameinia. 13 Ema eid'e tupu, daja hue yama micuana quisainiame ya tueda ai cuana jepuiti. 14 Ecuana sa Echua Puji Jesucristo ja ema shanapametana tipeida quema manu taji. 15 Daja ema micuana quisatiyu quisatiyu yainia, micuaneda eseta mahue puji ema emanu su.
Cristo aida, tucheda batana huecuana
16 Edue cuana, yama micuana Jesucristo tucheda neje ye mundo su pueana jepuiti buetsuana. Tueda jabuetsuati cuana da aimue bid'umimi puina mahue. Aimue quema epiba hue daja mimiana mahue micuana ebasea puji. Beju ecuanaju sa etua neje quitaita Jesús sa tucheda bana. 17 Ecuanaju Cristo neje murucu baqui bauda bia su anina su, Tata Diusu cielo jenetia tu jepuiti uja atana: “Ye da quema ibuneda ebacua. Tu neje ema beidaji epuani.” 18 Daja ecuanaju Diusu sa etsui id'abana murucu baqui bauda bia jenetia.
19 Beju pia ecuaneseda yani ene quita Cristo quisanetiacuinaji. Tueda da Diusu sa mimi derejiji mesa profeta chenu cuana sa jadereti. Saida micuaneseda puji tueda Cristo jepuiti derejiji quisa saida cuana id'aba taji. Tueda quisa saida cuana da apuda su hueda ja ejurabatani nime. Ahua micuaneda tueda Cristo jepuiti quisa saida cuana su jei epu su, Diusu ja micuana Cristo sa ai cuana eshanapameenitayu. Cuaja huena atujai dhidha su cuareda epuani nime, daja Cristo micuaneseda puji epu. 20-21 Edue cuana, mepibaenique aimue profeta chenu cuana ja tuna sa epiba hue deretaidha mahue. Espíritu Santo ja quitaita Diusu sa piba cuana deremetaidha huecuana.