SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
TESALONICENSES
Beta puji quirica su Pablo quisa epuani deja madhada juchaji saida epue jepuiti. Tueda Diusu nime cristiano cuana ja mitsutsuataja epu.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
2.16,17
3.3
1
Neicha Pablo ja Tesalónica ejude su aniji edue cuana quirica tiametana
Ema da Pablo. Ema upia edue Silvano, Timoteo detse neje yani. Tuatse neje yama ye quirica ebeituinia Tesalónica ejude su aniji edue cuana peje su. Beju edue cuana, micuaneda ecuana sa Tata Diusu, Echua Puji Jesucristo detse neje di micuaneda dunejiji yani. Tuatseda meibunebataque, menimepijajametaque.
Diusu ja juchaji cuana ecastigata, Cristo epueicha su
Edue cuana, pamapa hora su ecuanaju diusulupai Tata Diusu yainia micuana jepuiti. Daja ecuanaju sa a taji, micuaneda Diusu peje su ebia su enimetucheatiani putsu, micuaneda cama huamahuama ebia su eibunebatiani putsu. Da su ecuanaju micuana jepuiti saida emimiani pia edue cuana peje su. Cristiano cuana ja micuana Cristo jepuiti ebia su sufri yametani biame, micuaneda Diusu peje su jubida enimetucheatiani. Diusu da butsepi, micuana sufri epuani biame. Tueda sufrimiento cuana neje tuahueda micuana ebutsepiatani cielo su micuaneda saida enubi puji. Da putsu beju, micuaneda jiahue sufri epuani, daja tuseda tsada putsu. Diusu da butsepi putsu, pamapa micuana sufri yametani cuana di sufri yametayu. Jiahue ecuaneda sufri epuani biame, Diusu ja ecuana ejanahuameta, Cristo epueicha su. Da tsine su ecuana sa sufrimiento cuana yapetayu. Cristo cielo jenetia epue mesa ángel tucheda cuana neje cuati utsu duje. Da tsine su tuahueda Diusu shanapaji mahue, tu jei aja mahue cuana jubida ecastigatayu, aimue Echua Puji Jesucristo peje su jei puja mahue putana huecuana putsu. Da putsu, Diusu ja jubida ematseenitayu huecuana. Tu peje jenetia mesa hueda yani mahue su ebeituenitayu huecuana. 10 Daja Diusu ja yatayu huecuana, Echua Puji Jesucristo ye mundo su epueicha su. Da tsine su pamapa mesa dharejiji cuana mu tuseda puji saida emimitayu, tu ba putsu, enimetiuta huecuana putsu. Micuaneda di dapia tuna neje yaniti, micuaneda ecuanaju sa Cristo jepuiti quisa saida cuana su jei puana putsu.
11 Da putsu, ecuanaju pamapa hora su Diusu ebajainia saida meataque puji. Metsahuataque micuaneda saida memebajaque puji. 12 Ahua daja saida micuaneda Diusu emebaja su, cristiano cuana ja Cristo sa puji saida emimitayu. Daja huecha tueda di micuana jepuiti saida emimiyu. Daja da epu, Diusu, Jesucristo detse ja micuana ebia su ibunebatana putsu.