SEGUNDA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A
TIMOTEO
Beta puji quirica su Pablo ja Timoteo quisataidha mesa huedhue puina jepuiti. Ye quirica su Pablo ja Timoteo quisataidha Diusu pamapa muesumu neje pamebajata, daja huecha ai enime cuana duju su Diusu peje su daja hue panimetucheaderati puji.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
1.7,12
2.1–6.15
3.12,16,17
4.7,8
1
Neicha Pablo ja Timoteo quirica tiametana
Ema da Pablo. Diusu ja ema
Jesucristo sa apóstol ichatana, mesa tsada putsu. Diusu ja pamapa Cristo peje su jei eputani cristiano cuana d'eji su yata ema quisa epuani. Cristo neje edunemeta huecuana, tu peje su jei eputa su. Da puji Diusu ja ema huaratiatana mesa quisa saida cuana cristiano cuana peje su quisaquisa epu puji. Timoteo, mida da quema Cristo jepuiti ebacua. Tata Diusu, Echua Puji Jesucristo detse ja ibunebataque, nimepijajametaque.
Cristo jepuiti jaquisanetiacuinati taji
Diusu su da quema tata chenu cuana sa Diusu. Daja huecha quema di Diusu. Tuneda Diusu mebajataidha nime, daja yama Diusu enime eni saida neje emebajainia. Tueda yama diusulupai yainia mi jepuiti pamapa hora su. Tsine, dhidha yama tueda ebajainia miqueda puji. Yama epibainia mi pibapibana cuana, etseda jamitsutibana su. Beju yama mida ebia su baja yainia neicha ema beidaji epu puji. Yama epibainia mida Cristo peje su ebia su enimetucheatiani. Mi equene mique ahuicha Loida, mique cuara Eunice detse Cristo peje su janimetucheatiana. Bahue ema daja hue mida Diusu peje su enimetucheaderati tuatse nime.
Da putsu, yama mi epibameinia quema eme detse mi bia su huanana su, Diusu ja mi nimetucheda ametana mesa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Beju daja hue janimetucheaderatique tueda quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Diusu ja ecuana Espíritu Santo tiatana. Da putsu, aimue ecuaneda iyuame epuani mahue cristiano cuana peje su quisaquisa epu puji, Espíritu Santo ja ecuana nimetucheda yametani putsu. Ecuana sa piba saida yametani. Ecuaneda cristiano cuana ebia su ibuneda ebametani. Da su be bidhuji Jesucristo jepuiti equisanetiacuinati puji. Daja huecha be bidhuji ema jepuiti, ema Cristo jepuiti terijiji yani putsu. Ema tuseda puji sufri epuani nime, daja miqueda di sufri pu taji. Diusu ja ecuana mesa tucheda etiatani sufrimiento cuana etuchea puji. Tuahueda ecuana d'eji su atana. Ecuana dharetana tu emebaja puji, daja huecha nimebutsepi epu puji. Daja tuahueda ecuana dharetana, ecuana ebia su ibunebatana putsu. Ecuaneda ai saida cuana ana jepuiti, aimue ecuana daja dharetana mahue. Cuaja mesa tsada batame bahui ecuana dharetana. Ye mundo aimue su, ecuana Cristo jepuiti ibuneda bataidha. 10 Jiahue mu ecuana D'eji su Aji Jesucristo pueana Diusu sa jaibunebati cuana ecuana ebame puji. Cristo curusu su manuana putsu, pamapa tu peje su jei eputani cuana aimue emanuenita mahue. Beju tu neje cielo su eid'e yanienititayu huecuana, tusa quisa saida cuana su jei putana putsu.
11 Diusu ja ema mesa quisaquisa puji ichatana mesa quisa saida cuana judío mahue cuana quisaquisa ya puji. 12 Tueda quisa saida ema quisaquisa epuani putsu, upia ema terijiji sufri epuani. Aimue ema ebidhuani mahue, Jesucristo peje su ema enimetucheatiani putsu. Bahue ema tueda tucheda eni yama pamapa tu menajatiana ai jabuetsuati saida eba puji tu epueicha teje.
13 Beju yama mi tiana jabuetsuati cuana daja hue aderatique. Ibuneda neje Jesucristo peje su ebia su daja hue janimetucheaderatique, tu neje dunejiji yani putsu. 14 Espíritu Santo mique muesumu su yani putsu, tuahueda mi etsahuatayu Diusu sa ene quita jabuetsuati cuana eba puji.
15 Mida bahue pamapa Asia yahua su aniji edue cuana ja ema jusiaichatana. Daja ema atana Figelo, Hermógenes detse ja. 16 Beju Onesíforo ja mu quejucua nuati biame ema perejeutana. Ebia su ema tsahuatana, nimetucheametana. Aimue tueda bidhuana mahue, ema terijiji putsu. 17 Tueda upia Roma ejude su cuinana su, mue ema chacuriji atana mahue ema tejetana teje. 18 Da putsu, Diusu ja tusa familia quitaita cuana paibunebata. Cuaja tuahueda ema tsahuatana batame, Diusu ja tueda saida eturuca echuje etiatayu, Cristo epueicha su. Timoteo, mida bahue saida cuaja Onesíforo ja ema ebia su tsahuatana, ema Efeso ejude su anina su.