TERCERA CARTA DEL APOSTOL
SAN JUAN
Juan sa quimisha puji quirica da piada capítulo bahui. Ye quirica su Juan quisa epuani piada edue madhada, tueda quita jabatiji jepuiti. Daja huecha piada edue saida, butsepi jepuiti quisa epuani.
Ye versículo da ebia su saida quita ebuetsuati puji: 11.
1
Juan da Gayo jepuiti saida quisa puana
Ema da Juan. Diusu peje su jei eputani cuana sa ehuidusuji edhi da ema. Quema Cristo jepuiti ibuneda edue Gayo peje su yama ye quirica ebeituinia. Tueda yama ene quita ibuneda ebainia.
Edue, yama Diusu ebajainia miqueda puji mi saida anique puji. Cuaja mique piba Diusu peje su saida epuani nime, daja huecha mique equita saida papu. Piada piada edue cuana ema peje su cuina putsu, mida Diusu neje saida epuniuneti ema quisatana huecuana. Daja hue mesa ene quita jabuetsuati cuana su epuderaniuneti. Da putsu, ema ebia su beidaji epuani. Ahua quebata quema edue cuana Diusu sa jabuetsuati cuana su eputaniuneti su, beidaji ema epuani.
Edue, ema bahue Diusu sa quisaquisa puji cuana mique ete su ecuinatitani su, miada saida ebatsuinia huecuana. Piada piada eshanapainia mahue biame, saida ebatsuinia huecuana. Tuneda quitaita upia aniji edue cuana dhitajiji anitaina su, mi jepuiti saida quisa putana. Cuaja miada saida batsuana huecuana ecuanaju quisatana huecuana. Daja hue tsahuaque huecuana. Tiaque huecuana mecuana sa edid'i je puji ai dia taji cuana, tueda da Diusu sa tsada putsu. Pamapa ejude meamea eputaniuneti huecuana Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa epu puji. Tuna sa ai dia taji cuana inatsuja mahue atana huecuana Diusu mue shanapa cristiano cuana peje jenetia. Da putsu, ecuaneseda tsahua taji huecuana Diusu sa quisa saida cuana daja hue quisaquisa paputita huecuana puji. Ahua daja hue ecuaneda etsahua huecuana su, ecuaneda di tuna neje tupupai Diusu emebaja.
Diótrefes da aimue saida puniunetiana mahue
Beju mi yani ejude su aniji edue cuana peje su yama pia quirica beituana ai cuana tuna equisa puji. Diótrefes ja mu ema jei aja mahue atana, tueda ebia su aida puja epuani micuana duju su putsu. Micuana sa ehuidusuji puja. 10 Da su beju ahua ema mi peje su eputi su, Diótrefes ja ema eibuatani cuana yama mi eshanapamepe. Ed'eji su, tuahueda aimue Diusu sa quisaquisa puji cuana saida batsuja yatani mahue, micuana peje su ecuinatani huecuana su. Ahua quebata edue ja quisaquisa puji cuana saida ebatsutani su, Diótrefes ja tueda edue ejusiacuinatani jadhitati cuana jenetia aimue enubiyuicha mahue puji.
11 Ibuneda edue, be Diótrefes nime puji. Ai saida cuana bahui aque. Quebata ja ai saida cuana yatani su, tueda da Diusu sa. Quebata ja mu ai madhada cuana yatani su, tuahueda aimue Diusu eshanapatani mahue.
Demetrio saida puniunetiana
12 Beju edue Demetrio saida epuniunetiani putsu, pamapa su tuseda puji saida emimitani. Ya di tuseda puji saida emimiani. Aimue ema bid'umimi pu bue mahue beju micuaneda bahue.
Tije quisa cuana
13-14 Edue, yani quema ebia su mi equisa puji biame, aimue jiahue ye quirica su mi yama equisa mahue, tipeida mi yama baja yainia putsu. Yama mi pamapa equisape, mi peje su cuinati putsu.
15 Nimepijajajiji anique. Upia aniji edue cuana ja mi emitsuametani. Pamapa dapia aniji edue cuana mitsuque quema ebani su. Daja papu.