LOS HECHOS
DE LOS APOSTOLES
Hechos quirica Lucas sa jadereti. Tuahueda huecha Lucas banime quirica deretaidha. Hechos quirica ja ecuana cuaja Jesús cielo su tsuatiyume puana ebuetsuatani. Daja huecha cuaja pueichame epu ebuetsuatani.
Jesús ja mesa discípulo cuana beitutaidha ye mundo su Diusu sa quisa saida cristiano cuana peje su quisaquisa paputa puji, Jerusalén jenetia apiru judío cuana peje su, pamapa pia cristiano cuana peje su di. Hechos quirica ja ebametani cuaja mesa discípulo atasaida cuana putaidha Cristo sa jacuatsasiati cuana ya puji.
Ye quirica cuaja Espíritu Santo ye mundo su pueme puana quisa epuani. Cuaja tuahueda Jesús peje su jei eputani cuana tucheametaidha Diusu sa quisa saida cuana iyuame mahue neje pamapa ejude je quisaquisa paputa puji, ai nimetiuda cuana di paata huecuana puji quisa epuani. Daja huecha cuaja deja madhada cuana ja jei eputani cuana nedaneda ametaidha quisa epuani. Sufri pu putsu biame, jajucuatitaidha huecuana quisa epuani.
1
Teofilo, neicha mi yama quirica etiameinia. Equene mi yama quirica tiameana su pamapa Jesús ja ai atana, buetsuatana cuana mi yama quisana. Pamapa ai puana cuana yama mi butsepi quisana Jesús cielo su tsuatibana teje. Beju cielo su tsuatiyuji mahue su, mesa apóstol cuana tije jacuatsasiati cuana tiatana Espíritu Santo sa tucheda neje. Jesús manujiji cuana duju jenetia id'eibana apóstol cuana ja beju batana. Aimue emanu mahue batana huecuana, tuna peje su eid'e jabametiana putsu. Pushi tunca tsine tu yani tupu, tuna peje su quejucua nuati biame jabametiana. Diusu ecuatsasiati jepuiti ai cuana buetsuatana huecuana.
Jesús ja discípulo cuana quisatana Espíritu Santo jepuiti
Equene Jesús ja uja cuatsasiatana huecuana:
—Be mecuinanaji Jerusalén ejude jenetia. Meanitique ejude su. Tata Diusu ja Espíritu Santo micuana peje su ebeituta teje, meid'uaque. Biahua tiempo Tata Diusu puidha cuaja yatayu, daja mesa jamitsuti puidha putsu. Equene yama micuana quisana, Tata Diusu ja Espíritu Santo ebeitu. Juan Bautista ja cristiano cuana yahui neje Diusu sa puji ichaderatana. Beju quejucua tsine jenetia Espíritu Santo epueyu. Tuahueda micuana Diusu sa puji eichaderata mesa tucheda neje.
Daja Jesús ja mesa apóstol cuana quisatana, cielo su tsuatiyuji mahue su.
Jesús cielo su tsuatibana
Pia tsine Jesús neje jadhitatitana huecuana su, uja Jesús quisabatana huecuana:
—Echua Puji, ¿a da jiahue quita extranjero soldado cuana miada ebeitu ecuana sa yahua jenetia? ¿A da jiahue miada ecuana sa yahua d'eji ya? ¿A da jiahue israelita cuana sa Echua Puji mida epu?
Da su Jesús ja jeutsutana huecuana uja:
—Ye ai cuana epu tiempo Tata Diusu bahui bahue. Aimue micuaneda bahue papu puji mahue. Beju micuaneseda cristiano cuana quisa taji bahui ema jepuiti. Espíritu Santo micuana peje su epue tucheda neje. Tuahueda micuana etucheata ema jepuiti quisaquisa epu puji. Jerusalén ejude su aniji cristiano cuana micuaneda equene equisa. Tuna butse su ema jepuiti mequisanetiacuinatique. Da su Judea, Samaria yahua detse su aniji cuana di mequisatique. Pamapa yahua je aniji cristiano cuana mequisatique ema jepuiti. Pamapa tuna butse su ema jepuiti mequisanetiacuinatique.
Daja Jesús ja cuatsasiatana huecuana, Olivo Murucu bia su edhitatitani huecuana su. Da su beju Jesús daja mimipe putsu, Diusu ja tueda tuna duju jenetia jemitsuatana buepa su. Judu duju su taitanana. Mue bayu huecuana beju. 10 Tuneda buepa huabata echamatitaneti mane cama, tuna naja su beta deja bataji puana ejud'uji pasaneji. Tuatseda da ángel detse puina. 11 Uja quisabatana tse apóstol cuana:
—Galilea yahua jenetia deja cuana, ¿ai puji micuaneda buepa huabata echamachamaneti? Diusu ja mu Jesús buepa su jemitsuatana micuana duju jenetia. Tueda Jesús huecha hue neicha esiapatiyu, cuaja micuaneda etsuabuyu baitia nime.
Matías Judas Iscariote eturuca dharetana huecuana
12 Da su beju tuneda Jerusalén ejude su jasiapatitaibana Olivo Murucu jenetia. Aimue uqueda anina mahue. Aimue piada kilómetro puina mahue. 13 Beju ejude su cuinati putsu, ete su nubititana huecuana. Ebaque ete su nubitana huecuana. Dapia anitaina huecuana. Ye cuana da uja banime:
Pedro.
Jacobo.
Juan.
Andrés.
Felipe.
Tomás.
Bartolomé.
Mateo.
Jacobo. Tueda da Alfeo sa ebacua puina.
Simeón. Tueda da partido cananista banime su punetina.
Judas. Tueda da Jacobo sa edue puina. 14 Jesús sa edue cuana di dapia anitaina. Jesús sa cuara María, pia epuna cuana neje di anina. Ye cuana da dunejiji anitaina. Diusu neje jamitsuti bahue putana huecuana.
15 Pia tsine neicha dapia dueji Diusu peje su jei eputani cuana jadhitatitana. Que chidi hue piada cien beta tunca putaina huecuana. Beju Pedro netianana uja tuna equisa puji:
16 —Edue cuana, biahua tiempo Espíritu Santo ja ecuana sa echua puji David chenu deremetaidha Judas Iscariote jepuiti. Tueda Judas ja soldado cuana ehuidusuta Jesús yani su tu einame puji David chenu ja deretaidha. Cuaja David chenu ja deretaidha batame, beju daja puana. 17 Jesús ja Judas di dharetana ecuanaju neje tupupai mesa apóstol epu puji. 18 Beju deja madhada cuana ja Judas chipilu tiatana quepia Jesús yani ebameta puji. Tueda chipilu neje Judas ja yahua ped'u bajatana. Dapia yahua su dajaja putsu, jadhepujutiana. Mesa etsama cuana cuinanana. 19 Jerusalén ejude su aniji cristiano cuana beju bahue putana. Da su tueda yahua ped'u Ami Yahua ebani ichatana huecuana. 20 Ecuana sa echua puji David chenu ja pamapa tueda ai cuana quirica su deretaidha. Tueda quirica banime Diusu sa Satsu cuana (Salmos). Uja deretaidha:
Tusa ete mesiajiji paneti beju.
Be aidhe biame dapia paani.
Pia su daja huecha deretaidha:
Pia mu da tusa eturuca papu.
21-22 Da su uja Pedro ja quisainiame atana huecuana:
—Beju jiahue mu pia deja ecuaneda edhare Judas sa eturuca ecuana neje tupupai cristiano cuana Cristo id'eibana equisa puji. Ecuaneseda dhare taji quebata jia ecuana neje tupupai puniunetipiruana Jesús neje. Aiya jia batana Juan Bautista ja Jesús Diusu sa puji yahui neje ichaderatana, aiya jia batana Jesús buepa su etsuabuyu, tueda icha taji Judas sa eturuca. Piada ecuaneseda dhare taji apóstol puji, Jesús id'eibana quisanetiacuinaji papu puji.
23 Beju beta deja bahui anina Judas sa eturuca epu puji. Piada José Justo banime puina. Mesa pia ebani Barsabás puina. Pia Matías banime puina. 24-25 Da su uja Diusu mitsutana huecuana:
—Echua Puji, miada cristiano cuana sa piba cuana eshanapaeninia. Beju jiahue quita ecuanaju bameque quebata ye deja detse miada dhareja Judas sa eturuca mi emebaja puji, beju Judas apóstol mahue putsu. Mesa castigo su beju putibana.
26 Da su suerte atana huecuana putsu, Matías puana. Tueda dharetana huecuana apóstol epu puji Judas sa eturuca.