5
Ananías, Safira detse bid'umimi puana
Beju piada deja anina Ananías banime.
Mesa ehuane Safira banime puina. Tuatseda yahua irutana. Iru putsu, quejucua chipilu ichasetatana tse. Dajucua chipilu apóstol cuana tiatana tse pamapa pu cua nime. Da su uja Ananías apóstol cuana quisatana:
—Yama micuana etiainia pamapa chipilu beju.
Da su Pedro ja tueda atana:
—Ananías, Ishahua ja piba madhada mi ametana. Miada Espíritu Santo bid'umimi aitia, quejucua chipilu ichaseta putsu. Tueda miada iruana yahua miqueda puana. ¿Da chuje chipilu inatsuana aimue jia maida miqueda puana mahue? ¿Ai puji mida, “Pamapa chipilu micuana yama etiainia”, bid'umimi puitia? Bid'umimi miada aitia Diusu, aimue deja mahue.
Tueda mimi cuana id'aba putsu, Ananías emanu dajajana. Pamapa bahue putana cuana rubutanatana. Edeahue cuana Ananías sa equita babubabuatana. Babu putsu, dusutana huecuana epapati puji.
Da su quimisha hora jaitianana su, Safira cuinana. Bue mahue puina Ananías manuitia. Da su Pedro ja quisabatana tueda:
—Quisaque ema, ¿a da metse ene quita dajucua su iruitia yahua?
Safira jeutsutana:
—Ehe. Dajucua su etseju iruana beju.
Da su Pedro quisabatana:
—¿Ai puji metseda betana su Espíritu Santo bid'umimi aitia? Beju jiahue quita ecuinatasa mique yahue dusuji cuana mida macha edusu puji.
10 Da hora su beju emanu dajajana Safira. Edeahue cuana cuina putsu, epuna emanu esa batana huecuana. Da su dusutana huecuana mesa yahue naja su epapati puji. 11 Beju pamapa jei eputani, id'abaji cuana ebia su rubutanatana.
Apóstol cuana ja jucuada ai nimetiuda cuana atana
12 Apóstol cuana ja jucuada ai nimetiuda cuana daja hue aniunetiatana cristano cuana duju su. Jei eputani cuana Salomón sa Etetihue Ema su jadhitati bahue putaina. 13 Pia cristiano cuana aimue tuna nariaja atana mahue, tuna saida ebatani biame. 14 Jucuada deja, epuna cristiano cuana Echua Puji Jesucristo peje su jei putana. 15 Cristiano cuana nedaji cuana ichacuinatana d'eji su siju bia su tsaunuji huanacuinatana. Cuapuitime Pedro ejaitianani su, mesa tanana tuna bia je dajaja cua, pasaisita huecuana puji. 16 Pia Jerusalén ejude naja je ejude cuana jenetia cristiano cuana cuinatana Jerusalén ejude su. Tuna sa nedaji cuana dusetana huecuana. Einid'u madhadaji cuana di dusetana huecuana. Beju pamapa saisitana huecuana.
Apóstol cuana inatana huecuana
17 Da su beju sacerdote sa echua puji aida, saduceo cuana duininitana, cristiano cuana ja apóstol cuana tije yatani putsu. 18 Da su apóstol cuana ina putsu, teriichanubiatana huecuana. 19 Dhidha su Diusu sa ángel ja tuna teriichajiji yani ete tsequed'iatana. Apóstol cuana huidusutana etseque su. Angel ja uja atana huecuana:
20 —Meputique templo su. Daja hue quisaquisa puderaque Diusu sa quisa eichacua cuana cristiano cuana peje su.
21 Da su apudaya enieni putitana huecuana templo su. Dapia buetsuapirutana cristiano cuana.
Beju sacerdote cuana sa echua puji aida, tu buqueji, tata edhi ehuidusuji cuana jadhitatitana. Soldado cuana beitutana huecuana apóstol cuana tuna butse su eduse puji. 22 Beju soldado cuana apóstol cuana teriichajiji yani su cuinati putsu, apóstol cuana mue ani batana huecuana. 23 Da su jasiapatitaibana huecuana tuna equisa puji uja:
—Ete etsequeini cuana saida terijiji ecuanaju bana. Einatsihuaji soldado cuana etsequeini su netitana biame, ete dume su mue aidhe biame beju ecuanaju bana.
24 Da su sacerdote sa echua puji aida, templo sa soldado cuana sa echua puji, sacerdote aida cuana daja id'aba putsu, cuaja shanapa taji mahue batana huecuana. 25 Da hora su piada deja tuna peje su cuinana. Cuina putsu, uja quisatana huecuana:
—Micuana teriichanubiana deja cuana da templo su yanita. Cristiano cuana ebuetsuatani huecuana.
26 Da su soldado sa echua puji, mesa soldado neje apóstol cuana peje su putiana tuna einatiicha puji. Cuatsa mahue dusutana huecuana, cristiano cuana iyuba huecuana putsu. Cuapuitime cristiano cuana ja tuna tumu neje maracata cua, japibatitana huecuana. 27 Neicha apóstol cuana dusutana huecuana huaraji cuana peje su. 28 Da su apóstol cuana jubida d'ayapirutana huecuana uja:
—Ecuaneda micuana be neicha Jesús jepuiti cristiano cuana buetsuaji cuatsasiana. Beju aimue micuaneda ecuana jei ana mahue. Jiahue beju pamapa Jerusalén ejude aniji cristiano cuana micuana sa jabuetsuati cuana id'abatana. Micuaneda ecuanaju etuaquisainia cristiano cuana butse su. Daja pa micuaneda epuani, ecuanaju pa da tueda deja Jesús manuameana.
29 Da su Pedro ja pia apóstol cuana neje jeutsutana huecuana uja:
—Ecuanaju sa mu Diusu id'aba taji, aimue deja cuana mahue, daja ecuanaju sa jacuatsasiati putsu. 30 Micuaneda Jesús manuameana, curusu su tata putsu. Beju ecuana sa tata chenu sa Diusu ja mu tueda id'emetaibana. 31 Cielo su tu naja su dusutaibana. Israel sa Echua Puji D'eji su Aji tueda ichatana. Jiahue micuana sa jucha cuana dhipata cua, ahua micuana sa piba madhada cuana jenetia eturucati su. 32 Ecuanaju da tueda ai cuana quisanetiacuinaji. Daja huecha Espíritu Santo. Tueda Espíritu Santo Diusu ja pamapa tu jei yatani cuana peje su beitutana.
33 Da su beju huaraji aida cuana ja daja id'aba putsu, ebia su duininitana huecuana apóstol cuana neje. Piada piada tuneda manuameja atana huecuana. 34 Daja biame, piada fariseo Gamaliel banime tuna duju su anina. Tuseda tsada mahue puana pamanuameta huecuana puji. Moisés sa jacuatsasiati ebuetsuaji puina. Pamapa cristiano cuana ja tueda ibuneda bataina. Netiana putsu, cuatsasiatana apóstol cuana etseque su pajemicuinata huecuana ubu hora chidi. 35 Beju apóstol cuana etseque su yanita su, tuahueda judío cuana sa huaraji cuana uja apirutana:
—Deja israelita cuana, meid'abaque ema. 36 Mepibaenitique. Merejatique cuaja micuaneda ye deja cuana ya. ¿Aimue jia maida micuaneda piba deja Teudas banime mahue? Tueda deja aida puja puana. Pushi cien deja cuana ja tu buquetaina. Beju soldado cuana ja manuametana su, tusa ebuqueji cuana jaberebereatitana. Tusa jabuetsuati cuana setatana huecuana. 37 Tueda ai cuana jaitianatana su, censo anina. Da tiempo pia deja Judas banime bataji puana Galilea yahua jenetia. Tueda di deja aida puja puana. Da su neicha jucuada deja cuana tije ataina. Soldado huaraji cuana neje jamajaititana huecuana. Daja huecha soldado cuana ja manuametana su, tusa ebuqueji cuana beju jaberebereatitana huecuana. 38-39 Beju jiahue quita yama micuana equisainia, be madhada meaji ye deja cuana. Ahua tuneda Tata Diusu sa deja cuana su, da su, ¿ai puji detse micuaneda madha cua huecuana? Aimue detse micuaneda pishitia cua huecuana mahue. Cuapuitime Tata Diusu neje hue micuaneda jamajaiti cua. Ahua aimue tuneda Diusu sa deja cuana mahue su, ahua deja aida puja bahui eputani huecuana su, da su cuaja Teudas, Judas detse puana nime etaitanata huecuana.
40 Daja Gamaliel ja quisapetana huecuana su, jei putana huecuana. Aimue apóstol cuana manuametana huecuana mahue. Da su apóstol cuana padusetaicha cuatsasiatana huecuana. Dusutana huecuana su, huacabiti neje ichemetana huecuana. Mesiaji mahue su, jubida cuatsasiatana huecuana uja:
—Jiahue jenetia su be neicha aidhe peje su Jesucristo jepuiti mimiji.
41 Da su beju apóstol cuana cuinanana. Ebia su beidaji puana, Jesús sa puji sufri ametana huecuana putsu. 42 Da su pamapa tsine templo su putitana huecuana cristiano cuana Jesús jepuiti ebuetsua puji. Pamapa ete je di putitana huecuana Diusu sa quisa saida cuana ebuetsua puji. Diusu ja, cuaja tu puidha batame, Jesús beitutana cristiano cuana D'eji su Aji papu puji buetsuatana huecuana.