14
Pablo, Bernabé detse Iconio ejude su anina
Beju Pablo, Bernabé detse Iconio ejude su daja huecha puana. Judío sa jadhitati jude ete su nubiana tse. Tuatse sa quisaquisa jepuiti jucuada judío, judío mahue cuana Cristo peje su jei putana. Pia judío jei puja mahue cuana ja eichacua jei eputani cristiano cuana duininibametana. Da putsu, tsunuda dapia quisaquisa epu puji anitiana tse. Echua Puji Jesucristo ja nimetucheametana tse tu jepuiti ai quisa cuana quisaquisa epu puji. Beju Diusu ja tuatse sa quisaquisa cuana tsabatana. Tucheda tiatana nimetiuda aida cuana paata tse puji. Beju ejude cristiano cuana jasajasajatitana. Quejucua cuana ja apóstol detse tsada batana. Pia cuana ja mu judío cuana id'aba putsu, duininibatana tse. Da su beju tuneda huaraji cuana japaiti putsu, Pablo, Bernabé detse madhaba putsu, tumu neje maracaja adhaatana huecuana. Beju bahue pu putsu, jududuana tse pia yahua Licaonia banime su. Tueda yahua su beta ejude anina. Listra, Derbe detse banime puina. Dapia Pablo, Bernabé detse Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana.
Pablo ja deja ase bue mahue saisiametana
Dapia Listra ejude su deja ase bue mahue anina. Daja hue tueda bataji puana. Tuahueda Pablo id'aba putsu, japibatiana uja: “Tuahueda beju ema saisiameta cua.” Pablo ja deja chama putsu, deja sa piba cuana bahue puana. 10 Da su jubida cuatsasiatana deja:
—Netianaque.
Da hora su deja tenanetiana putsu, asepiruana. 11 Cristiano cuana daja ba putsu, tuna sa yana su jubida tsiatsiatana huecuana uja:
—Beta diusu detse deja nime ecuana peje su buteitia.
12 Bernabé da bid'umimi diusu Júpiter banime pepe putana huecuana. Daja huecha Pablo da bid'umimi diusu Mercurio banime pepe putana huecuana, tueda quisaquisa puana putsu. 13 Beju bid'umimi diusu Júpiter sa templo ejude enubiji su anina. Júpiter sa sacerdote cuana ja huaca deja cuana, shasha cuana ejude enubiji su dusetana. Huaca deja dusu putsu, irutsuaja adhaatana huecuana Pablo, Bernabé detse peje su, diusu pepe hue putana huecuana putsu. Shasha cuana neje di basetaja adhaatana huecuana. 14 Beju Pablo, Bernabé detse bahue pu putsu, metse sa ejud'uji d'iud'iujapirutana tse. Da su cristiano cuana duju su jududu putsu, biatsiatsiatana tse uja:
15 —Deja cuana, ¿jucuaja su micuaneda etseju daja yainia, etseju da micuana nime deja hue putsu. Meichaderaque ye ai puiti yanacane cuana. Diusu eid'e eni peje su bahui jei mepuque. Tuahueda pamapa ai cuana ataidha. Buepa, yahua, mar ataidha. Pamapa buepa, yahua, mar su yanita ai cuana di ataidha. 16 Biahua tiempo Diusu ja pamapa cristiano cuana d'eji tiataidha tuna sa ai puiti cuana su papuniuneti puji. 17 Daja biame, Diusu tuna peje su saida jashanapametidha, ai saida cuana tia putsu. Beju tuahueda nai edajajametani ecuana bia su. Ai mudu cuana saida jajaji yametani. Ecuana sa ai dia taji cuana tupu etiatani beidaji ecuana yame puji.
Tumu neje Pablo maracatana huecuana
18 Pablo, Bernabé detse ja daja cristiano cuana quisatana biame, tuatse sa atadhada neje nahuebatana huecuana tuatse peje su eirutsuata huecuana mahue puji.
19 Beju pia Antioquía, Iconio ejude detse jenetia judío cuana ja Pablo, Bernabé detse yani su cuinatana. Mimi bid'umimi cuana neje cristiano cuana jei ametana huecuana Pablo tumu neje emaraca puji. “Manuitia beju”, pu putsu, maracarijitana huecuana. Ejude tsahua su riretana huecuana. 20 Da su beju Cristo peje su jei eputani cuana Pablo esa su netiseutana su, Pablo netianana. Tuna neje neicha ejude su nubiana.
21 Pia huenati Pablo, Bernabé detse putiana Derbe ejude su. Dapia Diusu sa quisa saida quisaquisa puana tse. Jucuada cristiano cuana Cristo peje su jei putana. Da su Pablo, Bernabé detse dapia quisaquisa pupe putsu, jasiapatibana tse Listro, Iconio, Antioquía ejude cuana su. 22 Dapia quimisha ejude cuana su aniji jei eputani cuana nimetucheametana. Uja quisatana tse:
—Menimetucheatique Diusu peje su. Tuseda puji ebia su sufri pu taji tu ecuatsasiati su enubi puji.
23 Ehuidusuji cuana ichatana tse Diusu sa dharejiji cuana pahuidusuta huecuana puji. Da su Pablo, Bernabé detse ayuna pu putsu, Diusu mitsupe putsu, Echua Puji Jesucristo bajatana tse tu peje su jei eputani cuana painatsihuata puji. Daja a putsu, putibana tse.
Pablo, Bernabé detse Antioquía ejude su jasiapatibana
24 Da su beju Pisidia yahua je jaitiana putsu, Panfilia yahua su cuinatiana tse. 25 Dapia Perge ejude su Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana. Quisaquisa pupe putsu, Atalia ejude su putiana tse. 26 Tueda ejude sa ebuteji jenetia barco su aniuteana tse Antioquía ejude su eputi puji. Tueda ejude jenetia equene cuinanana tse. Equene dapia jei eputani cuana ja Diusu bajatana tuahueda patsahuata tse puji, tuatse sa mudu saida papu puji. Beju tueda mudu apetana tse. 27 Da su Antioquía ejude su cuinati putsu, jei eputani cuana jadhitatitana. Pamapa quisapetana tse cuaja ai aida cuana Diusu ja atana tuatse jepuiti. Uja quisa puana tse:
—Diusu ja judío mahue cuana di tu peje su jei yametani, d'eji su paputa huecuana puji.
28 Beju dapia ejude su jei eputani cuana neje tsunuda aniana tse.