La CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS
COLOSENSES
Ye quirica Pablo ja deretaidha Colosas ejude su Diusu sa dharejiji edue cuana sa puji. Pablo ye quirica su Cristo da Diusu sa Ebacua, daja huecha ye mundo D'eji su Aji quisa epuani. Ecuana ebuetsuatani dharejiji cuana sa muesumu su Cristo eid'e yani, Diusu butse su saida, butsepi papuniunetita huecuana puji. Daja huecha ebuetsuatani ecuana ai puiti cuana ya puji ebia su saida Cristo neje dunejiji yani puji.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita:
1.27
2.6,7,10
3.1–4,15–17,23
4.5,6
1
Pablo ja Colosas ejude su aniji edue cuana quirica tiametana
Ema da Pablo. Diusu ja ema ichatana
Jesucristo sa apóstol epu puji. Timoteo neje yama ye quirica ebeituinia Colosas ejude su aniji edue cuana peje su. Edue cuana, micuaneda Cristo peje su jei puana putsu, micuaneda Diusu sa dharejiji cuana. Ecuana sa Diusu ja meibunebataque, menimepijajametaque.
Pablo ja edue cuana sa puji Diusu bajatana
Edue cuana, pamapa hora su ecuanaju ecuana sa Echua Puji Jesucristo sa Tata Diusu diusulupai yainia micuaneseda puji. Bahue ecuanaju micuaneda Jesucristo peje su jubida enimetucheatiani, daja huecha pamapa Cristo jepuiti edue cuana micuaneda ebia su ibuneda ebainia. Micuaneda enimeid'uatiani cielo su Diusu peje su eputi puji. Beju micuaneda Cristo jepuiti ene quita quisa saida cuana su jei puana jenetia daja hue Diusu peje su janimeid'uatianiame epu. Tueda quisa saida cuana micuana peje su cuinatiana jenetia dueji cristiano cuana Cristo peje su jei eputani. Aimue micuana peje su bahui cuinatiana mahue. Pamapa ejude cuana je daja hue dueji cristiano cuana jei eputani. Tuneda di Diusu sa ene quita ibuneda quisa id'aba putsu, beju jei putana huecuana. Ecuana sa ibuneda edue Epafras ja tueda quisa saida cuana micuana equene buetsuatana. Tueda da ecuanaju neje tupupai Diusu sa emebajaji saida. Beju tuahueda ecuana quisatana, cuaja Espíritu Santo ja micuana pamapa edue cuana saida ibuneda ebametani.
Da putsu, jiahue teje ecuanaju Diusu daja hue ebajainia micuaneseda puji Espíritu Santo ja Diusu sa tsada, bahue eni piba cuana meshanapametaque puji. 10 Ecuanaju tueda ebajainia metsahuataque, mesa ebacua nime saida, butsepi mepuniunetique puji, daja huecha mesa ai saida tsada cuana bahui meaque puji. Metsahuataque tu eshanapaeni puji ecuanaju Diusu ebajainia. 11 Daja huecha ecuanaju Diusu ebajainia metucheametaque mesa tucheda neje. Daja metucheametaque micuaneda paciencia, beidaji neje pamapa sufrimiento cuana etuchea puji. 12 Beju diusulupai Tata Diusu meaque, tuahueda ecuana pamapa mesa ai saida cuana cielo su etiatayu putsu, ecuaneda mesa dharejiji cuana putsu. 13 Beju Diusu ja ecuana d'eji su atana Ishahua sa eme jenetia. Mesa ibuneda ebacua Jesucristo sa eme su ecuana ichaderatana. 14 Tueda Jesucristo ja ecuana d'eji su atana, curusu su manuana putsu. Tueda manu jepuiti ecuana sa jucha cuana perdonatana.
Cristo curusu su manuana putsu, Diusu ja ecuana tu neje saida ametana
15 Diusu bataji mahue biame, mesa ebacua Jesucristo jepuiti ecuana peje su jabametiana. Tueda Jesucristo da anidha, pamapa ai cuana ajiji mahue su. 16 Diusu ja Jesucristo jepuiti pamapa cielo, yahua su aniji ai cuana ataidha. Pamapa ai bataji, bataji mahue cuana ataidha. Pamapa huaraji cuana cielo, yahua su ichataidha. Pamapa tueda ai cuana ataidha Jesucristo jepuiti tu pamebajata huecuana puji. 17 Pamapa tueda ai cuana ajiji mahue su, beju Cristo anidha. Pamapa tueda ai cuana tuahueda ebatani. Saida yasemetani. 18 Beju Cristo da pamapa jei eputani cuana sa Echua Puji. Tuahueda jei amepirutana huecuana. Tueda equene manujiji cuana duju jenetia netianaibana pamapa sa Echua Puji papu puji. 19 Jesucristo, Tata Diusu neje daja bataitime tatse. Tata Diusu sa tsada Jesucristo jepuiti ebameti puji. 20 Tu jepuiti Diusu ja pamapa cielo, yahua su ai cuana Diusu neje saida ametaibana. Cristo sa ami curusu su d'uichajiji jepuiti pamapa ai cuana butsepi atana.
21 Equene micuaneda Diusu neje jamajaitiji puina, pamapa ai madhada cuana aina putsu. Jiahue mu Diusu ja micuana tu neje saida ametana, Cristo curusu su manuana putsu. 22 Daja Cristo manume puana ecuana Diusu butse su jucha mahue, nimebutsepi, saida emenajatia puji. 23 Daja micuaneda yatayu, ahua daja hue micuaneda Diusu peje su jubida enimetucheati su, ahua mesa quisa saida cuana jenetia aimue enetidera mahue su. Ema huaratiatana tueda quisa saida cuana cristiano cuana peje su quisaquisa epu puji. Beju tueda quisa saida cuana pamapa ejude cuana je eberereatiani.
Pablo da Diusu sa dharejiji cuana sa emebajaji
24 Edue cuana, micuana sa puji ema terijiji yani su sufri epuani biame, nimebeidaji ema. Cristo sa eturuca mesa sufrimiento cuana yama yaderainia mesa dharejiji cuana sa puji, mesa equita pu cua nime putsu. 25 Diusu ja ema mesa dharejiji cuana sa emebajaji ichatana tuna sa saida puji, tu jepuiti quisa saida cuana quisaquisa epupe puji. 26 Ema ichatana mesa etsia quisa cuana quisaquisa epupe puji. Tueda etsia quisa cuana equene jenetia rubuajiji anina biame, jiahue mu Diusu ja mesa dharejiji cuana eshanapametani. 27 Mesa etsia piba saida cuana uja eshanapametani huecuana: Pamapa Cristo peje su jei eputani cuana da Cristo neje dunejiji yani. Tu peje su enimeid'uatitani putsu, cielo su eputita huecuana.
28 Da putsu beju, ecuanaju Cristo jepuiti jubida quisaquisa epuani. Pamapa su ecuanaju equisainia, Cristo jepuiti ai cuana saida bahue paputa huecuana puji. 29 Da puji ema jubida emudumuduani, Cristo ja ema enimetucheametani putsu.