4
1-2 Neicha yama micuana piada jabahuequisati equisa. Piada deja manu putsu, mesa ai cuana mesa ebacua yanana chidi sa puji eichajusiatani. Tueda ai cuana da ebacua sa biame, aimue detse jametseneti cua mahue, yanana hue tsuhu putsu. Da su tueda da emetse biame, mesa tata sa ete su emebajaji nime tu inatsihuaji cuana jei a taji tsuhu putsu, deja epu teje. Daja ecuaneda puina, Cristo pueji mahue su. Ecuaneda judío cuana sa ai puiti, jacuatsasiati cuana sa eme su anina tueda ai puiti cuana bahui jei ya puji. Daja a putsu, d'eji su epu pepe ecuaneda japibatiana. Beju Diusu sa tsada hora cuinana su, mesa ebacua Jesucristo ye mundo su beitutana. Judío epuna peje jenetia bataji puana. Jacuatsasiati cuana ema su puniunetina. Cristo jacuatsasiati cuana ema su jamenajatiatiana jacuatsasiati ema su yanita cuana d'eji su ya puji, Diusu sa ebacua cuana quitaita paata huecuana puji.
Da su ecuaneda Diusu sa ebacua cuana putsu, Diusu ja Espíritu Santo beitutana ecuana sa muesumu su paaniti puji. Espíritu Santo ecuana sa muesumu su yani putsu, ecuaneda Diusu, “Tata”, yametani. Aimue beju ecuaneda jacuatsasiati cuana sa eme su yani mahue, Diusu sa ebacua cuana putsu. Da putsu, pamapa Cristo sa ai cuana da ecuaneseda di.
Pablo ebia su janimenebametiana edue cuana jepuiti
Edue cuana, micuaneda Diusu shanapaji mahue su, bid'umimi diusu eimea cuana sa eme su anina. Ene putsu, tueda eimea cuana da aimue eid'e mahue. Beju jiahue micuaneda Diusu neje huamahuama eshanapatiani biame, neicha micuaneda micuana sa equene ai puiti cuana su jasiapatija epuani d'eji su epu puji. Tueda ai puiti cuana da tupu mahue micuana d'eji su ya puji biame, neicha tueda ai puiti ema su micuaneda jamenajatiatija. ¿Jucuaja su ni da micuaneda daja neicha aja yainia? 10 Micuaneda jiahue teje piada piada yanacane ai puiti cuana yainia hue tsuhu. Aimue beju micuaneda tueda ai puiti cuana jenetia d'eji su tsuhu mahue. Tsine cuana micuaneda eiyubainia hue tsuhu. Tueda a putsu, micuaneda Diusu beidaji yameinia pepe hue epuani. 11 Ema ebia su enimenebametiani cuapuitime quema Cristo jepuiti quisaquisa cuana micuana peje su yanacane hue puana.
12 Edue cuana, mearijique tueda ai puiti cuana d'eji su epu puji, yama arijiana nime. 13 Aimue micuaneda ema madhada neje batsu bahue puina mahue, ema micuana peje su quisaquisa pupiruana su. Quema ai neda yani biame, ema micuana peje su Diusu sa quisa saida cuana quisaquisa puana. 14 Ema daja nedaji biame, aimue micuaneda ema baja mahue neje bana mahue. Saida micuaneda ema batsuana Diusu sa ángel pu cua nime. Ema Jesucristo quitaita pu cua nime micuaneda ema batsuana. 15 Da su ¿jucuaja su micuaneda jiahue saida mahue ema ebainia? Ema micuana neje anina su, micuaneda ema micuana sa etua tia cua puina quema etua saida mahue eturuca puji. 16 ¿A da micuaneda ema neje jiahue eduininiani, yama micuana butsepi quisana jepuiti?
17 Beju tueda bid'umimi ebuetsuaji cuana quitaita ja micuana baseatana. Tuneda bahui micuaneda tije ya mecuana sa tsada. Tuneseda tsada micuaneda ema peje jenetia enetideraeni puji. 18 Ahua pia cuana ja micuana quisaja yatani su, mequisataque huecuana, ema micuana neje ani biame. Beju mequisataque huecuana saida piba neje micuana ebasea mahue puji. 19 Edue chidi cuana, neicha micuaneda ema enimenebameinia. Epuna ja yanana chidi bataji yametani enebatani nime, daja nime ema micuana jepuiti nebana, yama micuana Cristo peje su dusuana su. Beju jiahue neicha ema enimenebametiani micuana jepuiti, aimue micuaneda Cristo neje epuniunetiani mahue putsu. 20 Ebia su tsada quema micuana neje duji yani puji. Ema micuana neje ani cua su, yama micuana quisa cua cuaja micuaneda Cristo neje puniunetime pu cua.
Hagar, Sara detse jepuiti quisa
21 Micuaneseda jacuatsasiati cuana a taji Diusu peje su nimebutsepi epu puji pepe hue epuani. Aimue daja mahue. Aimue etse d'eji su epuani mahue, jacuatsasiati cuana a putsu. Meid'abaenique ema. Jiahue yama micuana butsepi equisa tueda ai cuana jepuiti. 22 Uja Diusu sa quirica su epuani: Abraham chenu sa beta ebacua anidha. Piada ebacua da mesa emebajaji epuna jenetia. Tueda emebajaji epuna da Hagar banime puidha. Pia ebacua da mesa ehuane jenetia. Tueda mesa ehuane Sara banime puidha. 23 Beju Hagar chenu sa ebacua da cha yanana pu cua nime bataji puidha. Sara chenu sa ebacua mu bataji puidha, Diusu ja daja jamitsuti tiataidha putsu. 24-25 Beju tueda ai cuana da ecuaneda ebuetsuati puji. Hagar chenu da Diusu sa jacuatsasiati cuana pu cua nime. Diusu ja Sinaí emata jenetia mesa jacuatsasiati cuana israelita cristiano cuana tiataidha. Tueda emata da Arabia yahua su yani. Dapia aniji cristiano cuana ja tueda emata Hagar emata banime yatani. Pamapa jacuatsasiati ema su aniji cuana da Hagar chenu pu cua nime. Hagar chenu da yahua su Jerusalén ejude pu cua nime. 26 Beju ecuaneda mu d'eji su. Aimue jacuatsasiati cuana sa eme su yani mahue. Ecuaneda eichacua cielo Jeruslén ejude su cielo yanienitiyu. 27 Uja derejiji yani:
Bacua mahue epuna, beidaji papu.
Quetsunu su bacuaji pu bue mahue biame, jiahue tueda dueji ebacuaji epu.
Ahueji sa ebacua cuana emebajaji epuna sa ebia su epu.
28 Edue cuana, ecuaneda da Isaac chenu nime. Cuaja Diusu ja jamitsuti tiataidha batame, daja tueda bataji pume puidha. Daja huecha ecuaneda Diusu sa ebacua cuana, Diusu ja mesa jamitsuti ecuana tiatana putsu, Cristo peje su ecuaneda janimetucheatiana putsu. 29 Cuaja Hagar chenu sa ebacua chenu ja Isaac chenu nedaneda ametaidha nime, daja jiahue jacuatsasiati aji cuana ja Diusu peje su jei eputani cuana nedaneda yametani. Espíritu Santo ja ecuana Diusu sa ebacua atana biame, tuneseda tsada ecuaneda jacuatsasiati cuana ya puji, Diusu peje su nimebutsepi epu puji. 30 Beju uja derejiji yani tueda ai cuana jepuiti: “Cuinanameque tueda esclava epuna mesa ebacua neje. Ehuane sa ebacua sa bahui mesa tata sa ai cuana inatsu taji.” 31 Da su, edue cuana, aimue ecuaneda esclava epuna sa ebacua nime mahue. Ecuaneda mu ahueji sa ebacua nime. Pamapa jacuatsasiati aji cuana da esclava epuna sa ebacua nime. Beju jacuatsasiati cuana sa eme su yanita huecuana.