LA CARTA DEL APOSTOL SAN PABLO A
FILEMON
Ye Pablo sa quirica da pia mesa quirica cuana ebia su huai chidi, piada capítulo bahui putsu. Pablo ja ye quirica Filemón tiametaidha, tuahueda emebajaji Onésimo neicha pabatsuta puji. Filemón sa ete jenetia Roma ejude su Onésimo jududuidha. Dapia Pablo ja tsu putsu, Cristo peje su huidusutaidha. Daja huecha Pablo, Filemón neje tueda ai enime cuana saida piba neje basetaja epuani, ahua tuahueda Onésimo ibunebatayu cua. Ye quirica chidi ja cuaja Diusu ja juchaji cuana eperdonatani mesa jalbunebati jepuiti ecuana ebametani. Cuaja Filemón ja Onésimo perdonataidha nime, daja ecuana Diusu ja eperdonatani, Jesucristo peje su jei pu putsu.
1
Pablo ja Filemón quirica tiametana
Ema da Pablo. Terijiji da ema Jesucristo sa quisa saida cuana quisaquisa puana jepuiti. Timoteo neje yama ye quirica edereinia. Edue Filemón, mi peje su ye quirica ebeituinia miada da etseju neje tupupai Diusu mebajaji. Daja huecha pamapa mique ete su edhitatitani dharejiji edue cuana peje su etseju ye quirica ebeituinia. Daja huecha edue Arquipo, edue epuna Apia detse peje su etseju ebeituinia. Tuatseda di etseju neje tupupai Diusu mebajaji detse. Ecuana sa Tata Diusu, Echua Puji Jesucristo detse ja pamapa meibunebataque, menimepijajametaque.
Filemón Jesucristo peje su jubida janimetucheatiana
Edue, pamapa hora su yama diusulupai Diusu yainia mi jepuiti. Bahue ema mida Jesucristo peje su jubida enimetucheatiani. Ebia su miada Diusu ibuneda ebainia. Pamapa Cristo peje su jei eputani edue cuana di miada ibuneda ebainia. Da putsu, yama diusulupai yainia Diusu. Mi jepuiti piada piada cristiano cuana Cristo peje su jei putana. Yama Diusu ebajainia tuneseda puji, pamapa Diusu sa jaibunebati cuana pashanapaenita huecuana puji. Tueda jaibunebati cuana Diusu ja ecuana etiatani, Cristo peje su jei pu putsu. Beju nimebeidaji, nimetucheda da ema, miada pamapa edue cuana ebia su ibuneda ebainia putsu, nimetucheda yameinia huecuana putsu.
Pablo ja Filemón bajatana Onésimo sa puji
Cristo sa jabeituti ema putsu, yama mi jubida cuatsasia cua ai saida cuana miada ya puji. Yama mi cuatsasia cua biame, aimue mida yama ecuatsasia mahue. Yama mi ai chidi ebaja, miada ema ibuneda ebainia putsu. Ema upia edhi, terijiji Cristo jepuiti. 10 Onésimo sa puji yama mi jubida ebajainia. Upia ema terijiji yani su tueda ema peje su pueana. Yama tueda Cristo peje su jei ameana. Da su tueda da quema Cristo jepuiti ebacua beju, tu peje su jei puana putsu.
11 Tueda da miqueda puji equene emebajaji saida mahue puina, jududuana putsu. Jiahue mu tueda chujeji etseseda puji. 12 Beju yama mi peje su neicha tueda ebeituinia. Saida batsuque tueda ema quitaita pu cua nime. 13 Quema tsada epudhaani tueda ema neje paaniti puji ema terijiji yani tupu, ema patsahuata puji mi eturuca. 14 Aimue daja ya mahue, ahua mique tsada mahue su. Aimue yama mi jubida neje ecuatsasia mahue ai chidi su ema etsahua puji. 15 Edue, cuapuitime Onésimo quejucua tiempo chidi puji mi peje jenetia cuinanana jiahue miada tueda neicha ebatsueni puji. 16 U jenetia su be baji tueda emebajaji nime. Jiahue mu edue ibuneda nime baque. Beju yama tueda ebia su ibuneda ebainia. Miqueda puji mu ebia su ibuneda ba taji, Cristo jepuiti edue putsu. 17 Da su beju ahua miada ema mique ebuqueji nime ebainia su, batsuque tueda ema quitaita pu cua nime. 18 Ahua tuahueda mi ai madhada atana su, ahua tuseda manu mi neje yani su, ema chujebajaque. 19 Ema da Pablo. Quema eme quitaita neje ye quirica edereinia. Yama pamapa mesa manu echujetiayu. Beju yama mi epibameinia mique manu ema neje ebia su, yama mi Jesús shanapameana putsu. 20 Edue, quema jabajati chidi aque, mida Echua Puji Jesucristo peje su jei epuani putsu. Beidaji ema ameque, etseda Cristo jepuiti edue putsu.
21 Bahue ema yama ebajainia ebia su miada yayu. 22 Beju tahui jude quema puji basetaque. Ema Diusu peje su enimeid'uatiani tuahueda ema d'eji patiata micuana peje su eputi puji, cuaja micuaneda Diusu jubida ebajainia batame.
Tije quisa cuana
23 Hue upia ema neje Epafras yani. Tueda di ema neje Cristo jepuiti terijiji yania. Tuahueda micuana emitsuametani. 24 Edue Marcos, Aristarco, Demas, Lucas cuana ja di micuana emitsuametani. Tuneda da ema neje tupupai Diusu mejajaji cuana.
25 Ecuana sa Echua Puji Jesucristo ja ebia su meibunebataque. Daja papu.