EL APOCALIPSIS
O REVELACIÓN A SAN JUAN
Ye quirica Apocalipsis banime su quisa epuani ai nimetiuda cuana epu jepuiti. Juan ja deretaidha, Patmos edhapupu su anina su. Ye da Biblia sa tije puji quirica. Quisa epuani cuaja Cristo mitsutsuame a taji, pamapa ai cuana jepuiti tuseda cama epuani putsu.
2-3 capítulo detse da siete ejude su aniji jei eputani dharejiji cuana sa puji. Madhada puniunetiji cuana, daja huecha saida puniunetiji cuana jepuiti quisa epuani.
4-5 capítulo detse da quisa epuani cuaja cielo su Diusu sa Huisha Janana Nime Cristo emitsutsuatani huecuana.
6-18 capítulo cuana da quisa epuani cuaja Diusu ja tu jei aja mahue cuana ye mundo su sufri yametayu jepuiti.
19-20 capítulo detse da quisa epuani cuaja Cristo ye mundo su pue putsu, Ishahua epishitiametayu.
21-22 capítulo detse da cielo, mundo eichacua jepuiti quisa epuani. Dapia pamapa saida epueni. Diusu sa dharejiji cuana aimue emanuta mahue beju.
Ye versículo cuana da ebia su saida quita ebuetsuati puji:
2.10
3.20
5.9–10
12.10–11
20.6–15
21.4,8,22–27
1
Diusu ja Juan tahui su nime bametana
Ye quirica da ai cuaja epu quisa epuani. Tueda epu ai cuana Tata Diusu ja Jesucristo quisatana Cristo ja pamapa mesa emebajaji cuana pashanapameta puji. Ema da Juan. Jesucristo ja mesa ángel beitutana ema peje su tueda ai cuana equisa puji. Pamapa tueda Tata Diusu, Jesucristo detse ja ai quisatana cuana yama butsepi dereana. Pamapa ema bametana ai cuana di yama dereana.
Quebata cuana ja tueda quisa derejiji cuana emimiameta su, tuneda beidaji epu. Eid'abaji cuana di beidaji eputa. Tueda quisa cuana su jei eputa cuana di beidaji eputa, tueda ai cuana tipeida ecuina putsu.
Juan ja siete ejude su aniji jei eputani dharejiji cuana peje su quirica beitutana
Ema da Juan. Asia yahua su siete ejude cuana su aniji jei eputani cuana peje su yama ye quirica ebeituinia. Edue cuana, Diusu ja meibunebataque, menimepijajametaque. Tueda da chue pujianati eid'e jiahue teje. Daja hue eid'e yanieniderati. Diusu sa ani jude butse su netiji Espíritu Santo ja di meibunebataque, menimepijajametaque. Jesucristo ja di meibunebataque, menimepijajametaque. Tuahueda pamapa ai cuana butsepi equisatani. Tueda equene manujiji cuana duju jenetia id'eibana. Tueda da pamapa ye mundo su huaraji aida cuana ebia su aida. Tuseda puji ebia su saida memimija, tuahueda ecuana ebia su ibuneda batana putsu. Curusu su manu putsu, mesa ami jad'uichatiana ecuana sa jucha cuana edhipa puji. Tuahueda ecuana sacerdote nime ichatana Tata Diusu emebaja puji. Tueda da pamapa pia cuana ebia su aida quita. Tuahueda ecuatsasiaenitayu. Daja papu.
Tueda epueicha judu cuana duje. Pamapa cristiano cuana ja tueda ebutesiu echamata. Tu manuameji cuana ja di echamata. Pamapa ejude cuana je aniji cuana ja tu ebutesiu chama putsu, ebia su iyuame pu putsu, epata huecuana. Enei hue, daja da epu.
Uja Diusu aida epuani: “Yama equene pamapa ai cuana apiruidha. Daja huecha yama pamapa ai cuana apeyume ya.” Beju tueda da ebia su aida, tucheda eni. Tueda da chue pujianati eid'e jiahue teje. Daja hue eid'e yanieniderati.
Cristo ja Juan ai nimetiuda cuana bametana tahui su nime
Ema da Juan. Ema da micuana sa Cristo jepuiti edue. Ema Cristo jepuiti sufri epuani micuaneda nime. Yama quitaita ye quirica edereinia. Ema Patmos edhapupu su terijiji yani, Cristo jepuiti quisaquisa puana putsu. Ecuaneda Cristo neje tupupai ecuatsasia epu, tu jepuiti paciencia neje ebia su sufri epuani putsu. 10 Beju Espíritu Santo ja cuaja epu ai cuana ema bametana, Cristo sa castigo tsine epue su. Tahui su nime etsui ja ema mitsutana. Ema tibeini su pututu nime etsui jubida yama id'abana.
11 Uja tueda etsui puana: “Ai mi ebainia cuana dereque quirica su. Beituque tueda quirica siete ejude su aniji jei eputani dharejiji cuana peje su. Tueda siete ejude cuana da Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea banime.” Daja ema tueda etsui jubida ja cuatsasiatana.
12 Da su ema jababarereatiana aiya ema emitsutani eba puji. Jababarereati putsu, siete candelero cuana oro jenetia ajiji bana. 13 Da duju su piada deja nime eneti yama bana. Ejud'uji bauda ehuatsi teje mesa puina yama bana. Etsedu mesa babujiji puina oro jenetia. 14 Mesa echuaina pasane, huapese nime puina. Mesa etua detse cuati utsu sa hueda nime puina. 15 Mesa ehuatsi detse bronce cuati su ecuaracuarani su cuareda nime puina. Mesa etsui nai sa id'apadada nime. 16 Mesa bai eni bene eme su siete atujai anitaina. Mesa ecuatsa jenetia beta tsequime espada cuinanana. Mesa ebu id'eti sa cuareda jubida nime puina.
17 Yama tueda chamana su, tu butse su ema dajajana emanu nime, ebia su iyuda saida puina putsu. Tuahueda mesa bai eni bene eme ema bia su huana putsu, uja ema atana:
—Be iyuame puji. Yama equene pamapa ai cuana apiruidha. Daja huecha yama pamapa ai cuana apeyume ya. 18 Daja hue ema eid'e yani. Manuana biame, ema id'eibana eid'e yanienitiyu puji. Ema bahui bahue cristiano cuana emanu, ahua mahue. Ema da manujiji cuana emetse. 19 Jiahue dereque pamapa miada echama ai cuana. Pamapa cuaja epu ai cuana dereque. 20 Ye siete atujai cuana da tueda siete ejude su aniji jei eputani dharejiji cuana sa ehuidusuji cuana nime. Ye siete candelero cuana da tueda siete ejude su aniji jei eputani dharejiji cuana nime.
Daja ema quisatana.