16
Pablo ja edue cuana neje jamitsutibna
Edue cuana, saida mebatsuque edue epuna Febe. Tueda da Cencrea ejude jenetia. Tuahueda dapia ejude su aniji edue cuana saida mebajatana, ilisha sa emebajaji putsu. Saida mabatsuque tueda, Jesucristo peje su jei pujiji putsu. Metsahuaque tueda pamapa mesa ai tsahuataji cuana su, tuahueda jucuada edue cuana ya di tsahuatana putsu. Daja ecuaneseda saida batsu taji pamapa Cristo jepuiti edue cuana.
Memitsuque Priscila, Aquila detse. Tuatseda ema neje tupupai Jesucristo emebajatani. Manu su hue puana tse ema d'eji su ya puji. Ema, pamapa edue judío mahue cuana neje diusulupai yainia tse. Memitsuque Priscila, Aquila detse sa ete su ehitatitani edue cuana. Memitsuque quema ibuneda eshanapa Epeneto. Pamapa pia cuana equene tueda Cristo peje su jei puana Acaya yahua su. Memitsuque María. Tuahueda micuana duju su Diusu jubida mebajatana. Memitsuque quema Cristo jepuiti judío edue Andrónico, Junias detse. Tuatseda ema neje tupupai terijiji aniana. Ema equene Cristo peje su jei puana tse. Apóstol cuana ja quitaita eiyubatani tse.
Memitsuque quema Cristo jepuiti eshanapa Amplias. Memitsuque Urbano. Tueda da ecuana neje tupupai Cristo sa emebajaji. Ibuneda edue Estaquis memitsuque. 10 Memitsuque Apeles. Quejucua nuati biame tueda Cristo sa deja saida jabametiana. Aristóbulo sa familia cuana memitsuque. 11 Memitsuque quema Cristo jepuiti judío edue Herodión. Narciso sa familia cuana memitsuque. Cristo peje su jei putana huecuana pamapa. 12 Memitsuque Trifena, Trifosa detse. Saida Cristo emebajatani tse. Memitsuque ibuneda edue epuna Pérsida. Tuahueda di Echua Puji Jesucristo sa puji jubida mebajatana. 13 Memitsuque Rufo, daja huecha mesa cuara. Rufo da Cristo peje su jei pujiji butsepi. Tusa cuara da quema cuara nime puina. 14 Memitsuque edue Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes cuana. Pamapa tuna neje yanita edue cuana di memitsuque. 15 Memitsuque Filólogo, Julia, Nereo cuana. Nereo sa dudu, Olimpas detse memitsuque. Memitsuque pamapa tuatse neje yanita Cristo jepuiti edue cuana.
16 Huamahuama ibuneda neje memitsutique. Pamapa upia ejude su aniji edue cuana ja micuana emitsuametani.
17 Mebaenitique jasajasajatiji cuana neje. Aimue micuaneda mu da puji jabuetsuatiana mahue. 18 Menetideraque tuna peje jenetia, ecuana sa Echua Puji Jesucristo aimue emebajatani huecuana mahue putsu. Tuna sa ai utsatada madhada cuana quitaita sa eme su bahui yanita huecuana. Ania mimi cuana neje ai papu su jei eputani cristiano cuana ebaseatani huecuana. 19 Pamapa su bahueta cuaja micuaneda Cristo jei yainia. Da putsu, ema beidaji. Quema tsada micuaneda ai saida cuana bahui meaenique puji, aimue ai madhada cuana ya puji mahue. 20 Da su Diusu janimepijajametiji ja micuaneda Ishahua epishitiamemetayu. Ecuana sa Echua Puji Jesucristo ja meibunebataque.
21 Timoteo ja micuana emitsuametani. Tueda da ema neje tupupai Cristo sa emebajaji. Quema Cristo jepuiti judío edue Lucio, Jasón, Sosípater cuana ja di micuana emitsuametani.
22 (Ema da Tercio, Pablo sa quirica dereji. Yama di micuana emitsuameinia Echua Puji Jesucristo sa ebani su.)
23 Ema da Pablo. Gayo sa ete su yani. Gayo ja micuana emitsuametani. Daja huecha pamapa tusa ete su edhitatitani edue cuana ja. Erasto ja micuana emitsuametani. Tueda da ejude sa chipilu quinaji epuani. Tije puji, edue Cuarto ja di micuana emitsuametani.
24 Echua Puji Jesucristo ja meibunebataque. Daja papu.
Tije quisa cuana
25 Beju pamitsutsuatija Diusu. Tuahueda micuana ebia su nimetucheda yametayu Jesucristo peje su. Daja yama cristiano cuana equisainia, cuaja Diusu ja ema quisatana batame. Beju tueda Cristo jepuiti quisa saida cuana aimue Diusu ja biahua tiempo cristiano cuana quisataidha mahue. Ye mundo ai mahue jenetia, tueda quisa saida cuana Diusu sa enime su ichasetajiji quinataina. 26 Biahua tiempo profeta chenu cuana ja chu tueda quisa saida cuana derepirutaidha Diusu sa quirica su. Jiahue mu beju ecuanaju pamapa cristiano cuana peje su tueda quisa saida cuana quisaquisa epuani Cristo peje su jei paputa huecuana puji. Daja yama yainia, cuaja eid'e eni Diusu ja cuatsasiatana batame.
27 Piada quita bahue eni Diusu pamitsutsuaenitija Jesucristo jepuiti. Daja papu.