11
Etəmim mil itəm kəmuətul-arəp o Iesu
Kən əmun kəmos-ipa nuwig kit rəha nosən mak e nat, kən kən-ipa kəm io, məmə, “Uwɨn, mos mak e Nimə Rəha Uhgɨn, ne olta, kənu mafin rafin netəm koatəfak əh imə. Sosən mak e iat, məto natos əm mak e nimə. Sosən mak lan məto-inun kɨnos-ipən rəkɨs iat əh kəm Iaihluə mɨn. Ilat okoteguafəl-eguafəl rəhak taon asim motuwɨn motuwɨn motos məwɨg ilat foti-tu.* Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260). Kən io ekos-ipən nəsanənən kəm rəhak etəmim mil itəm katuətul-arəp ron io. Kən okətios əm nəmkapɨn, muatətul-arəp o nən-iarəpən rəhak nəghatən mɨn o nian wan-taosen tu hanrɨt sikɨste.” Ilau u, nokət nɨg olɨf mil, ne nat katəhtu-pər lait lan mil, itəm katuətul aupən e Iərəmərə rəha nətueintən. Okəmə suah kit tətalkut o nərəkɨnən ilau, kən nəmnamɨn nɨgəm otɨsɨ-pən e nohlɨlau, kən mus rəhalau tɨkɨmɨr mɨn. Etəmim itəm tolkeike nərəkɨnən ilau, in otəkəike mɨmɨs nəhlan. Suah mil u, ilau katios nəsanənən o nahtosɨg-inən napuə məmə nuhuən otəsəfɨkən nian ilau okatuəghat matuən-iarəp nəghatən mɨn rəha Uhgɨn. Kən ilau matios mɨn nəsanənən məmə okuəuhlin nəhau mɨn kotuwa nɨta, kənu miatun mɨn nərəkɨnən netəmim rəha nətueintən e nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm ilau kioalkeike məmə okioal.
Kənu nian ilau kɨnuatətul-arəp rəkɨs, kɨnuən rəkɨs natɨmnat rafin, kən nat megəh Dan 7 itəm otər e nɨpəg teiuaiu agɨn, mərioah moh ilau, mol win elau mohamnu ilau. Nɨpətɨlau otatəməhl əpəh e suatɨp rəha taon asol əh, ikɨn əh kəməht-ipən mɨn rəhalau Iərəmərə e nɨg kəməluau “Ikɨn əh kəməht-ipən mɨn Iərəmərə e nɨg kəməluau,” tatəghat-in Jerusalem. ikɨn, kəməuhlin nərgɨn, məmə Sotom o Ijip, tatəpsen-pən nolən rat ikɨn əh. Kən netəmim nuwigɨlat pɨsɨn pɨsɨn mɨn, netəmim e noanol rafin, ne netəmim e nəghatən mɨn rafin, ne kantri mɨn rafin, okoatarəp e nɨpətɨlau, motos nian apiəpiə kɨsɨl, kən haf, kən kəməsotegəhan-inən nɨtənɨmən ilau. 10 Kən netəmim rafin rəha nətueintən okotol lafet, motagien, kən moatos-ipən natɨmnat kəm ilat mɨn, motagien məto-inun ien mil itəm kəmatioal pɨk nəratən kəm ilat, kɨniamɨs. 11 Məto uarisɨg e nian apiəpiə kɨsɨl ne haf tɨnuwɨn rəkɨs, kən Uhgɨn təmos-ipən nehagən e nɨpətɨlau kən ilau kəmuətul e nelkɨlau. Kən netəmim rafin itəm kəmotəplan ilau, nɨganməpɨlat təmasiəp, narmɨlat tɨkə. 12 Kən ilat kəmotəto nəwian asol kit təmɨsɨ-pər e nego e neai, matən-ipən kəm ilau məmə, “Uər mueia ikɨn-u.” Kən malnapuə təmɨləs ilau mər muwɨn e neai. Kən rəhalau tɨkɨmɨr mɨn kəmotətul motalkəlɨk olau.
13 Kən e nian ətuatɨp əh, namig asol kit təmərəkɨn rum kitiəh e taon əh, mapəs əm rum nain. Namig təmohamnu netəmim ilat rafin sepɨn-taosen, kən netəmim rafin itəm kəməsotɨmɨsən, kəmotəgɨn motasiəp, kən motən nɨpahrienən məmə Uhgɨn e nego e neai, tatos nepətən.
14 !Awe! Nəratən asol itəm tatol nampa tu lan, tɨnol namnun. Məto, nəratən itəm tatol kɨsɨl lan otəsuwəhən tuwa.
Nagelo itəm tatol sepɨn lan təmahl təwi
15 Nagelo itəm tatol sepɨn lan təmahl rəhan təwi, kən əmun nəwian asol mɨn kəmotɨsɨ-pən e nego e neai motən məmə,
“Rəhatat Iərəmərə ne rəhan Kristo, ilau kɨnatuərəmərə§ Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Rəhatat Iərəmərə ne rəhan Kristo, in tɨnatərəmərə,” tatəgətun-pən məmə Tata Uhgɨn ne rəhan Kristo, ilau kitiəh əm. e nətueintən rafin agɨn, kən nərəmərəən rəhan, otətatɨg lilɨn.”
16 Kən netəm-iasol itəm kəmotos nəwiətən mɨn ilat tuente-fo, itəm koatəpələh-pər e rəhalat jea mɨn aupən e nɨganəmtɨ Uhgɨn, ilat kəmotɨsin nulɨlat, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, kən moatəfak kəm Uhgɨn, 17 motəmə,
“Iakoatən tagkiu kəm ik, Iərəmərə Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn, etəm un ik nətatɨg un itəm nətatɨg roiu, kən nəmətatɨg aupən,
məto-inu ik nəmos rəham nəsanənən asol, kən mɨnətuoun matərəmərə.
18 “Kantri mɨn, kotautu pɨk, məto ik rəham neməha asol tɨnuwa.
Nian tɨnuwa o nakilən netəm kəmotɨmɨs.
Kən onakətou ien mɨn u ilat rəham iolwək mɨn, kən mətou mɨn netəmim rəham, ne netəm koatɨsiai-in ik, ilat rafin, nat əpnapɨn okəmə ilat koatos nepətən asol o nepətən əkəku.
Kən nian u rəham, o nərəkɨnən netəm itəm koatərəkɨn netəmim e nətueintən.”
19 Nian kəmerəh e Nimə Rəha Uhgɨn əpəh ilɨs e neai, kən kəməplan Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən* Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən u, in “Ark of the Covenant.” Eks 25:10-22. tatəpələh əpəh imə. Kən təmatɨpɨt mɨtasiə, kən kaluəluə təmatatɨperəh, kən eməto nagətən asol mɨn, kən təmatamig, kən ais təmɨsas-pa.

*11:2: Məwɨg foti-tu, in tahmen əm e tri ne haf yia, kən kuahmen-ahmen mɨn e nian wan-taosan-tu-hanrɨt-sikiste (1,260).

11:7: Dan 7

11:8: “Ikɨn əh kəməht-ipən mɨn Iərəmərə e nɨg kəməluau,” tatəghat-in Jerusalem.

§11:15: Nəghatən Kris ətuatɨp tatən məmə, “Rəhatat Iərəmərə ne rəhan Kristo, in tɨnatərəmərə,” tatəgətun-pən məmə Tata Uhgɨn ne rəhan Kristo, ilau kitiəh əm.

*11:19: Bokɨs rəha Nəniəkɨsən Rəha Nasituən u, in “Ark of the Covenant.” Eks 25:10-22.