7
Nətəmi asoli mɨn kəmotəməki e Iesu o kastɨm rəhalah
(Mat 15:1-9)
Kəni Farəsi nəuvein mɨne nəgətun nəuvein rəha Lou, kəmotsɨpən əha Jerusɨləm, məutəharəg ilah Iesu. Kəni kəmotafu məmə nətəmimi mɨn rəha Iesu nəhlmɨlah tamɨkmɨk kəni məsoteikuasiən e noliən rəha Farəsi mɨn, kəni motauən. Luk 11:38
Farəsi mɨn, mɨne nətəm Isrel tepət, kəmautohtəu=pən əhruahru kastɨm rəha tɨpɨlah nuvəh mɨn. Kəutəkeikei moteikuas e nəhlmɨlah e noliən kəti, kəni uərisɨg lan, kotəhrun nauəniən. Kəni nian kotsɨpən e makɨt məhuva, məsotauən pɨpɨmiən, motaupən moteikuas e nəhlmɨlah, uərisɨg kəmanotauən. Kəni mautohtəu=pən natimnati tepət mɨn lanəha iətəm kəmotos o tɨpɨlah nuvəh mɨn. Kəni kastɨm əhruahru əha ikɨn rəha neikuasiən e sospən, mɨne kap, mɨne pesɨn u kəmol e aiən. Mat 23:25
Kəni inu Farəsi mɨn mɨne nəgətun mɨn rəha Lou kotətapuəh o Iesu məmə, “!?Təhro rəham mɨn nətəmimi kəsotohtəu-pəniən kastɨm rəha tɨpɨtah nuvəh mɨn!? !?Təhro kəsoteikuasiən e nəhlmɨlah ko məpanotauən, kəni mautol lanəha!?”
Mətəu Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Aupən Aiseə təməni pəhriən nian təməni pətɨgəm əhruahru nəghatiən rəha Uhgɨn mətəni e təmah məmə itəmah nəfaki eiuə mɨn. In təməni məmə,
‘Uhgɨn təni məmə nətəmimi mɨn u kautɨsiai iəu e nəghatiən əmə rəhalah,
mətəu nɨkilah tətan=pən əpəha isəu.
Məutəfaki kəm iəu o nati əpnapɨn əmə,
mətəu-inu ilah kəutəgətun nətəmimi e lou iətəm iətəmimi əmə təmol
məutəni məmə lou rəha Uhgɨn, mətəu kəpə.’ ” Aes 29:13
Kəni Iesu təməni mɨn kəm lah məmə, “Itəmah nəutəpəh Lou rəha Uhgɨn mautohtəu=pən əmə kastɨm rəha iətəmimi.”
Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Nəutəfəri pɨk o noliən əpətu rəhatəmah məmə nəkotəpəh Lou rəha Uhgɨn kəni məutohtəu=pən aru əmə kastɨm rəhatəmah. 10 Mosɨs təməni məmə, ‘Onəkɨsiai rəham tatə mɨne mamə. Nəmə iətəmi kəti tətəghati rah e rəhan tatə mɨne mamə, okəkeikei kohamu.’ Eks 20:12; 21:17; Dut 5:16 11 Mətəu itəmah nəkotəni məmə, iətəmi kəti nəmə təpəh nasiruiən e rəhan tatə mɨne rəhan mamə kəni məni=pən kəm lau məmə, ‘Rəhak u nati u iəkəmə iəkasiru e təlau lan, mətəu iəmələhu əmə məmə rəha Uhgɨn. Kəni nati kətəfən kəm Uhgɨn ko kəsoliən nati kəti lan.’
12 “Kəni kastɨm rəhatəmah tətegəhan məmə suah kəti təhrun nəpəhiən nasiruiən e rəhan tatə mɨne rəhan mamə e noliən əha. Kəni inu təsɨsiaiən ilau. 13 Mətəu e noliən əha, nəutəgətun nətəmimi e rəhatəmah kastɨm məmə in nati agɨn, kəni motol nəghatiən rəha Uhgɨn tatol əmə nati əpnapɨn lan. Kəni natimnati mɨn tepət mɨn lanəha itəmah nautol.”
Nati tol nətəmimi kotərah
e nəhmtɨ Uhgɨn
(Mat 15:10-20)
14 Kəni Iesu təmauɨn e nɨmənin nətəmimi məmə okəhuva iuəkɨr ohni kəni təni=pən kəm lah məmə, “Otətəlɨg vivi-to lak məmə nəkotəhrun noliən rəha nauəniən mɨne neikuasiən. 15 Nati iətəmimi tatun təsoliən iətəmimi tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nati tatsɨpən e nɨki iətəmimi tatol iətəmimi tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”* E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “16 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn u.” Uək 10:14-15
17 Nian Iesu təmiet rəkɨs e nɨmənin nətəmimi u, kəni muvən əpəha imə, kəni rəhan mɨn nətəmimi kotətapuəh o nɨpətɨ nəghatiən mɨn u kəm in. 18 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Nəmə təhro itəmah mɨn rəhn-kapə təmah tɨkə. Onəkotəkeikei motəhrun məmə natimnati iətəm iətəmimi tatun in təhmen əmə e nati ihluə təsoliən iətəmimi tətərah e nəhmtɨ Uhgɨn. 19 Mətəu-inu tun kəni təsuvəniən e nɨkin, mətəu tatuvən e nɨsɨgan, kəni matiet mɨn.” (E nəghatiən əha Iesu təməni pətɨgəm məmə nauəniən rəfin katun təuvɨr e nəhmtɨ Uhgɨn.)
20 Kəni təni məmə, “Mətəu nati iətəm tatiet e nɨki iətəmimi, in tol iətəmimi tətamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. 21 Mətəu-inu nɨki iətəmimi tətəhti natimnati tərah tepət, kəni nətəmimi kautol noliən tərah mɨn u: nɨpətan mɨne nəman mɨne, kautit oneuən ilah mɨn; kəutakləh; kautohamu iətəmi; 22 kəutakləh e pətan rəha iətəmi pɨsɨn; kəutaumɨs pɨk o natimnati; kautol təfagə tərah mɨn; kəuteiuə; kautit əpnapɨn əmə nɨpətan mɨne nəman; kautetet; kəutəni nɨkalɨ iətəmi; kəutəfəri ilah; kəutalməli. 23 Noliən tərah mɨn əha, ilah kəha kautsɨpən e nɨki nətəmimi kəni mautol ilah kotamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn.”
Iesu təməhgi pətɨgəm
narmɨn tərah e nətɨ pətan kəti
(Mat 15:21-28)
24-26 Kəni Iesu təmiet u ikɨnu kəni məsəu-pahav muvən əpəha Fonisiə, ima Nanihluə mɨn e nɨtəni rəha Sɨriə, mətatɨg e nimə kəti iuəkɨr o taun u Taea, mətəhluaig məsolkeikeiən məmə nətəmimi okotəhrun məmə in tətatɨg əha ikɨn əha, mətəu ko təsəhluaigiən.
Mətəu pətan kəti əha ikɨn, narmɨn tərah tətatɨg e rəhan pətəkəku. Pətan u təmair ikɨn əha, kəni in təsəfakiən, in Ianihluə. (Nətəm Isrel kotəni məmə Nanihluə mɨn kotəhmen e kuri.) Nian təmətəu natimnati təuvɨr mɨn iətəm Iesu tatol ilah, kəni tasək muva mɨsin=pən nəulɨn ohni məmə otəhgi pətɨgəm narmɨn tərah e rəhan pətəkəku. 27 Mətəu Iesu təni məmə, “Kəpə. Pəh kotaupən motaugɨn kəlkələh mɨn. Təsəuvɨriən məmə okəraki=pən e nauəniən nɨg kəlkələh mɨn kəm ‘kuri mɨn.’ ” “Kəlkələh mɨn” tətəgətun nətəm Isrel, kəni “kuri mɨn” tətəgətun Nanihluə mɨn. Nian koteruh nəghatiən u “kuri” mak u tətatɨg lan, tətəgətun məmə Iesu in tətəni nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein nətəm kəutəni e Nanihluə mɨn məmə “kuri mɨn.”
28 Mətəu pətan u təni məmə, “Nɨpəhriəniən iətəmi asoli, mətəu nati əpnapɨn kuri mɨn, mətəu kegəhan məmə ilah kautun nɨpɨspɨsɨ nauəniən nɨg kəlkələh mɨn iətəm tatɨmərəgrəg=pən e nɨpəg tepɨl.”
29 Kəni Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Mətəu-inu nəmuhalpɨn vivi rəhak nəghatiən, uvən-to əpəha imam ikɨn mafu narmɨn tərah tɨniet rəkɨs e rəham pətəkəku.” 30 Pətan u təmaiu muvən iman lahuənu mafu rəhan pətəkəku tətapɨli-pəri vivi əmə e rəhan pet, kəni narmɨn tərah tɨniet rəkɨs lan.
Iesu təmol vivi
iətəmimi kəti matəlgɨn talu məruru nəghatiən
31 Kəni Iesu təmiet ikɨn əha ima nətəm Taea kəni muvən=pən əpəha Saedon muvən=pən əpəha Tekapolɨs ikɨn matuvən əpəha e nəhu Lek Kaləli. 32 Kəni nətəmimi kəmotit iətəmimi kəti nɨmatəlgɨn talu kəni məruru nəghatiən məhuva məmə Iesu otələhu=pən nəhlmɨn lan pəh tətəu təuvɨr mɨn e nɨmɨsiən. 33 Kəni Iesu təmit suah u mian əpəha isəu nəuvetɨn o nətəmimi, kəni məfən nəuanəhlmɨn e nɨmatəlgɨn kəni magəh nəhlmɨn E nian mɨn əha, nətəmimi nɨkilah təhti məmə nəunəhuatəmi in təhmen e mərsɨn kəni tətasiru e nɨmɨsiən. mələhu=pən e namɨn. 34 Kəni məsal pəri əpəha e neai, kəni meəhagəhli ohni e rəhan nəghatiən məmə, “!Efata!” Nɨpətɨn təni məmə, “!Əuvɨr-tə!” 35 Kəni əmeiko iətəmi u tɨnatətəu nati, kəni namɨn tɨnəuvɨr mɨnatəghati vivi.
36 Kəni Iesu təməniəhu ilah məmə okəsotəniən nati u kəm nətəmimi. Mətəu nian Iesu təmətəkeikei kəm lah, mətəu ilah kəmotəkeikei motəni pətɨgəm pɨk mɨn kəm nətəmimi. Mak 1:43-45 37 Kəmotauɨt pɨk ohni motəni məmə, “Natimnati rəfin iətəm tatol, mətəu in təuvɨr pɨk agɨn. Nətəmimi mɨn u nɨmatəlgɨlah talu kɨnautətəu nati, mɨne nətəmimi mɨn u kotəruru nəghatiən kɨnautəghati.” Aes 35:5

7:2 Luk 11:38

7:4 Mat 23:25

7:7 Aes 29:13

7:10 Eks 20:12; 21:17; Dut 5:16

*7:15 E kopi əuas mɨn nəuvein rəha Niutestɨmɨn iətəm kəmətei e nəghatiən Kris aupən, nəghatiən pɨsɨn kəti mɨn əha ikɨn iətəm tatɨlpɨn nəghatiən u mətəni məmə, “16 Itəmah rəfin matəlgɨtəmah tatɨg, otətəlɨg vivi, kəni motəhrun nəghatiən mɨn u.”

7:15 Uək 10:14-15

7:27 “Kəlkələh mɨn” tətəgətun nətəm Isrel, kəni “kuri mɨn” tətəgətun Nanihluə mɨn. Nian koteruh nəghatiən u “kuri” mak u tətatɨg lan, tətəgətun məmə Iesu in tətəni nəghatiən rəha nətəmimi nəuvein nətəm kəutəni e Nanihluə mɨn məmə “kuri mɨn.”

7:33 E nian mɨn əha, nətəmimi nɨkilah təhti məmə nəunəhuatəmi in təhmen e mərsɨn kəni tətasiru e nɨmɨsiən.

7:36 Mak 1:43-45

7:37 Aes 35:5