Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠ Pulh
Ca̠tzók­nilh Corintios
San Pablo ca̠tzók­nilh u̠má carta a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­quí̠n Corinto cumu xlacán na̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo, huá ca̠li̠­tzok­nú­nilh porque luu aka­tiyuj xta­li̠­la­má̠­nalh xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cumu cati̠huá hua̠nti̠ xca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠túnuj tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ ni̠ luu xta­lu­lóktat Dios. Y cumu chuná xlacán aka­tiyuj xta­hui­lá̠­nalh luu lhu̠hua taaklhú̠­hui̠t xca̠­lak­chima nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ xta­li̠­pa̠­huán Cristo; xta­ta­paj­pi­tzi­má̠­nalh pu̠lac­lhu̠hua xta­tax­tu­má̠­nalh porque tunuj túnu xta­la­ca­pa̠s­tacnán. Na̠ xca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­putún nac xla­ta­ma̠tcán porque maka­pi­tzí̠n xlacán hua̠nti̠ xtat­la­hua­má̠­nalh lhu̠hua hua̠ntu̠ lac­li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n hua̠ntu̠ ni̠ tzinú ca̠mi­ni̠niy tat­la­huay hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo. Hasta maka­pi­tzí̠n xlacán chu­na­tiyá xta­lak­tzaksay la̠ta xapu̠lh xta­la­ka­chix­cu­hui̠y tzincun ni̠ xta­mak­xtek­ta̠­ya­má̠­nalh xtas­ma­ni̠ncán, xa̠huachí luu xta­li̠­taaklhu̠­hui̠y xli̠s­ka­lala xa̠hua xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ Espíri­tu Santo catu̠huá xca̠­li̠­ma̠t­la­hui̠y, ni̠ xtaaka­ta̠ksa pi̠ u̠má li̠s­ka­lala y li̠t­li­hueke huá ca̠li̠­ma̠x­qui̠­cani̠t la̠qui̠ nata­la̠­li̠­mak­ta̠yay. Na̠chuná acxni̠ pu̠tum xta­ta­mac­xtumi̠y xla­cata mac­xtum nata­hua̠yán la̠qui̠ nata­la­ka­chix­cu­hui̠y Dios, lhu̠hua hua̠nti̠ ca̠ta caj xta­ka­ma̠­nan­taxtuy y maka­pi­tzí̠n li̠túm aka­tiyuj xtalay ni̠ luu xta­ca̠­najlay para xli̠­ca̠na o ni̠ xli̠­ca̠na tala­cas­ta­cuanán ni̠n nac ca̠li̠ní̠n. San Pablo pu̠la­ca­tunu pu̠la­ca­tunu tzú­culh ca̠ma̠ak­sti̠­tu­mi̠niy hua̠ntu̠ aka­tiyuj xta­li̠­la­má̠­nalh la̠qui̠ naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y hua̠ntu̠ luu xta­lu­lóktat. Xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ca̠ca­tzí̠­nilh pi̠ ni̠tlán hua̠ntu̠ xtat­la­hua­má̠­nalh xlá ca̠la­ca­quílh­ni̠lh, pero ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­huí̠­ni̠lh cris­tianos pi̠ acxtum cata­la̠­pá̠x­qui̠lh cumu la̠ li̠na­ta̠lán, porque San Pablo li̠macá̠n tapa̠x­qui̠t luu xla­ca­squinca nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu, xta̠­chuná cumu la̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios y kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ xlá ma̠lac­nu̠ni̠t naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n nac akapú̠n.
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ Dios lac­sacni̠t nac­li̠­taxtuy xapóstol Jesu­cristo. Aquit xa̠hua Sós­tenes cca̠­tzok­nimá̠n eé carta la̠qui̠ nac­ca̠­ma̠­la­ka­cha̠­niyá̠n xli̠­huák hui­xinín hua̠nti̠ hui­látit nac xaca̠­chi­quí̠n Corinto hua̠nti̠ xca­maná̠n Dios li̠tax­tu­ni̠­tátit porque xlá ca̠lac­sac­ni̠tán xla­cata nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Cristo Jesús y nama­ca­ma̠x­qui̠­yá̠tit mila­ta­ma̠tcán la̠qui̠ xma̠nhuá nata­ma­cuaniy, y na̠ cla­cas­quín pi̠ caca̠­mak­tá̠­yalh eé quin­ta­chu­huí̠n xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh nac a̠laca­túnuj ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠nti̠ na̠ anka­lhi̠ná taquilh­cha̠niy Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo porque na̠ huá Xpu̠­chi­nacán. Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios chu Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo anka­lhi̠ná caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­qui̠n tla̠n latáma̠t.
Pablo pa̠xcatcatzi̠niy Dios caj xpa̠lacata hua̠ntu̠ tlahuani̠t nac xlatáma̠t
Aquit anka­lhi̠ná cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios caj hua̠ntu̠ mila­ca­tacán porque luu lhu̠hua hua̠ntu̠ xlá ca̠li̠­si­cu­la­na̠t­la­hua­ni̠tán caj xpa̠­la­cata Cristo Jesús. Caj cumu li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús Dios ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán lhu̠hua li̠s­ka­lala la̠qui̠ li̠huana̠ naaka­ta̠k­sá̠tit hua̠ntu̠ xta­pa̠­xu­huá̠n y la̠qui̠ tancs nali̠­chu­hui̠­na­ná̠tit xta­la­ca­pa̠s­tacni. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y Cristo nama̠­kan­taxti̠y nac mila­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán, xli̠­ca̠na pi̠ chuná qui̠­taxtuy y tla̠n hui­xinín li̠ma̠­lu­lo­ká̠tit mila­ta­ma̠tcán porque hua̠­katá maka­mak­lhti̠­na­ni̠­tátit hua̠ntu̠ ma̠lacnu̠y. Xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ hui­xinín mac­la­cas­qui­ná̠tit Dios aya ca̠ma̠x­qui̠­ni̠tán la̠qui̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit li̠huán kalh­ka­lhi̠­ta­hui­la­yá̠tit a̠má quilh­ta­macú acxni̠ namim­paray xli̠­maktiy Quim­pu̠­chi­nacán Jesús. Quin­tla̠­ticán Dios anka­lhi̠ná naca̠­mak­ta̠­yayá̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ nali̠­ta­mo­kos­ta̠­ya­yá̠tit hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, y la̠qui̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit y ni̠ cha̠tum tícu cati­ca̠­li̠­ma̠­ma̠­xaní̠n para túcu acxni̠ namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo. Xli̠­ca̠na pi̠ luu cali̠­pa̠­huántit porque hua̠ntu̠ Dios ma̠lacnu̠y hua̠k ma̠kan­taxti̠y, pus huá chú Quin­tla̠­ticán Dios luu ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ huá nata­pek­si̠­ni­yá̠tit y acxtum nata̠­la­ta­pa̠­yá̠tit cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú.
Pablo huan pi̠ ni̠ catatapajpítzilh hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús
10 Nata̠lán, nac xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo aquit cca̠­li̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n xla­cata pi̠ aktumá tala­ca­pa̠s­tacni caka­lhí̠tit y ni̠ caj cata­paj­pi­tzítit huata acxtum cala̠­pa̠x­quí̠tit cala̠­la­ka­lha­mántit cumu la̠ ti̠ xli̠­ca̠na acxtum tata­peksi̠y. 11 Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque maka­pi­tzí̠n xli̠­ta­la­ka­pasni Cloé quin­ta­li̠­ta̠­kalh­chu­hui̠­nani̠t pi̠ ni̠ xma­ka̠sni la̠ma­ka­si̠­tzi̠­ta­hui­la­yá̠tit nac milak­sti̠­pa̠ncán. 12 Porque qui­hua­nicán pi̠ maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ hui­xinín ca̠ta̠­ta­mac­xtu­pi̠­yá̠tit kalhtum tama̠­lu­loka acxni̠ tahuán: “Aquit huá cta­pek­si̠niy Pablo”; maka­pi­tzí̠n tahuam­paray: “Huá aquit cta­pek­si̠niy Apolos”; maka­pi­tzí̠n tahuam­paray: “Aquit huá cta­pek­si̠niy Pedro”; y tahui­la̠­nampá chú ti̠ tahuán: “Aquit huá cta­pek­si̠niy Cristo.” 13 Bueno, ¿pi̠ cha̠­lhu̠hua Cristo la̠qui̠ nahua­ná̠hu pi̠ cha̠­lhu̠hua hua̠nti̠ naquin­ca̠­ma̠aka­pu̠­tax­ti̠yá̠n? ¿Osuchí quim­pe­kex­to­ko­hua­cá­calh aquit nac cruz la̠qui̠ nac­xo­ko̠nún xpa̠­la­cata min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán? Osuchí acxni̠ taakmu­nútit, ¿pi̠ nac quin­ta­cu­huiní taakmu­nu­ni̠­tátit? 14 Ca̠na̠ cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios pi̠ ni̠tícu luu cak­mu­nuni̠t nac milak­sti̠­pa̠ncán, caj xma̠n huá Crispo chu Gayo. 15 Pus huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n pi̠ hui­xinín ni̠lay nahua­ná̠tit para nac quin­ta­cu­huiní taakmu­nu­ni̠­tátit. 16 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ na̠ cca̠akmú­nulh xli̠­ta­la­ka­pasni Estéf­anas, pero niaj cpa̠s­taca para tícu cca̠akmu­nuni̠t a̠túnuj. 17 Porque Cristo ni̠ huá qui­li̠­lac­sacni̠t xla­cata caj nacak­mu­nu̠nún, huata huá qui­li̠­lác­sacli la̠qui̠ nac­li̠­chu­hui̠nán a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ Dios ca̠li̠­lak­ma̠x­tu­putún xli̠­hua̠k cris­tianos, pero acxni̠ huá cli̠­chu­hui̠nán ni̠ cli̠­la­ca­ta̠­qui̠nán hua̠ntu̠ luu li̠s­ka­lala tachu­huí̠n la̠qui̠ pi̠ ni̠ nac­li̠­ma̠cti̠y xli̠t­li­hueke hua̠ntu̠ kalhi̠y xta­la­ka­lha­maní̠n Jesús acxni̠ ni̠lh nac cruz.
Cristo kalhi̠y xli̠tlihueke y xli̠skalala Dios
18 Ama̠­ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­xu­huay hua̠ntu̠ ma̠lak­tzan­ke̠nán xlacán talac­pu­huán pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán ma̠squi Jesús ni̠lh nac cruz xla­cata nalak­ma̠x­tunún; pero xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ lak­ma̠x­tu­pu­tu­ná̠hu qui­li̠s­tac­nicán catzi̠­yá̠hu pi̠ hua̠ntu̠ Jesús akspu­lani̠t nac cruz xli̠­ca̠na huá xta­lu­lóktat y xli̠t­li­hueke Dios naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n. 19 Porque xli̠­ca̠na la̠ huan Dios nac li̠kalh­ta­huaka:
Aquit cámaj ca̠lac­tla­huaniy xli̠s­ka­la­lacán hua̠nti̠ lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n,
y ni̠túcu cac­ti­li̠­má̠x­tulh xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠nti̠ luu lac­ta­li̠­pa̠hu ca̠maklh­ca­tzi̠cán.
20 Caj la̠ta chú caqui­la̠­hua­níhu, a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n, chu lac­ta­li̠­pa̠hu ma̠kalh­ta­hua­ke̠­naní̠n, xa̠hua hua̠nti̠ hua̠k tala­ka­pasa la̠ta túcu lac­lanca tala­ca­pa̠s­tacni anán nac ca̠quilh­ta­macú, ¿túcu chú ca̠li̠­ma­cuanini̠t? Osuchí ¿pi̠ huá ca̠mak­tá̠­yalh la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­huán Dios? Xli̠­ca̠na pi̠ Dios mak­tumá ma̠si­yuni̠t pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuaniy xli̠s­ka­la­lacán y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠nti̠ lac­ta­li̠­pa̠hu tali̠­tax­tu­putún. 21 Cumu Dios kalhi̠y lanca li̠s­ka­lala xlá ni̠ lacás­quilh pi̠ caj xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ uú xala ca̠quilh­ta­macú nali̠­la­ka­pascán xta­la­ca­pa̠s­tacni, huata huá li̠ma­cá­milh xta­chu­huí̠n la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy xli̠­hua̠k hua̠nti̠ nata­li̠­pa̠­huán, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ huá u̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut talac­pu­huán pi̠ ni̠tu̠ ca̠li̠­ma­cuaniy xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ taamá̠­nalh talak­tzan­ka̠­ta̠yay.
22 Ama̠­ko̠lh judíos talac­pu­huán pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán porque xlacán pu̠lh taucxilh­putún aktum lanca li̠cá̠cni̠t xta­scújut Dios la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­huán, y griegos caj tzucuy tata̠­ma̠­la­cas­tuca xli̠s­ka­la­lacán a̠má tachu­huí̠n aver para xli̠­ca̠na hua̠ntu̠ li̠chu­hui̠­nancán la̠qui̠ chú na̠ nata­ca̠­najlay. 23 Pus huá xpa̠­la­cata acxni̠ aquinín liakchu­hui̠­na­ná̠hu cha̠tum Cristo hua̠nti̠ xto­ko­hua­cá­calh nac cruz caj quim­pa̠­la­ca­tacán, judíos tzucuy taliaklhu̠­hua̠tnán tali̠­si̠­tzi̠y y tahuán pi̠ huá eé caj li̠xcáj­nit tala­ca­pa̠s­tacni; y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ judíos acxní takax­mata quin­ta­chu­hui̠ncán xlacán ni̠tu̠ taliucxilha porque tali̠­ma̠xtuy cumu la̠ xta­la­ca­pa̠s­tacni lac­tonto lac­chix­cu­huí̠n. 24 Pero xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ Dios quin­ca̠­lac­sac­ni̠tán xla­cata naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n, chuná la̠ judíos cumu la̠ hua̠nti̠ ni̠ judíos, sta­lanca catzi̠­yá̠hu pi̠ a̠má Cristo hua̠nti̠ aquinín li̠chu­hui̠­na­ná̠hu li̠ma­cuán hua̠ntu̠ xlá ma̠kan­tax­ti̠ni̠t nac cruz, porque antá ma̠si­yuma Dios lanca xli̠t­li­hueke chu xli̠s­ka­lala. 25 Porque a̠má xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios huá la̠ta quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­pu­tuná̠n, ma̠squi nac xla­ca­ti̠ncán cris­tianos tasiyuy pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuán pero huata huá tlak li̠ma­cuán ni̠xa­chuná xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n xala ca̠quilh­ta­macú. Y para huí ti̠ lac­pu­huán pi̠ Dios ni̠ xli̠­ca̠na kalhi̠y li̠t­li­hueke porque mak­ní̠­calh Jesús nac cruz pus laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ Dios makat­la­jako̠y xli̠­hua̠k li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ anán nac ca̠quilh­ta­macú. 26 Nata̠lán, cala­ca­pa̠s­táctit la̠ta Dios ca̠lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n ma̠squi lhu̠hua hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n cumu la̠ huancán uú nac ca̠quilh­ta­macú, lhu̠hua hui­xinín hua̠nti̠ ni̠ lak­tli­huekén, y na̠ ni̠ kalhi̠­yá̠tit li̠ma̠­peksí̠n, chu­na­li̠túm ni̠ lac­ta­li̠­pa̠hu cris­tianos mili̠­ta­la­ka­pas­nicán. 27 Pero Dios luu chuná ca̠lac­sacni̠t hua̠nti̠ nac ca̠quilh­ta­macú ca̠li̠­ma̠x­tucán luu lac­tonto la̠qui̠ la̠n naca̠­ma̠­ma̠­xani̠y a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ luu lak­ska­lalán tali̠­taxtuy, y la̠qui̠ la̠n naca̠­ma̠­ma̠­xani̠y hua̠nti̠ lak­ke̠­lanca y lak­tli­huekén, xlá ca̠lac­sacni̠t hua̠nti̠ ni̠para tzinú lac­li̠­ca̠na ca̠li̠­ma̠x­tucán uú nac ca̠quilh­ta­macú. 28 Dios ca̠lac­sacni̠t naca̠­lak­ma̠xtuy hua̠nti̠ ni̠ lac­ta­li̠­pa̠hu lac­chix­cu­huí̠n, a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ ca̠ucxilh­pu­tuncán uú porque ni̠túcu taka­lhi̠y, la̠qui̠ chuná la̠n naca̠­ma̠­ma̠­xani̠y a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ talac­pu­huán pi̠ tla̠n tahui­lá̠­nalh y luu lac­ta­li̠­pa̠hu. 29 Dios ca̠lac­sacni̠t hua̠nti̠ ni̠túcu xka­satcán la̠qui̠ chuná ni̠para cha̠tum tícu nalac­pu­huán pi̠ luu a̠tzinú tali̠­pa̠hu nac xla­catí̠n. 30 Pero caj la̠ta Dios quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n xlá quin­ca̠­ta̠­ma̠­la­cas­tucni Cristo Jesús, y na̠ luu chuná lacas­quín pi̠ caj xpa̠­la­cata Cristo nala­ka­pa­sá̠hu xli̠­hua̠k xta­la­ca­pa̠s­tacni y aksti̠tum nala­ta­ma̠­yá̠hu cumu la̠ xli̠­ca̠na̠ xca­maná̠n, xa̠huachí niaj caquin­ti­ca̠­ma̠­xo­ko̠ní̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xtit­la­hua­ni̠­táhu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán porque xli̠­ca̠na pi̠ aya quin­ca̠­lak­ma̠x­tu­ni̠tán. 31 Pues luu quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pi̠ qui­lacán nat­la­hua­yá̠hu a̠má tachu­huí̠n hua̠ntu̠ tíhua Dios hua̠nchú tu̠ tatzokni̠t nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huan: “Para tícu caj luu sacstu tali̠­pa̠hu li̠tax­tu­putún, mejor li̠huana̠ cala­ca­pá̠s­tacli hua̠ntu̠ Dios tla­huani̠t nac xla­táma̠t.”