Xapulh Xcarta Hua̠ntu̠ Tzokli
San Juan
Acxni̠ a̠cu xtzu­cuni̠t cris­tianos tali̠­pa̠­huán Cristo, na̠chuná xta­la­ka­pun­tu­mi̠ma aktum lanca taaksaní̠n, porque xuancán pi̠ xma̠n huá tla̠n naka­lhi̠y lak­táxtut hua̠nti̠ tze̠k xca̠­ma̠x­qui̠­cani̠t aktum tala­ca­pa̠s­tacni xa̠hua xli̠s­ka­lala Dios, pero mat ni̠ lhu̠hua hua̠nti̠ xtaamá̠­nalh talak­taxtuy. Cumu chuná xta­la̠ak­ska­hui­mi̠­má̠­nalh huá xpa̠­la­cata San Juan ca̠li̠­tzók­nilh u̠má carta a̠ma̠ko̠lh ca̠naj­laní̠n la̠qui̠ nac u̠má xcarta naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y hua̠ntu̠ luu xta­lu­lóktat xta­chu­huí̠n Dios. Acxni̠ San Juan huan pi̠ “Dios huá tax­káke̠t”, antá laca­tancs quilh­uama pi̠ hua̠ntu̠ xla­cata Dios ni̠para pu̠lactum anán hua̠ntu̠ xlá ni̠ catzi̠y, o para tícu tla̠n nama̠­tze̠kniy hua̠ntu̠ tla­huama.
Xa̠huachí xta­hui­la̠­nampá maka­pi­tzí̠n hua̠nti̠ kalhtum xta­huán pi̠ Cristo ni̠ xli̠­ca̠na huá a̠má hua̠nti̠ xli̠­mínit xuani̠t, hua̠nti̠ xli̠­ca̠na Xka­huasa Dios. La̠ta xli̠­hua̠k u̠má taaklhú̠­hui̠t hua̠ntu̠ xlama, nac u̠má carta ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán y ca̠li̠­ma̠­la­ca­pa̠s­tac­ni̠cán pi̠ niaj ca̠mi­ni̠niy tícu naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y a̠túnuj tala­ca­pa̠s­tacni porque xlacán taka­lhi̠y Espíri­tu Santo hua̠nti̠ quin­ca̠­ma̠­si­yu­niyá̠n xli̠­hua̠k xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­pu­tuná̠n; xa̠huachí Espíri­tu Santo li̠ma̠­lu­loka pi̠ Dios lama nac xla­ta­ma̠tcán a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo y taca̠c­ni̠­naniy cumu la̠ Xpu̠­chi­nacán.
Xa̠huachí liakas­puta u̠má carta anta­nícu xli̠­hua̠k tapa̠­xu­huá̠n huan pi̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ laka­pasa Dios ca̠pa̠x­qui̠y xta̠­cris­tianos, porque Dios huá tapa̠x­qui̠t.
1
Huá Jesús Xtachuhuí̠n Dios hua̠ntu̠ ma̠siyuy lácu nakalhi̠yá̠hu latáma̠t
Aquit camá̠n ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n nac u̠má quin­carta hua̠ntu̠ cca̠­tzok­nimá̠n xla­cata hua̠nti̠ xla­majá hasta xamaká̠n quilh­ta­macú acxni̠ ni̠najtú a̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y Dios. Huá aquit cuanima Cristo hua̠nti̠ hua­nicán Xta­chu­huí̠n Dios porque huá ma̠siyuy lácu naka­lhi̠­yá̠hu latáma̠t, y aquinín ma̠n ckax­mat­ni̠­táhu lácu huan, y ma̠n cliucxilh­ni̠­táhu qui­la­kas­ta­pucán lácu luu tasiyuy, huá luu li̠huana̠ cli̠­la­ka­pas­ni̠­táhu porque mismo qui­macancán ma̠n cli̠­xa­ma­ni̠­táhu y cta­lu­lok­ni̠­táhu pi̠ huá tamá xka­lhi̠y tachu­huí̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y latáma̠t. Porque hua̠nti̠ ma̠sta̠y latáma̠t ma̠n quin­ca̠­ta­si­yu­ni­ni̠tán y aquinín ma̠n cuc­xilh­ni̠­táhu, tancs cma̠­lu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na lama y cca̠­liakchu­hui̠­na­ni­ma̠­náhu xli̠­hua̠k cris­tianos la̠qui̠ nata­li̠­pa̠­huán xma̠s­ta̠ná latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú nalak­sputa. Xapu̠lh xlá xta̠­la­ma̠chá Quin­tla̠­ticán Dios nac akapú̠n pero huata ma̠n quin­ca̠­lak­mi­ni̠tán la̠qui̠ nala­ka­pa­sá̠hu. Aquinín xma̠n huá cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠má̠n hua̠ntu̠ cuc­xilh­ni̠­táhu y ckax­mat­ni̠­táhu la̠qui̠ hui­xinín na̠ mac­xtum naqui̠­la̠­ta̠­la­yá̠hu chuná cumu la̠ aquinín mac­xtum cta̠­la­ni̠­táhu Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Xka­huasa Jesu­cristo. Pero huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­tzok­nimá̠n eé carta la̠qui̠ hui­xinín na̠ naka­lhi̠­yá̠tit u̠má lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ aquinín cka­lhi̠­yá̠hu.
Cali̠latamá̠hu xtaxkáket Dios hua̠ntu̠ kalhi̠y
Umá xli̠­ma̠­peksí̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ní̠n, na̠ hua­tiyá cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠­ma̠­náhu xli̠­hua̠k cris­tianos, huan pi̠ Dios huá li̠taxtuy tax­káket y nac xla­táma̠t ni̠tu̠ kalhi̠y y ni̠ anán hua̠ntu̠ xala­ka­ca̠­pucsua. Para aquinín hua­ná̠hu pi̠ ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­táhu Dios pero para nac qui­la­ta­ma̠tcán li̠la­ma̠­náhu hua̠ntu̠ xalac ca̠pucsua ta­scújut xli̠­ca̠na pi̠ liaksa­ni̠­na­ná̠hu quin­ta­chu­hui̠ncán xa̠hua qui­la­ta­ma̠tcán. Pero para aksti̠tum li̠la­ma̠­náhu xtax­káket Dios xa̠hua lacuán xta­scújut, xli̠­ca̠na tla̠n ma̠lu­lo­ká̠hu pi̠ ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­táhu Dios y xkalhni Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo hua̠ntu̠ staj­má­kalh quin­ca̠­lac­xa­ca­ni­ko̠yá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xka­lhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
Pero para nahua­ná̠hu pi̠ ni̠tu̠ kalhi̠­yá̠hu quin­ta­la̠­ka­lhi̠n, que̠c­stucán taak­ska­hui­ta­ma̠­yá̠hu y ni̠tu̠ talu­lóktat nac qui­la­ta­ma̠tcán. Pero para li̠ta̠­ya­yá̠hu kalha­pa­la­ni­yá̠hu Dios pi̠ tla­hua­ni̠­táhu tala̠­ka­lhí̠n entonces tla̠n nali̠­pa̠­hua­ná̠hu pi̠ Dios naquin­ca̠­ma̠­kan­tax­ti̠­niyá̠n hua̠ntu̠ ma̠lac­nu̠ni̠t, naquin­ca̠­ma̠­tzan­ke̠­na­niyá̠n quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán y naquin­ca̠­lac­xa­ca­niyá̠n xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit kalhi̠­yá̠hu nac qui­la­ta­ma̠tcán. 10 Para kalhtum hua­ná̠hu pi̠ ni̠tu̠ tla­hua­ma̠­náhu tala̠­ka­lhí̠n nac qui­la­ta­ma̠tcán, xli̠­ca̠na pi̠ huata li̠ma­ca̠­náhu Dios cumu lá̠m­para huata huá xaaksa­ni̠ná, para chuná tla­hua­yá̠hu ni̠ xli̠­ca̠na maktum pi̠ maka­mak­lhti̠­na­ni̠­táhu xta­chu­huí̠n y ni̠ xli̠­ca̠na li̠pa̠­hua­ná̠hu.