4
Lhu̠hua hua̠nti̠ tahuán pi̠ Dios ca̠ma̠xqui̠ni̠t xtalacapa̠stacni pero caj aksani̠nán
Nata̠lán, ni̠ xli̠­hua̠k caca̠­ca̠­naj­la­nítit a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tahuán pi̠ taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, huata pu̠lh caca̠­liucxílhtit para a̠má tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ xlacán taka­lhi̠y xli̠­ca̠na huá xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, osuchí ni̠ xli̠­ca̠na. Huá chuná cca̠­li̠­hua­niyá̠n porque la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú lhu̠hua tzamay aksa­ni̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tahuán pi̠ tali̠­chu­hui̠nán xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios pero caj taaksa­ni̠nán. Ucca̠­hua­niyá̠n lácu naca̠­li̠­la­ka­pa­sá̠tit a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ xli̠­ca̠na taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios: xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ taca̠­najlay y tali̠­ta̠yay pi̠ Jesu­cristo xli̠­ca̠na qui̠­lachi nac ca̠quilh­ta­macú cumu la̠ cha̠tum chixcú, hua̠nti̠ tla̠n tla­huay pi̠ chuná, tamá cris­tiano xli̠­ca̠na kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios. Pero hua̠nti̠ huan pi̠ ni̠ xli̠­ca̠na o ni̠ ca̠najlay para chuná qui̠­la­ni̠­tanchi Jesús, tamá ni̠ kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios, sinoque kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni a̠má xapuxcu xta̠­la̠­la­ca­ta̠­qui̠ná Cristo hua̠nti̠ hui­xinín aya mak­kax­pat­ni̠­tátit pi̠ ámaj min nac ca̠quilh­ta­macú. Pero aquit laca­tancs cca̠­hua­niyá̠n pi̠ la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú lhu̠­huatá lac­chix­cu­huí̠n taka­lhi̠yá xta­la­ca­pa̠s­tacni a̠má li̠­xcájnit chixcú hua̠nti̠ namín.
Koxu­taní̠n hui­xinín quin­ca­maná̠n, xli̠­ca̠na pi̠ hui­xinín hua­tiyá Dios tapek­si̠­ni­yá̠tit y ca̠maka­tla­ja­ni̠­tátit tama̠­ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n hua̠nti̠ tahuán pi̠ tali̠­pa̠­huán Dios. Huá chuná li̠maka­tla­játit porque Dios hua̠nti̠ huí nac mila­ta­ma̠tcán a̠tzinú lanca xla­ca­tzúcut y kalhi̠y xli̠t­li­hueke ni̠ xachuná taka­lhi̠y xli̠t­li­hueke a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ tata­pek­si̠­niycú ca̠quilh­ta­macú. Cumu xlacán antá uú tata­peksi̠y nac ca̠quilh­ta­macú huá xpa̠­la­cata caj xma̠n huá tali̠­chu­hui̠nán a̠má tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ taka­lhi̠y hua̠nti̠ tata­peksi̠y nac ca̠quilh­ta­macú, huá xpa̠­la­cata, xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ na̠ antá uú tata­peksi̠y nac ca̠quilh­ta­macú cacs taka­lha­kax­mata hua̠ntu̠ xlacán tali̠­chu­hui̠nán. Pero aquinín, xli̠­ca̠na pi̠ huá Dios tapek­si̠­ni­yá̠hu, y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­ka­pasa Dios, li̠pa̠­xúhu quin­ca̠­kax­mat­niyá̠n hua̠ntu̠ aquinín li̠chu­hui̠­na­ná̠hu, y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ huá tata­pek­si̠niy Dios xlacán ni̠ takax­mat­putún hua̠ntu̠ aquinín li̠chu­hui̠­na­ná̠hu. Huá u̠má hua̠ntu̠ naca̠­li̠­la­ka­pa­sá̠hu hua̠nti̠ xli̠­ca̠na taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni Dios chu̠ hua̠nti̠ taka­lhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tac­nicán hua̠nti̠ caj xma̠n taaksa­ni̠nán.
Dios xli̠ca̠na tapa̠xqui̠t
Xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ cca̠­li̠­ma̠x­tuyá̠n qui­na­ta̠lán, aquit cca̠­hua­niyá̠n pi̠ acxtum cala̠­pa̠x­quí̠hu, xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tapa̠x­qui̠nán xli̠­ca­tzi̠tcán pi̠ a̠má tapa̠x­qui̠t antá mina̠chá nac akapú̠n porque huá Dios tapa̠x­qui̠t. Xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tapa̠x­qui̠nán xlacán hua̠k xca­maná̠n Dios y tala­ka­pasa Dios. Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ ni̠ tapa̠x­qui̠nán, xli̠­ca̠na pi̠ nia̠ tala­ka­pasa Dios, porque Dios huá lanca tapa̠x­qui̠t. Dios ma̠si­yuni̠t lanca xta­pa̠x­qui̠t acxni̠ xlá tima­cá­milh Xka­huasa uú nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ xli̠­hua̠k hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu naka­lhi̠­yá̠hu latáma̠t cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú. 10 Xta­la­ka­lha­maní̠n Dios chiné qui̠­taxtuy: ni̠tú tilac­pu­hua­ná̠hu para aquinín pu̠lh pa̠x­qui̠­ni̠­táhu Dios cumu la̠ quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n, huata huá ma̠n quin­ca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán, hasta quin­ca̠­ma­ca­minín Xka­huasa, xlá tama­ca­má̠s­ta̠lh camak­ní̠­calh cumu la̠ aktum tla̠n xata­maak­xta­kajní̠n li̠la­ka­chix­cu­hui̠n hua̠ntu̠ li̠la­ka­chix­cu­huí̠­calh Dios y chuná quin­ca̠­lac­xa­canín xli̠­hua̠k quin­ta­la̠­ka­lhi̠ncán.
11 Nata̠lán, cumu para chuná xlá quin­ca̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán Dios, aquinín na̠ quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pi̠ acxtum nala̠­pa̠x­qui̠­yá̠hu cha̠tum a̠cha̠tum. 12 Ni̠para cha̠tum cris­tiano tícu a̠ ucxilha Dios; pero para acxtum la̠pa̠x­qui̠­yá̠hu entonces tla̠n talu­lo­ká̠hu pi̠ Dios lama nac qui­la­ta­ma̠tcán, y a̠má xta­pá̠x­qui̠t hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y sta­lanca nata­siyuy nac qui­la­ta­ma̠tcán. 13 Li̠huaca talu­lo­ká̠hu pi̠ xli̠­ca̠na Dios lama nac qui­la­ta­ma̠tcán y aquinín na̠ lac­xtum ta̠la­ma̠­náhu Dios porque xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán xEspíritu. 14 Y aquinín xli̠­ca̠na tla̠n ma̠lu­lo­ká̠hu pi̠ Dios maca­mini̠t Xka­huasa nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ naca̠­lak­ma̠xtuy cris­tianos, chuná cma̠­lu­lo­ká̠hu porque qui­la­kas­ta­pucán sta­lanca cliucxilh­ni̠­táhu hua̠ntu̠ xlá tla­huani̠t. 15 La̠tachá tícuya̠ cris­tiano li̠ta̠yay pi̠ Jesús huá Xka­huasa Dios, xli̠­ca̠na pi̠ tamá cris­tiano lac­xtum ta̠lama Dios, y Dios na̠ antá lama nac xla­táma̠t.
16 Aquinín li̠huana̠ talu­lok­ni̠­táhu pi̠ xli̠­ca̠na Dios quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n, porque Dios huá tapa̠x­qui̠t y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ taka­lhi̠y nac xla­ta­ma̠tcán tapa̠x­qui̠t xli̠­ca̠na pi̠ tali̠­la­má̠­nalh xla­táma̠t Dios y Dios na̠ antá lama nac xla­ta­ma̠tcán. 17 Li̠huana̠ li̠ta­lu­loka nac qui­la­ta­ma̠tcán xta­pá̠x­qui̠t Jesu­cristo porque aquinín aksti̠tum li̠la­ma̠­náhu xta­pá̠x­qui̠t chuná cumu la̠ tila­ta­ma̠ni̠t Jesu­cristo, y ma̠squi nachá̠n quilh­ta­macú acxni̠ Dios naca̠­ta̠t­la­huay taxokó̠n xli̠­hua̠k cris­tianos, aquinín ni̠tu̠ aka­tiyuj cati­li̠­láhu cumu li̠pa̠­hua­ná̠hu. 18 Porque anta­nícu huí tapa̠x­qui̠t xli̠­ca̠na pi̠ ni̠ caj cha̠­pe̠­cuaj hui­lá­calh, huata tapa̠x­qui̠t tla­kaxtuy tape̠cua para huí, porque tape̠cua qui̠­tax­tuniy hua̠nti̠ catzi̠y pi̠ hui̠ntú laclé̠n. Y para tícu cha̠­pe̠­cuajcú lama, chuná liak­spu­lama porque nia̠ li̠huana̠ aka­ta̠ksa la̠ta lácu Dios pa̠x­qui̠y y lácu laka­lhamán.
19 Aquinín ca̠pa̠x­qui̠­yá̠hu xa̠maka­pi­tzí̠n quin­ta̠­cris­tianoscán, porque catzi̠­yá̠hu pi̠ Dios huá pu̠lh quin­ca̠­pa̠x­qui̠­ni̠tán. 20 Para tícuya̠ cris­tiano huan: “Aquit xli̠­ca̠na pi̠ cpa̠x­qui̠y Dios”, pero para nac ca̠quilh­ta­macú ni̠ ca̠ta̠­la̠ucxilh­putún xta̠­cris­tianos, xli̠­ca̠na pi̠ tamá cris­tiano caj lanca xaaksa­ni̠ná. Porque para aquinín ni̠ ca̠pa̠x­qui̠­yá̠hu quin­ta̠­cris­tianoscán hua̠nti̠ anka­lhi̠ná ca̠ucxilh­ma̠­náhu, ¿lácu tla̠n li̠hua­ná̠hu pi̠ pa̠x­qui̠­yá̠hu Dios hua̠nti̠ ni̠ ucxilh­ma̠­náhu? 21 Jesu­cristo quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tá̠n u̠má li̠ma̠­peksí̠n xla­cata pi̠ hua̠nti̠ xli̠­ca̠na pa̠x­qui̠y Dios na̠ luu xla­ca­squinca pi̠ xli̠­pá̠x­qui̠t xta̠­cris­tianos.