Xapulh Xcarta Hua̠ntu̠ Tzokli
San Pedro
Nac u̠má carta ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, chuná lac­chix­cu­huí̠n xa̠hua lac­chaján, xla­cata pi̠ aksti̠tum cata­la­tá­ma̠lh chuná cumu la̠ xli̠­la­ta­ma̠tcán hua̠nti̠ xli̠­ca̠na xca­maná̠n Dios. Umá tla̠n latáma̠t antá sta­lanca xli̠­ta­síyut xla̠­li̠­pa̠x­qui̠tcán cha̠­tunu cha̠­tunu. Pero hua̠ntu̠ laca­ti̠tum tapa̠x­qui̠t, aksti̠tum cata­la­tá­ma̠lh y ya̠ tapa̠­xu­huá̠n cata­pá̠­ti̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ ca̠lak­chín tapa̠tí̠n. Ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán xla­cata pi̠ para tícu ca̠t­la­huaniy hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n, xlacán ni̠ cata­la­ca­pá̠s­tacli para na̠chuná nata­ma­ka­xo­ko̠nún, huata xma̠n ca̠hua­nicán pi̠ pa̠xu­hua̠na̠ cata­pá̠­ti̠lh y cata­ma̠­tzan­ke̠­ná­nilh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ ca̠t­la­huaniy para túcu ni̠tlá̠n, chuná cumu la̠ titi̠­la­tá­ma̠lh Cristo. Porque xli̠­hua̠k u̠ma̠ko̠lh cris­tianos caj xpa̠­la­cata cumu xta­li̠­pa̠­huani̠t Cristo Dios xca̠­lac­sacni̠t la̠qui̠ xca­maná̠n nata­huán hua̠nti̠ luu naca̠­pa̠x­qui̠y. Xlacán tali̠­taxtuy cura hua̠nti̠ xma̠n huá tala­ka­chix­cu­hui̠­má̠­nalh lanca tali̠­pa̠hu rey, ca̠li̠­ma̠x­tucán xata­si­cu­la­na̠lán ca̠chi­quí̠n hua̠nti̠ ni̠tu̠ tali̠x­ca­jua̠la­má̠­nalh, hua­tuní̠n xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ ma̠n ca̠xo­kox­tuni̠t (2.9).
Xliakas­putni u̠má carta ca̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán lak­ko̠lún xla­cata cumu xlacán tali̠­taxtuy xana­puxcún hua̠nti̠ tacuentaj­lani̠t xa̠maka­pi­tzí̠n ca̠naj­laní̠n, pus ca̠hua­nicán pi̠ luu cuentaj catat­lá­hualh xli̠­hua̠k hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Dios, pero ni̠ catás­cujli caj xpa̠­la­cata cumu naca̠­ma̠s­ka­hui̠cán, sinoque xli̠­hua̠k tapa̠­xu­huá̠n catás­cujli cumu tapa̠x­qui̠y Cristo y tala­ka­lhamán xta̠­cris­tianoscán (5.1-4).
1
Pedro li̠pa̠xúhu ca̠xakatli̠lacá̠n cristianos
Aquit Pedro xapóstol Jesu­cristo, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n eé quin­carta xli̠­hua̠k hui­xinín xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ laka­puntum makuilátit nac cani̠hua̠ ca̠chi­qui̠ní̠n, cumu la̠ nac xapu̠­la­tama̠n Ponto, Gala­cia, Capa­docia, Asia xa̠hua Bitinia. Dios ca̠lac­sac­ni̠tán hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú chuná cumu la̠ xlá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t, y ca̠ma­ca­minín xEspíritu Santo la̠qui̠ naca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­li̠yá̠n y xma̠n huá nata­pek­si̠­ni­yá̠tit y naka­lha­kax­pa­tá̠tit hua̠ntu̠ xlá naca̠­li̠­ma̠­pek­si̠yá̠n y xkalhni Jesu­cristo hua̠ntu̠ xlá staj­makani̠t acxni̠ mak­ní̠­calh nac cruz huá naca̠­li̠­che­ke̠­ma­ka­niyá̠n xli̠­hua̠k min­ta­la̠­ka­lhi̠ncán. Aquit cla­cas­quín pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n li̠pa̠­xúhu latáma̠t.
Lácu quili̠kalhkalhi̠tahuilatcán hua̠ntu̠ Dios naquinca̠ma̠xqui̠yá̠n
Cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú cala­ka­chix­cu­huí̠hu Dios hua̠nti̠ xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo porque xlá ma̠la­cas­ta­cuani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n y caj xpa̠­la­cata lanca xta­la­ka­lha­maní̠n aquinín quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán quilh­ta­macú nala­ca­chim­pa­ra­yá̠hu a̠maktum. Caj huá xpa̠­la­cata aquinín kalhi̠­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n y kalh­ka­lhi̠­ma̠­náhu hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán. Xli̠­ca̠na pi̠ hua̠ntu̠ aya ma̠lac­nu̠ni̠t naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n, a̠má hua̠ntu̠ Dios ma̠qui̠ni̠t nac akapú̠n, hua̠ntu̠ ni̠ xca­jua̠lay, ni̠ lakuán, y ni̠para lak­sputa. Cumu xli̠­hua̠k mina­cujcán aksti̠tum li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios xlá anka­lhi̠ná ca̠li̠­mak­ta̠­yamá̠n xli̠t­li­hueke la̠qui̠ tla̠n nalak­chi­pi­ná̠tit y naka­lhi̠­yá̠tit a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­li̠­ka­lhi̠má̠n y naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n acxni̠ nalak­chá̠n quilh­ta­macú.
Huá xpa̠­la­cata hui­xinín li̠ka­lhi̠­yá̠tit lanca tapa̠­xu­huá̠n ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ nac mila­ta­ma̠tcán lhu̠hua tatzaksá̠n y tasa­ka̠lí̠n naca̠­lak­chiná̠n y lhu̠hua hua̠ntú naca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­ca­ná̠tit. Xafuerza naca̠­liucxilh­ca­ná̠tit lhu̠hua tapa̠tí̠n para xli̠­ca̠na li̠pa̠­hua­ná̠tit Cristo, xta̠­chuná cumu la̠ oro, la̠qui̠ naca­tzi̠cán pi̠ xlakstu oro ma̠chi­chicán nac lhcúya̠t. Amá cris­tiano hua̠nti̠ aksti̠tum li̠pa̠­huán Dios, para ta̠yaniy la̠tachá túcuya̠ tapa̠tí̠n nalak­chín nac xla­táma̠t xli̠­ca̠na pi̠ a̠tzinú lanca xta­palh ni̠ xachuná oro, porque oro lak­sputa, pero a̠má min­ta­ca̠­naj­latcán hua̠ntu̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ ca̠li̠­tzak­sa­ni­ca­ná̠tit y ni̠tu̠ nali̠­lac­la­ta̠yay, acxni̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo namín xli̠­maktiy xli̠­ca̠na pi̠ nali̠­pa̠­xu­huay y tali̠­pa̠hu nali̠­ma̠x­tucán. Ma̠squi hui­xinín ne̠c­xnicú a̠ ucxi­lhá̠tit Jesu­cristo pero pa̠x­qui̠­yá̠tit, ma̠squi ni̠ laka­pa­sá̠tit lácu luu tasiyuy pero li̠pa̠­hua­ná̠tit, huá xpa̠­la­cata li̠ka­lhi̠­yá̠tit lanca tapa̠­xu­huá̠n nac mila­ta­ma̠tcán, hua̠ntu̠ ni̠lay li̠hua­ná̠tit min­quilh­nicán lácua luu maklh­ca­tzi̠­yá̠tit, cumu catzi̠­yá̠tit pi̠ aya kalhi̠y lak­táxtut mili̠s­tac­nicán; xli̠­ca̠na pi̠ huá tamá pim­pá̠tit li̠mak­lhti̠­na­ná̠tit min­ta­ca̠­naj­latcán.
10 Hasta la̠ta xamaká̠n quilh­ta­macú pro­fetas li̠huana̠ xta­lac­pu­tza­má̠­nalh nac li̠kalh­ta­huaka túcu luu hua­ni­putún y lácu luu naqui̠­taxtuy hua̠ntu̠ Dios xca̠­ma̠­lac­pu­hua̠­ni̠ni̠t pi̠ naca̠­ma̠x­qui̠y cris­tianos lak­táxtut, xlacán tancs tali̠­chu­huí̠­nalh pi̠ caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n Dios xámaj ca̠ma̠x­qui̠y cris­tianos ma̠squi ni̠ xta­ca­tzi̠y lácu luu nalay. 11 Porque xEspíritu Cristo xca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ma a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠ntu̠ Quim­pu̠­chi­nacán Jesús xli̠­pá̠ti̠t xuani̠t y la̠ta aca­li̠stá̠n luu tali̠­pa̠hu xámaj li̠taxtuy; pero xlacán luu xta­ca­tzi̠­putún tícuya̠ chixcú xámaj li̠taxtuy Cristo y túcuya̠ quilh­ta­macú xli̠­kan­ta̠xtut xuani̠t hua̠ntu̠ aya xta­lac­lhca̠­ta­hui­lani̠t a̠má hua̠ntu̠ xca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠ma Espíri­tu hua̠nti̠ xuí nac xla­ta­ma̠tcán. 12 Pero Dios laca­tancs ca̠ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh a̠ma̠ko̠lh pro­fetas pi̠ hua̠ntu̠ xlacán xta­liakchu­hui̠­na­má̠­nalh ni̠ hua­tuní̠n xámaj ca̠lak­chá̠n xla­cata naca̠­li̠­ma­cuaniy nac xla­ta­ma̠tcán, sinoque ca̠ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh pi̠ hui­xinín hua̠nti̠ aca­li̠stá̠n nala­ca­chi­ta­ná̠tit xamá̠n ca̠lak­cha̠ná̠n y naca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n. Xamaká̠n quilh­ta­macú Dios tima­cá­milh Espíri­tu Santo la̠qui̠ naca̠­li̠­ma̠­ca­tzi̠ni̠y a̠ma̠ko̠lh pro­fetas hua̠ntu̠ xámaj qui̠­taxtuy, pi̠ hua­ti­ya­li̠túm tamá Espíri­tu Santo hua̠nti̠ ca̠li̠­ma̠­la­ca­pa̠­stacni̠y a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ ca̠liakchu­hui̠­na­ni­ni̠tán a̠má li̠pa̠­xúhu lak­táxtut hua̠ntú ma̠sta̠y Cristo. ¡Xli̠­cána pi̠ hasta ángeles xalac akapú̠n xaka­ta̠k­sputún lácu Dios luu naca̠­ma̠x­qui̠y cris­tianos a̠má lak­táxtut hua̠ntu̠ hui­xinín kalhi̠­yá̠tit y ma̠squi aya xtaaka­ta̠ksli xta­lac­pu­huán ne̠cxni lay xta̠­ka­ta̠ksa!
Dios quinca̠lacsacni̠tán la̠qui̠ aksti̠tum nalatama̠yá̠hu
13 Huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n, anka­lhi̠ná ska­lalh cala­ta­pá̠tit y li̠huana̠ cali̠­la­ca­pa̠s­tac­nántit xatlá̠n min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán. Xlianka­lhi̠ná caucxilh­la­ca­chi­pítit hua̠ntu̠ Dios caj xpa̠­la­cata xta­la­ka­lha­maní̠n naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n acxni̠ namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo. 14 Cumu hui­xinín xca­maná̠n Dios hua̠nti̠ taka­lha­kax­mata hua̠ntú xlá li̠ma̠­pek­si̠nán, hui­xinín nia cali̠­la­ta­pá̠tit tamá li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n chuná cumu la̠ xli̠­la­pá̠tit acxni̠ niaj xla­ka­pa­sá̠tit Dios. 15 Huata luu aksti̠tum cala­ta­pá̠tit chuná cumu la̠ lakati̠y Dios, porque Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ ca̠ta­sa­ni­ni̠tán la̠qui̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠tit xli̠­ca̠na pi̠ luu aksti̠tum kalhi̠y xta­la­ca­pa̠s­tacni. 16 Antá laca­tancs huan nac li̠kalh­ta­huaka: “Aksti̠tum cala­ta­pá̠tit chuná cumu la̠ aquit aksti̠tum cka­lhi̠y quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni.”
17 Cumu hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ Dios ni̠ caj cati­ca̠­lac­sac­pá̠x­qui̠lh cris­tianos acxni̠ xlá nama̠­lak­cha̠ni̠y quilh­ta­macú la̠ta naca̠­ma̠­xo­ko̠ni̠y xpa̠­la­cata hua̠ntú tatit­la­huani̠t nac xla­ta­ma̠tcán, huá cca̠­li̠­hua­niyá̠n, hui­xinín hua̠nti̠ kalh­ta­hua­ka­ni­yá̠tit Dios hua­ni­yá̠tit: “Huix Quintla̠ticán” pus ca̠mi­ni̠­niyá̠n pi̠ luu aksti̠tum cala­ka­chix­cu­huí̠tit li̠huán tla̠n lapá̠tit uú nac ca̠quilh­ta­macú. 18 Dios aya ca̠lak­ma̠x­tu­ni̠tán nac mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ ni̠para tzinú xca̠­li̠­ma­cuaniyá̠n hua̠ntu̠ xli̠­la­pá̠tit, la̠qui̠ tla̠n namaka­pa̠­xu­hua­yá̠tit Dios y naka­lhi̠­yá̠tit lak­táxtut, porque xma̠nhuá xli̠­la­pá̠tit mila­ta­ma̠tcán chuná cumu la̠ xca̠­ma̠­si­yu­ni­ni̠tán xalak­maká̠n mili̠­ta­la­ka­pas­nicán. Na̠ sta­lanca catzi̠­yá̠tit pi̠ xta­palh tamá lak­táxtut hua̠ntu̠ aya kalhi̠­yá̠tit, ni̠ tumi̠n li̠xo­ko­cani̠t hua̠ntu̠ lak­sputa cumu la̠ oro osuchí plata, 19 Cristo li̠xó­kolh xkalhni hua̠ntu̠ xlá staj­má­kalh nac cruz, xlá li̠táx­tulh cumu la̠ tantum má̠n­tzuj bor­rego hua̠nti̠ ni̠tu̠ kalhi̠y xta­la̠­ka­lhí̠n la̠qui̠ nali̠­la­ka­chix­cu­hui̠cán Dios xpa̠­la­cata xta­la̠­ka­lhi̠ncán cris­tianos y naca̠­li̠­ma̠­tzan­ke̠­na­nicán xta­la̠­ka­lhi̠ncán. 20 Hasta la̠ta Dios nia̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y ca̠quilh­ta­macú aya xli̠­lac­sacni̠t pi̠ huá Cristo xli̠­ma̠­kan­táxti̠t xuani̠t hua̠ntú xlá xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t, pero cumu aquinín xquin­ca̠ucxilh­la­ca­chimá̠n huá xpa̠­la­cata hasta a̠cu tima­cá­milh xka­huasa la̠qui̠ nama̠­kan­ta̠xti̠y y chuná naca̠­li̠­ma­cuaniy lak­táxtut a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tala­má̠­nalh la̠ ca̠lacchú quilh­ta­macú. 21 Aquinín li̠pa̠­hua­ná̠hu Dios cumu Cristo sta­lanca quin­ca̠­li̠­ma̠­la­ca­hua̠ní̠n pi̠ Dios kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke acxni̠ ma̠la­cas­ta­cuáni̠lh nac ca̠li̠ní̠n, aca­li̠stá̠n má̠x­qui̠lh li̠t­li­hueke xa̠hua li̠pa̠­xúhu xpu­tá­hui̠lh nac akapú̠n; huá xpa̠­la­cata xma̠n huá Dios li̠pa̠­hua­ná̠tit y kalh­ka­lhi̠­hui­látit hua̠ntu̠ xlá naca̠­ma̠x­qui̠yá̠n. 22 Y cumu la̠nchú aya kax­pat­pá̠tit a̠má tachu­huí̠n hua̠ntú xta­lu­lóktat Dios y tla­hua­pá̠tit hua̠ntu̠ antá li̠ma̠­pek­si̠nán, hui­xinín aya che­ke̠­ma­ka­ni­ni̠­tátit mina­cujcán xli̠­hua̠k hua̠ntú xka­lhi̠­yá̠tit li̠xcáj­nit tala̠­ka­lhí̠n, la̠qui̠ aksti̠tum naca̠­pa̠x­qui̠­yá̠tit xli̠­hua̠k min­ta̠­cris­tianoscán. Huá xpa̠­la­cata cca̠­li̠­hua­niyá̠n, aksti̠tum cala̠­pa̠x­quí̠tit cha̠tum a̠cha̠tum xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke min­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán xa̠hua xli̠­hua̠k xta­pa̠­xu­huá̠n mina­cujcán. 23 Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ hui­xinín xka­lhi̠­yá̠tit a̠má latáma̠t hua̠ntu̠ xca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán minat­la̠t­nicán hua̠nti̠ na̠ tani̠y cumu la̠ cati̠hua̠ cris­tianos, chú qui̠­taxtuy pi̠ aya laca­chi­tam­pa­ra­ni̠­tátit xli̠­maktiy caj xpa̠­la­cata a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ kax­pat­ni̠­tátit, y a̠má mila­ta­ma̠tcán hua̠ntu̠ la̠nchú kalhi̠­yá̠tit niaj ne̠c­xnicú lak­sputa porque tamá xta­chu­huí̠n Dios cane̠c­xni­cahuá quilh­ta­macú scujma nahuán nac qui­la­ta­ma̠tcán. 24 Y nac li̠kalh­ta­huaka chiné tatzokni̠t:
Xli̠­hua̠k cris­tiano hua̠nti̠ lama nac ca̠quilh­ta­macú xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ akatum li̠cúxtut xalac ca̠tu­huá̠n,
y xli̠t­li­hueke xa̠hua li̠cá̠cni̠t hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y xta̠­chuná li̠taxtuy cumu la̠ xaxánat a̠má li̠cúxtut.
Pacs ámaj lak­sputa chuná cumu la̠ li̠cúxtut sca̠ca y yuj­ta­makán xaxánat,
25 pero xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ xlá quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán ne̠cx­nicú cati­lák­sputli huata xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú scujma nahuán nac qui­la­ta­ma̠tcán.
Amá xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Dios hua̠ntú ca̠liakchu­hui̠­na­ni­ca­ni̠­tátit xli̠­ca̠na pi̠ huá ca̠ma̠x­qui̠yá̠n lak­táxtut.