Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠ Pulh
Ca̠tzók­nilh Tesalonicenses
Xli̠­ca̠na pi̠ u̠má carta tlak pu̠lh tzok­cani̠t ni̠xa­chuná maka­pi­tzí̠n tatzokni hua̠ntu̠ tata­ta̠ksa nac Xasa̠sti Tala­ca̠xlán. San Pablo tzokli u̠má carta acxni̠ xámaj tapu̠t­lekéy ti̠pu­xa­ma­cá̠hu osuchi ti̠pu­xa­ma­ca̠­huitu ca̠ta la̠ta tila­cá­chilh Cristo. Li̠pa̠­xúhu ca̠xa­kat­li̠­lacá̠n a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo y tahui­lá̠­nalh nac Tesa­ló­nica cumu xlacán luu aksti̠tum tali̠­pa̠­huani̠t xta­chu­huí̠n.
Ma̠squi xlacán xta­lac­pu­huán pi̠ luu aksti̠tum xta­li̠­pa̠­huán Dios, juerza aka­tiyuj xtalay ni̠ luu li̠huana̠ xta­ta­lu­loka para xli̠­ca̠na nala­cas­ta­cuana­ná̠hu nac ca̠li̠ní̠n acxni̠ nani̠­yá̠hu. San Pablo ca̠ma̠­lu­lokniy u̠má tas­tac­ya̠hu hua̠ntu̠ xlacán aka­tiyuj tali̠­la­má̠­nalh y ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y xla­cata pi̠ luu aksti̠tum cata­li̠­pá̠­hualh pi̠ luu chuná nalay acxni̠ namim­paray xli̠­maktiy Cristo. Chiné ca̠huá­nilh: “Acxni̠ ni̠para tzinú li̠a̠ca­tzi̠­hui­la̠­náhu nahuán, Cristo naquin­ca̠­lak­miná̠n”, (5.2).
Xa̠huachí xlá ca̠li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y pi̠ ya̠ tapa̠­xu­huá̠n cata­la­tá­ma̠lh y xlianka­lhi̠ná cata­kalh­ta­hua­ká­nilh Dios y cata­pa̠x­cat­ca­tzí̠­nilh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ xlá ca̠ma̠x­qui̠y nac xla­ta­ma̠tcán.
1
Aquit Pablo chu Sil­vano xa̠hua Timoteo, li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n eé carta xli̠­hua̠k hui­xinín nata̠lán hua̠nti̠ acxtum laka­chixcu­hui̠naná̠tit y huilátit nac xaca̠chiquí̠n Tesalónica, porque acxtum tapeksi̠niyá̠tit Quintla̠ticán Dios xa̠huá Quimpu̠chinacán Jesucristo. Clacasquín pi̠ Dios caca̠siculana̠tlahuán y caca̠ma̠xquí̠n hua̠ntu̠ tla̠n latáma̠t.
Pablo pa̠xcatcatzi̠niy Dios caj xpa̠lacatacán tesalonicenses
Aquinín cpa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán y acxni̠ ckalh­ta­hua­ka­ni­yá̠hu anka­lhi̠ná cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠­yá̠hu xla­cata pi̠ caca̠­mak­ta­kalhni. Aquinín anka­lhi̠ná cpa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu Dios caj mim­pa̠­la­ca­tacán lácu hui­xinín aksti̠tum li̠s­cuj­ni̠­tátit xta­chu­huí̠n caj xpa̠­la­cata cumu xli̠­ca̠na li̠pa̠­hua­ná̠tit, y lácu xli̠­ca̠na la̠pa̠x­qui̠­yá̠tit y luu mac­xtum la̠li̠s­cuj­ni̠­tátit, y cumu chu­na­tiyá kalh­ka­lhi̠­pá̠tit hua̠ntu̠ ca̠ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo antá kalhi̠­yá̠tit li̠t­li­hueke y li̠ma­ka­tla­já̠tit la̠ta túcuya̠ tapa̠tí̠n ca̠lak­chi­ni̠tán. Nata̠lán, aquinín sta­lanca cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ Dios snu̠n ca̠la­ka­lha­maná̠n y huá ma̠n ca̠lac­sac­ni̠tán. Porque a̠má quilh­ta­macú acxni̠ aquinín cca̠­liakchu­hui̠­naní̠n xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut ni̠ caj xma̠n huá quin­ta­chu­hui̠ncán li̠ca̠­naj­látit sinoque cumu na̠ ucxílhtit pi̠ xli̠­ca̠na cka­lhi̠­yá̠hu xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo xa̠huachí aquinín sta­lanca xac­ca­tzi̠­yá̠hu pi̠ xli̠­ca̠na huá xta­lu­lóktat Dios, porque hasta mismo hui­xinín sta­lanca catzi̠­yá̠tit lácu aquinín xac­la­ma̠­náhu nac milak­sti̠­pa̠ncán, caj xma̠n huá xac­lac­pu­tza­ma̠­náhu hua̠ntu̠ a̠tzinú hui­xinín naca̠­mak­ta̠­yayá̠n nac min­ta­ca̠­naj­latcán.
Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua tapa̠tí̠n ca̠qui̠­tax­tunín pero huata hui­xinín na̠chuná tzu­cútit lata­pa̠­yá̠tit cumu la̠ aquinín cla­ma̠­náhu y chuná cumu la̠ tila­ta­ma̠ni̠t Quim­pu̠­chi­nacán, y li̠pa̠­xúhu maka­mak­lhti̠­nántit xta­chu­huí̠n Dios chuná cumu la̠ ca̠ma̠x­qui̠má̠n tapa̠­xu­huá̠n Espíri­tu Santo. Y hui­xinín li̠tax­tútit aktum liucxilh­tiyán hua̠ntu̠ tla̠n nataucxilha a̠ma̠ko̠lh ca̠naj­laní̠n hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo y tahui­lá̠­nalh nac xli̠­ca̠­lanca xapu̠­la­tama̠n Mace­donia xa̠hua Acaya. Pus antá nac milak­sti̠­pa̠ncán minchá xta­chu­huí̠n Dios y lacaxtum laka­pás­calh ni̠ caj xma̠n antá nac Mace­donia chu nac Acaya huata na̠ aya hua̠k catzi̠cán cani̠huá la̠ta lácu aksti̠tum hui­xinín li̠pa̠­hua­ná̠tit Dios; huá xpa̠­la­cata anta­nícu ca̠li̠­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit niaj tala­cas­quín para túcu nac­ti­hua­ná̠hu mim­pa̠­la­ca­tacán. Hasta cati̠huá tali̠­chu­hui̠nán la̠ta lácu aquinín pu̠lh cca̠­qui̠­lak­la­chá̠n, la̠ta li̠pa̠­xúhu qui­la̠­maka­maklhti̠­náhu nac min­ca̠­chi­qui̠ncán y la̠ta lácu lak­ma­kántit a̠ma̠ko̠lh tzincun hua̠ntu̠ xla­ka­chix­cu­hui̠­yá̠tit la̠qui̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Dios hua̠nti̠ xli̠­ca̠na lama xas­tacná y huá tzu­cútit li̠s­cu­já̠tit. 10 Na̠chuná li̠kalh­chu­hui̠­nancán la̠ta lácu hui­xinín aksti̠tum kalh­ka­lhi̠­pá̠tit acxni̠ namín xli̠­maktiy Quim­pu̠­chi­nacán Jesús hua̠nti̠ Dios ma̠la­cas­ta­cuani̠ni̠t nac ca̠li̠ní̠n porque huá xka­huasa; xli̠­ca̠na pi̠ huá Jesús naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n a̠má quilh­ta­macú acxni̠ naca̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán hua̠nti̠ tama­ka­si̠­tzi̠ni̠t Dios.