Xlimactiy Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzók­nilh Corintios
Ama̠­ko̠lh hua̠nti̠ aya xta­li̠­pa̠­huán Cristo nac xaca̠­chi­quí̠n Corinto ni̠lay xca̠­li̠­ma̠x­tucán o para nahuancán naca̠­li̠­hui­li̠cán cumu la̠ liucxilh­tiyán la̠ta aksti̠tum tali̠­pa̠­huán Cristo, porque hasta hua­tuní̠n ni̠ xla̠­ka­lhi̠niy hua̠ntu̠ aksti̠tum tapa̠x­qui̠t. Lhu̠hua hua̠nti̠ ni̠ xtaucxilh­putún San Pablo, porque ni̠ xta­ma̠t­la̠nti̠y naca̠­ma̠­peksi̠y cumu la̠ xapuxcu, y ni̠ xta­ca̠­najlay para xli̠­ca̠na huá xapóstol Jesu­cristo.
Cumu xlá xca­tzi̠y lácu xta­li̠­taaklhu̠­hui̠­má̠­nalh huá xpa̠­la­cata San Pablo lac­púhua pi̠ xafuerza naca̠­tzok­ni­paray mactum carta, pero nac u̠má carta xli̠­ca̠na pi̠ luu tli­hueke la̠ta ca̠xa­kat­li̠­la­ca̠ma. Ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ nac u̠má xta­tzokni mákat tuncán takax­mata pi̠ ca̠quilh­ni̠ma, pero xlá ca̠ma̠­ca­tzi̠­ni̠ma a̠ma̠ko̠lh xta̠­ca̠­naj­laní̠n xalac Corinto pi̠ xli̠­ca̠na ca̠pa̠x­qui̠y y sta­lanca ca̠ma̠­ca­tzi̠ni̠y pi̠ xlá ya̠ tapa̠­xu­huá̠n lacas­quín ca̠ma̠­tzan­ke̠­naniy.
Nac xliakas­putni u̠má libro ca̠la­ca­huaniy xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh aksa­ni̠­naní̠n lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ tali̠­taxtuy cumu la̠ lacuán xapós­toles Cristo y xlá xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke tamak­ta̠yay cumu la̠ xax­li̠­ca̠na xapóstol Cristo, li̠chu­hui̠nán lácu Cristo ma̠n tasi­yú­nilh y li̠lac­sacni̠t la̠qui̠ xapóstol nali̠­ma̠xtuy.
1
Aquit Pablo hua̠nti̠ Dios qui­lac­sacni̠t la̠qui̠ nac­li̠­taxtuy xapóstol Jesu­cristo, aquit chu Timoteo cca̠­tzok­nimá̠n eé carta xli̠­hua̠k hui­xinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠tit Jesús y hui­látit nac xaca̠­chi­quí̠n Corinto y na̠chuná xli̠­hua̠k nata̠­laní̠n hua̠nti̠ tahui­lá̠­nalh xli̠­ca̠­lanca nac xapu̠­la­tama̠n Acaya. Cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­ma̠x­quí̠n tla̠n latáma̠t y caca̠­la­ka­lhamán.
Lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠tlá̠n xtlahuanicán Pablo nac Asia
Cane̠c­xni­cahuá cala­ka­chix­cu­huí̠hu Dios xtla̠t Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo porque huá Quin­tla̠­ticán hua̠nti̠ snu̠n quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n y na̠ anka­lhi̠ná quin­ca̠­ma̠x­qui̠má̠n li̠ca­mama. Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama acxni̠ li̠pu­hua­ma̠­náhu la̠qui̠ na̠chuná naca̠­ma̠x­qui̠­yá̠hu li̠ca­mama xa̠maka­pi­tzí̠n cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pu­hua­má̠­nalh, y na̠ naca̠­la­ka­lha­ma­ná̠hu chuná cumu la̠ xlá quin­ca̠­la­ka­lha­ma­ni̠tán. Lhu̠hua hua̠ntu̠ aquinín li̠pa̠­ti̠­ma̠­náhu caj xpa̠­la­cata Cristo, pero na̠ caj xpa̠­la­cata Cristo Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tapa̠­xu­huá̠n y li̠ca­mama. Xli̠­ca̠na lhu̠hua hua̠ntu̠ aquinín cli̠­pa̠­ti̠­ma̠­náhu caj xla­cata hui­xinín naka­lhi̠­yá̠tit tapa̠­xu­huá̠n nac mila­ta­ma̠tcán, y tla̠n nama̠­lak­tax­ti̠­yá̠tit mili̠s­tac­nicán; cumu para Dios quin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠ca­mama la̠qui̠ nac­ka­lhi̠­yá̠hu li̠t­li­hueke, pus na̠chuná chú aquinín tla̠n cca̠­ma̠x­qui̠yá̠n li̠t­li­hueke chu li̠ca­mama chu tapa̠­xu­huá̠n la̠qui̠ ni̠tu̠ naliaka­ti­yu­ná̠tit y nata̠­ya­ni­yá̠tit acxni̠ para túcu kalhi̠­yá̠tit nahuán min­ta­li̠­pu­hua̠ncán. Aquinín luu cli̠­pa̠­xu­hua­yá̠hu la̠ta hui­xinín aksti̠tum hui­li̠­ni̠­tátit min­ta­ca̠­naj­latcán, y ma̠squi cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ napa̠­ti̠­yá̠tit na̠chuná cumu la̠ aquinín cpa̠­ti̠­ni̠­táhu, na̠ tancs cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ Dios amá̠n ca̠ma̠x­qui̠yá̠n tapa̠­xu­huá̠n y taak­sti̠­tu­mí̠li̠t.
Nata̠lán, aquit cla­cas­quín xla­cata pi̠ hui­xinín xca­tzí̠tit la̠ta lácu aquinín cpa̠­ti̠­náhu nac xapu̠­la­tama̠n Asia. Xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ quin­ca̠­li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán hasta niaj lay xac­pa̠­ti̠­yá̠hu, xa̠huachí aka­tu­yumá xac­ca­tzi̠­ni̠­táhu pi̠ ma̠x niaj xas­tacná cac­ti­tax­túhu antá. Aquinín xac­lac­pu­hua­ná̠hu pi̠ ma̠x antiyá xquin­ca̠­lak­cha̠ná̠n nac­ni̠­yá̠hu, pero xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ antá quin­ca̠ak­spulán tancs cli̠s­tac­ta̠­yáhu pi̠ ni̠lay túcu ctla­hua­yá̠hu que̠c­stucán, sinoque huá Dios nac­li̠­pa̠­hua­ná̠hu hua̠nti̠ hasta tla̠n ca̠ma̠­laca­stac­uani̠y ní̠n nac ca̠li̠ní̠n para chuná lacas­quín. 10 Y xli̠­ca̠na huá quin­ca̠­mak­ta̠yán acxni̠ lhu̠hua hua̠nti̠ xquin­ca̠­mak­ni̠­pu­tuná̠n, y cli̠­pa̠­hua­ná̠hu pi̠ cane̠c­xni­cahuá quin­ca̠­lak­ma̠x­tumá̠n nahuán ma̠squi tícu xquin­ca̠­mak­ni̠­pu­tuná̠n. 11 Pero anka­lhi̠ná cakalh­ta­hua­ka­nítit Dios caj quim­pa̠­la­ca­tacán; y para lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ takalh­ta­hua­kaniy Dios xla­cata naquin­ca̠­mak­ta̠­yayá̠n ma̠s a̠tzinú lhu̠hua hua̠nti̠ nata­pa̠x­cat­ca­tzi̠niy acxni̠ xli̠­hua̠k nata­ca­tzi̠y pi̠ xli̠­ca̠na huá quin­ca̠­mak­ta̠­ya­ni̠tán nahuán.
Hua̠ntu̠ xpa̠lacata Pablo ni̠lay lí̠alh nac Corinto
12 Aquinín cka­lhi̠­yá̠hu tapa̠­xu­huá̠n porque cca­tzi̠­yá̠hu pi̠ aksti̠tum cla­ta­ma̠­ni̠­táhu uú nac ca̠quilh­ta­macú y ne̠cxni ti̠ cca̠ak­ska­hui­ni̠­táhu, na̠chuná acxni̠ xac­la­ma̠­náhu nac milak­sti̠­pa̠ncán cumu la̠ hui­xinín catzi̠­yá̠tit. Pero ma̠squi luu tancs chú cla­ma̠­náhu, ni̠ caj que̠c­stucán quin­ta­la­ca­pa̠s­tac­nicán cli̠­ca­tzi̠­ni̠­táhu pi̠ chuná nac­la­ta­ma̠­yá̠hu, sinoque huá Dios quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠ní̠n y quin­ca̠­la­ka­lhamán la̠qui̠ chuná tancs y aksti̠tum nac­li̠­pa̠­hua­ná̠hu. 13 Y na̠chuná nac quin­carta, ne̠cxni tu̠ cca̠­ma̠­tze̠k­niyá̠n quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni la̠qui̠ chuná tla̠n nac­ca̠­liak­ska­hui­mi̠yá̠n, pero la̠ta tu̠ li̠kalh­ta­hua­ka­yá̠tit quin­ta­chu­huí̠n luu chuná cla­cas­quín naaka­ta̠k­sá̠tit pi̠ huá luu quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni, y ckalh­ka­lhi̠y pi̠ anka­lhi̠ná chuná naaka­ta̠k­sá̠tit quin­ta­chu­huí̠n. 14 Pero ma̠squi aca­tunu ni̠ hua̠k aka­ta̠k­sá̠tit quin­ta­la­ca­pa̠s­tacni clac­pu­huán pi̠ qui­la̠­li̠­pa̠­hua­ná̠hu y hua̠k ca̠naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n, y huá cli̠­pa̠­xu­huay porque chuná huij nahuán hua̠ntu̠ lac­xtum nali̠­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu Quim­pu̠­chi­nacán Jesús acxni̠ namín xli̠­maktiy, caj xpa̠­la­cata tu̠ tla­huani̠t qui­la­cata xa̠hua mila­ca­tacán.
15 Y cumu xac­ca­tzi̠y pi̠ naca̠­naj­la­yá̠tit hua̠ntu̠ nac­ca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠yá̠n, a̠má quilh­ta­macú acxni̠ cqui̠­láhu nac Mace­donia luu xac­lac­lhca̠ni̠t pi̠ maktiy nac­ca̠­ti̠­la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n. 16 Aquit xac­lac­pu­huani̠t pi̠ pu̠lh hui­xinín nac­ca̠­ti̠­la­ka­pa­xia̠lhnaná̠n acxni̠ nacán nac Mace­donia y acxni̠ nac­qui̠­tas­pita nac­ca̠­ti̠­lak­tax­tu­pa­rayá̠n xli̠­maktiy la̠qui̠ chuná hui­xinín tla̠n naqui­la̠­mak­ta̠­ya­yá̠hu y naqui­la̠­ma̠x­qui̠­yá̠hu hua̠ntu̠ nac­mac­la­cas­quín nac tiji acxni̠ chú nacán nac Judea. 17 Pero cumu ni̠ cca̠­la­kan­chá̠n xamaktum para nalac­pu­hua­ná̠tit pi̠ aquit ni̠ cma̠­kan­taxti̠y hua̠ntu̠ cli̠­ta̠yay, o para cli̠­kalh­ti̠nán y aca­li̠stá̠n ni̠ ctla­hua­putún, ma̠x nalac­pu­hua­ná̠tit pi̠ caj luu chuná cca­tzi̠y cca̠­li̠­kalh­ka­ma̠nán. 18 Sta­lanca catzi̠y Dios pi̠ aquinín ni̠chuná ckalh­chu­hui̠­na­ná̠hu para nacuaná̠hu “tla̠n” y aca­li̠stá̠n chú niaj cma̠­kan­tax­ti̠­yá̠hu hua̠ntu̠ cli̠­ta̠­ya­yá̠hu. 19 Porque aquinín cmaca­sta̠­la­yá̠hu a̠má Jesu­cristo hua̠nti̠ Sil­vano, Timoteo y aquit cliakchu­hui̠­na­ná̠hu, xli̠­ca̠na pi̠ huá Xka­huasa Dios y xlá ni̠tu̠ ma̠lacnu̠y hua̠ntu̠ ni̠ cati­ma̠­kan­táx­ti̠lh. Jesu­cristo huá xta­lu­lóktat Dios, 20 porque xlá ma̠kan­táx­ti̠lh xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ Dios xquin­ca̠­ma̠­lac­nu̠­ni­ni̠tán. Huá xpa̠­la­cata li̠hua­ná̠hu “Amén” o “Chuná calalh” acxni̠ laka­chix­cu­hui̠­yá̠hu Dios, porque catzi̠­yá̠hu pi̠ nama̠­kan­taxti̠y. 21 Pus hua­tiyá chú u̠má Dios hua̠nti̠ aquinín chu hui­xinín quin­ca̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ nali̠­pa̠­hua­ná̠hu y nalac­scuj­ni­yá̠hu y hua̠nti̠ tla̠n naquin­ca̠­ma̠ak­sti̠­tu­mi̠­li̠­niyá̠n qui­la­ta­ma̠tcán. 22 Dios quin­ca̠­li̠­sel­lar­tla­hua­ni̠tán xEspíritu Santo la̠qui̠ hua̠k naca­tzi̠cán pi̠ huá tapek­si̠­ni­yá̠hu y xlá lama nac qui­na­cujcán la̠qui̠ namaklh­ca­tzi̠­yá̠hu tzinú a̠má lanca tapa̠­xu­huá̠n hua̠ntu̠ xac­chá̠n naquin­ca̠­ma̠x­qui̠­ya̠­chá̠n aca­li̠stá̠n.
23 Pero aquit xta­cu­huiní Dios cli̠­qui­lhán xla­cata naqui­la̠­ca̠­naj­la­ni­yá̠hu hua̠ntu̠ xpa̠­la­cata ni̠ naj cca̠­li̠­la­kan­chá̠n nac Corinto la̠qui̠ ni̠ caj nac­ca̠­ma­ka­li̠­pu­huaná̠n. 24 Pero ni̠ tipu­hua­ná̠tit para acxni̠ nac­ca̠­la­ka­na̠­chá̠n caj luu xafuerza nac­ca̠­hua­ni­le̠m­pu­tuná̠n la̠ta lácu luu nali̠­pa̠­hua­ná̠tit Dios, porque cca­tzi̠y pi̠ hui­xinín aya tli­hueklh hui­li̠­ni̠­tátit min­ta­ca̠­naj­latcán, huata aquinín caj cca̠­mak­ta̠­ya­pu­tuná̠n nac min­ta­ca̠­naj­latcán la̠qui̠ aksti̠tum nala­ta­pa̠­yá̠tit y naka­lhi̠­yá̠tit tapa̠­xu­huá̠n.