Xlimactiy Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Ca̠tzók­nilh Tesalonicenses
San Pablo ca̠tzokniy u̠má xcarta a̠ma̠ko̠lh tesa­lo­ni­censes porque li̠huana̠ xca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠­putún a̠má tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ xlacán luu aka­tiyuj xta­li̠­la­má̠­nalh nac xta­ca̠­naj­latcán la̠ta lácu naqui̠­taxtuy acxni̠ namim­paray xli̠­maktiy Cristo. Lhu̠hua hua̠nti̠ xta­lac­pu­huán cumu niaj maka̠s ámaj min pus niaj xta­li̠­taaka­tzanke̠y xtas­cu­jutcán y niaj tu̠ xtat­la­hua­putún, y maka­pi­tzí̠n xta­huán pi̠ aya xlak­cha̠ni̠t quilh­ta­macú la̠ta Quim­pu̠­chi­nacán namim­paray (2.2). Pero San Pablo ca̠huaniy a̠ma̠ko̠lh cris­tianos pi̠ acxni̠ aya lak­chá̠maj nahuán quilh­ta­macú la̠ta Quim­pu̠­chi­nacán namim­paray xli̠­maktiy, lhu̠hua hua̠ntu̠ ni̠najtu̠ la̠nchú ámaj tasiyuy, cumu la̠ luu nata­li̠­hua­qui̠y tala̠­ka­lhí̠n, y li̠huaca tilámaj nahuán nac ca̠quilh­ta­macú hua̠ntu̠ li̠xcáj­nit, xa̠huachí nata­siyuy nac ca̠quilh­ta­macú a̠má “li̠xcáj­nit chixcú hua̠nti̠ xma̠t­la­hui̠ná tala̠­ka­lhí̠n.” Pero li̠huán nia̠ lak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú, xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh cris­tianos hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo ca̠mi­ni̠niy pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum nata­la­tama̠y, hua̠k xli̠s­cu­jutcán la̠qui̠ ni̠ti̠ tu̠ nata­li̠­ma̠aka­tzanke̠y hua̠ntu̠ tamac­la­cas­quín. Xla­cata naca̠­ma̠aka­ta̠k­sni̠y hua̠ntu̠ xlá xca̠­hua­nima tancs ca̠huaniy cris­tianos pi̠ “hua̠nti̠ ni̠ scuj­putún, pus na̠ niaj cahuá̠yalh” (3.10).
1
Pablo li̠pa̠xúhu ca̠xakatli̠lacá̠n cristianos
Aquit Pablo chu Sil­vano xa̠hua Timoteo, luu ca̠na li̠pa̠­xúhu cca̠­tzok­nimá̠n eé carta xli̠­hua̠k hui­xinín nata̠lán hua̠nti̠ mac­xtum laka­chix­cu­hui̠­na­ná̠tit y hui­látit nac xaca̠­chi­quí̠n Tesa­ló­nica porque acxtum tapek­si̠­ni­yá̠tit Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo. Cla­cas­quín pi̠ huá Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo caca̠­si­cu­la­na̠t­la­huán y caca̠­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ tla̠n latáma̠t xli̠­hua̠k hui­xinín.
Dios naca̠ma̠pa̠ti̠ni̠y maklá̠kalhi̠naní̠n acxni̠ namimparay Cristo
Nata̠lán, xli̠­ca̠na pi̠ aquinín quin­ca̠­mi­ni̠­niyá̠n pi̠ anka­lhi̠ná nac­pa̠x­cat­ca­tzi̠­ni­yá̠hu Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huani̠t nac mila­ta­ma̠tcán, xli̠­ca̠na pi̠ chuná mini̠niy nac­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu porque tamá min­ta­ca̠­naj­latcán xa̠hua min­ta­pa̠x­qui̠tcán hua̠ntu̠ la̠ka­lhi̠­ni­yá̠tit tasiyuy pi̠ li̠huaca tali̠­hua­qui̠ma pero huá Dios chuná ca̠la­ka­lha­maná̠n. Pus la̠tachá nícu aquinín cliakchu­hui̠­na­ná̠hu Dios anta­nícu mac­xtum tahui­lá̠­nalh hua̠nti̠ tali̠­pa̠­huán Cristo, li̠pa̠­xúhu cli̠­kalh­chu­hui̠­na­ná̠hu la̠ta lácu hui­xinín aksti̠tum li̠pim­pá̠tit min­ta­ca̠­naj­latcán y ni̠tu̠ tax­laj­uani̠­pá̠tit, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ lhu̠hua hua̠ntu̠ pa̠ti̠­pá̠tit porque ca̠li̠­pu­tza­sta̠­la­pa̠­cántit. Caj xpa̠­la­cata la̠ta Dios ca̠mak­ta̠­yayá̠n antá sta­lanca tasiyuy pi̠ xli̠­ca̠na xlá tla̠n quin­ca̠­ca­tza­niyá̠n y quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n, porque xlá ma̠t­la̠n­ti̠ni̠t pi̠ na̠ antá namak­ta­nu̠­yá̠tit nac xaca̠­li̠­pa̠­xúhu xpu̠­tá­hui̠lh hua̠ntu̠ lak­pu­hua­la­ca­pim­pá̠tit la̠nchú y la̠ná ca̠li̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠­pa̠­cántit.
Xli̠­ca̠na pi̠ luu lak­chá̠n pi̠ Dios naca̠­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh lac­li̠xcáj­nit cris­tianos hua̠nti̠ na̠ li̠pe̠cua ca̠ma̠­pa̠­ti̠­ni̠má̠n. Pero xli̠­hua̠k hui­xinín y na̠chuná cumu la̠ aquinín hua̠nti̠ la̠ná pa̠ti̠­na­má̠hu, Dios naquin­ca̠­ma̠x­qui̠yá̠n tapa̠­xu­huá̠n y naquin­ca̠­ma̠­ja­xayá̠n. Pero xli̠­ca̠na cca̠­hua­niyá̠n pi̠ u̠má chuná naqui̠­taxtuy hasta acxni̠ namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán Jesús, acxni̠ a̠má quilh­ta­macú pu̠tum nata­mi­na̠chá nac akapú̠n lhu̠hua xán­geles y tali̠­mi­má̠­nalh nahuán lhu̠hua lhcúya̠t. Xlacán natamín nac ca̠quilh­ta­macú la̠qui̠ nata­ma̠­pa̠­ti̠ni̠y xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh hua̠nti̠ ni̠tu̠ taliucxilha Dios y ni̠ takax­mat­putún a̠má li̠pa̠­xúhu xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n Quim­pu̠­chi­nacán Jesús hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. Uma̠­kó̠lh hua̠nti̠ li̠xcáj­nit tala­má̠­nalh maktum pi̠ amá̠­calh ca̠lac­tla­hua­ya̠­huacán y maktum pi̠ naca̠­ma̠­pa̠­nu̠cán mákat la̠qui̠ niaj nataucxilha Quim­pu̠­chi­nacán y niaj cati­ta­tá­nu̠lh nac xpu̠­ma̠­peksí̠n anta­nícu tasiyuy lanca xli̠­maka­tli­hueke xa̠hua xli̠­cá̠cni̠t. 10 Xli̠­hua̠k u̠má naqui̠­taxtuy a̠má quilh­ta­macú acxni̠ namim­paray Quim­pu̠­chi­nacán y xli̠­hua̠k aquinín hua̠nti̠ li̠pa̠­hua­ná̠hu y tapek­si̠­ni­yá̠hu nala­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu naca̠c­ni̠­na­ni­yá̠hu porque naucxi­lhá̠hu a̠má lanca xli̠­maka­tli­hueke hua̠ntu̠ xlá kalhi̠y. Y xli̠­hua̠k u̠má hui­xinín na̠ naca̠­lak­cha̠ná̠n porque na̠ li̠pa̠­hua­ni̠­tátit caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ aquinín cca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠nán.
11 Huá xpa̠­la­cata aquinín anka­lhi̠ná cli̠­mak­squi­ná̠hu Dios pi̠ caca̠­mak­ta̠yán la̠qui̠ nala­ta­pa̠­yá̠tit cumu la̠ ca̠mi­ni̠niy tala­tama̠y xca­maná̠n hua̠nti̠ ca̠lac­sacni̠t, xa̠huachí cli̠­ma̠­ka­tzan­ke̠­yá̠hu pi̠ xli̠­hua̠k hua̠ntu̠ hui­xinín tla̠n ta­scújut hua̠ntu̠ tla­hua­pu­tu­ná̠tit pus cumu xlá kalhi̠y lanca li̠t­li­hueke caca̠­mak­ta̠yán la̠qui̠ chuná tla̠n nama̠­kan­tax­ti̠­yá̠tit hua̠ntu̠ ca̠ma̠t­la­hui̠­pu­tuná̠n min­ta­ca̠­naj­latcán. 12 Para chuná nama̠s­cu­ju­yá̠tit min­ta­ca̠­naj­latcán xli̠­ca̠na pi̠ a̠má xta­cu­huiní Quim­pu̠­chi­nacán la̠ta nícu amá̠­calh laka­chix­cu­hui̠cán caj mila­ca­tacán, y hui­xinín na̠chuná tla̠n naca̠­li̠­chu­hui̠­nan­ca­ná̠tit porque naucxilhcán lácu Dios ca̠la­ka­lha­ma­ni̠tán nac mila­ta­ma̠tcán xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesús.