Xlimactiy Xcarta San Pablo Hua̠ntu̠
Tzók­nilh Timoteo
Umá xli̠­mactiy carta hua̠ntu̠ San Pablo tzók­nilh Timoteo a̠huayu luu xta̠­chuná hua̠ntu̠ luu pu̠lh titzók­nilh, porque nac u̠má carta li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán Timoteo pi̠ hua̠ntu̠ aksti̠tum cat­lá­hualh xta­scújut Cristo y cali̠­pá̠hua y cata̠­yá­nilh nac xla­táma̠t cumu “lá cha̠tum scu­lujua xtropa Jesucristo” (2.3). Xa̠huachí hua­nicán pi̠ la̠ta aksti̠tum nali̠­pa̠­huán Cristo y nali̠­chu­hui̠nán xta­chu­huí̠n lhu̠hua hua̠ntu̠ amá̠­calh li̠ma̠ak­spu­li̠cán, hasta nali̠­pu­tza­sta̠­lacán, nata­mac­nu̠cán nac pu̠la̠­chi̠n o nachi̠­hui­li̠cán, y lhu̠hua hua̠ntu̠ nali̠­ma̠­pa̠­ti̠­ni̠cán caj xpa̠­la­cata cumu li̠s­cujma Cristo. Pero laca­tancs hua­nicán Timoteo, para xli̠­ca̠na lac­xtum ta̠ni̠­yá̠hu Cristo mima quilh­ta­macú acxni̠ lac­xtum nata̠­ma̠­pek­si̠­na­ná̠hu nac xpu̠­ma̠­peksí̠n.
Xa̠huachí li̠ma̠­kalh­chu­hui̠­ni̠cán Timoteo pi̠ xlianka­lhi̠ná quilh­ta­macú cali̠­kalh­ta­huá­kalh a̠má xta­chu­huí̠n Dios hua̠ntu̠ maká̠n tatzok­ta­hui­lani̠t nac li̠kalh­ta­huaka (3.15-16).
Nac u̠má xcarta San Pablo li̠chu­hui̠nán la̠ta lácu aya maka̠sá pa̠ti̠­nani̠t nac pu̠la̠­chi̠n y lac­pu­huán pi̠ aya tala­ca­tzu­hui̠ma quilh­ta­macú acxni̠ namak­ni̠cán. Li̠ma̠aka­tzanke̠y Timoteo pi̠ na̠ juerzaj cat­la­huá­nilh la̠qui̠ nata̠­yaniy nac xla­táma̠t y cama̠­kan­tax­ti̠­ko̠lh hua̠ntu̠ Dios li̠lac­sacni̠t cumu la̠ xlá xma̠­kan­tax­ti̠nit nac xla­táma̠t.
1
Aquit Pablo xapóstol Jesu­cristo, porque Dios qui­lac­sacni̠t pi̠ nac­liakchu­hui̠nán a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ xlá ma̠lacnu̠y naca̠­ma̠x­qui̠y la̠tachá ti̠cu nali̠­pa̠­huán Cristo Jesús. Luu ca̠na li̠pa̠­xúhu ctzok­nimá̠n eé carta huix Timoteo hua̠nti̠ cli̠­ma̠x­tuyá̠n quin­ka­huasa porque cpa̠x­qui̠yá̠n, aquit cla­cas­quín pi̠ Quin­tla̠­ticán Dios xa̠hua Quim­pu̠­chi­nacán Jesu­cristo cata­si­cu­la­na̠t­la­huán y cata­ma̠x­quí̠n hua̠ntu̠ tla̠n latáma̠t.
Tancs xli̠ma̠lulókot Timoteo pi̠ li̠pa̠huán Cristo
Timoteo, xcha̠­liyá̠n laca­tzi̠sa y ca̠tzi̠sní acxni̠ ckalh­ta­hua­kaniy a̠má Quin­tla̠­ticán Dios hua̠nti̠ aksti̠tum clac­scuj­nima chuná cumu xta­li̠­pa̠­huán y xtas­cuj­ni­má̠­nalh xalak­maká̠n qui­li̠­ta­la­ka­pasni, aquit cla­ca­pa̠s­tacá̠n y cpa̠x­cat­ca­tzi̠niy Dios caj xpa̠­la­cata hua̠ntu̠ tla­huama nac mila­táma̠t. Acxni̠ aquit cla­ca­pa̠s­taca la̠ta huix tasa acxni̠ tapaj­pi­tzíhu, hasta caj u̠cu xacuc­xilhni clac­pu­huán la̠qui̠ chuná xac­ka­lhi̠pá tapa̠­xu­huá̠n caj mim­pa̠­la­cata, porque aquit sta­lanca cca­tzi̠y lácu aksti̠tum li̠pa̠­huana Cristo, ma̠squi xli̠­ca̠na pi̠ pu̠lh huá li̠pa̠­huani̠t tamá mina̠na hua­nicán Loida xa̠hua mintzí Eunice. Pero na̠ laca­tancs cma̠­lu­loka pi̠ huix na̠chuná aksti̠tum li̠pa̠­huana. Huá xpa̠­la­cata cli̠­ma̠aka­tzan­ke̠yá̠n pi̠ cama̠uxca̠ni tamá xli̠t­li­hueke Dios hua̠ntu̠ huix mak­lhtí̠­nanti a̠má quilh­ta­macú acxni̠ aquit ckalh­ta­hua­ká­nilh Dios mim­pa̠­la­cata y cliacchipán qui­macán. Porque Dios ni̠ quin­ca̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán xli̠t­li­hueke Espíri­tu Santo la̠qui̠ caj cha̠­pe̠­cuaj nala­ta­ma̠­yá̠hu, huata huá quin­ca̠­li̠­ma̠x­qui̠­ni̠tán la̠qui̠ naka­lhi̠­yá̠hu li̠t­li­hueke, tla̠n tala­ca­pa̠s­tacni y la̠qui̠ naca̠­pa̠x­qui̠­yá̠hu la̠tachá tícu ya̠ cris­tiano. Ne̠c­xnicú tili̠­ma̠­xa­nana la̠ta tancs ma̠lu­loka pi̠ li̠pa̠­huana Quim­pu̠­chi­nacán Jesús; na̠ ni̠para aquit ne̠c­xnicú quin­ti­li̠­ma̠­xa­nana pi̠ cta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n caj xpa̠­la­cata cumu na̠ cli̠­pa̠­huán Cristo. Huata huix cata̠­ta̠­yani tamá li̠t­li­hueke hua̠ntu̠ Dios ma̠x­qui̠yá̠n, ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ li̠pa̠­ti̠ya nac mila­táma̠t caj xpa̠­la­cata min­ta­ca̠­nájlat y cumu li̠chu­hui̠­námpa̠t tamá li̠pa̠­xúhu xta­chu­huí̠n Cristo hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut. Dios quin­ca̠­lac­sac­ni̠tán la̠qui̠ nama­ca­ma̠x­qui̠­yá̠hu qui­la­ta­ma̠tcán porque huá quin­ca̠­lak­ma̠xtún, pero ni̠ huá quin­ca̠­li̠­la­ka­lhamán cumu para túcuya̠ tla̠n ta­scújut ma̠kan­tax­tí̠hu sinoque chuná tuncán xlac­lhca̠­hui­li̠ni̠t pi̠ naquin­ca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n cumu snu̠n quin­ca̠­pa̠x­qui̠yá̠n y antá sta­lanca ma̠sí­yulh nac xla­táma̠t Cristo Jesús. Hasta la̠ta Dios nia̠ xma̠­la­ca­tzu­qui̠y ca̠quilh­ta­macú xlá chu­na­tiyá xquin­ca̠­lac­sac­ni̠tán y xquin­ca̠­pa̠x­qui̠­ma̠ná, 10 pero acxni̠ chú macá­milh Qui­ma̠­ka­pu̠­tax­ti̠­nacán Jesu­cristo nac ca̠quilh­ta­macú luu laca­tancs ma̠lú­lokli pi̠ xli̠­ca̠na quin­ca̠­la­ka­lha­maná̠n, porque xlá makat­lá­jalh xli̠­hua̠k xli̠t­li­hueke xpu̠­china ca̠li̠ní̠n y caj xpa̠­la­cata u̠má xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n hua̠ntu̠ ma̠sta̠y lak­táxtut antá sta­lanca quin­ca̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠má̠n lácu naka­lhi̠­yá̠hu a̠má li̠pa̠­xúhu latáma̠t hua̠ntu̠ ne̠c­xnicú lak­sputa para nali̠­pa̠­hua­ná̠hu.
11 Dios qui­li̠­lác­sacli la̠qui̠ nac­liakchu­hui̠nán eé xasa̠sti xta­ma̠­ca­tzi̠ní̠n, y qui­li̠­má̠x­tulh xapóstol Jesu­cristo hua̠nti̠ li̠huana̠ naca̠­li̠­ma̠­kalh­chu­hui̠ni̠y cris­tianos. 12 Pus huá xpa̠­la­cata aquit cli̠­ta̠­ya­nima ma̠squi lhu̠hua hua̠ntu̠ cpa̠­ti̠ma uú nac pu̠la̠­chi̠n; hua̠mpi̠ ni̠para tzinú cli̠­ma̠­xanán porque sta­lanca cca­tzi̠y tícu cma­ca­ma̠x­qui̠ni̠t qui­la­táma̠t, xa̠huachí cca­tzi̠y pi̠ Dios kalhi̠y li̠t­li­hueke la̠qui̠ naqui­mak­ta­kalha ni̠tu̠ naquiak­spulay hasta nalak­chá̠n quilh­ta­macú acxni̠ nac­ma̠­kan­tax­ti̠ko̠y u̠má xta­scújut hua̠ntu̠ qui­ma̠­cuentaj­li̠ni̠t. 13 Huix aksti̠tum cali̠­la­tapa tamá xatlá̠n tala­ca­pa̠s­tacni hua̠ntu̠ aquit cma̠­si­yu­ni­ni̠tán, xa̠hua min­ta­ca̠­nájlat y a̠má tapa̠x­qui̠t hua̠ntu̠ aquinín kalhi̠­yá̠hu cumu huá ta̠ta­la­cas­tuc­ni̠­táhu Cristo Jesús. 14 Cama̠xqui quilh­ta­macú tamá Espíri­tu Santo hua̠nti̠ lama nac qui­la­ta­ma̠tcán pi̠ namak­ta̠­yayá̠n la̠qui̠ li̠huana̠ nama̠­kan­tax­ti̠ya min­ta­scújut hua̠ntu̠ Dios li̠lac­sac­ni̠tán naliakchu­hui̠­nana.
15 Cumu la̠ huix sta­lanca catzi̠ya pi̠ xli̠­hua̠k a̠ma̠ko̠lh nata̠lán hua̠nti̠ uú xta­hui­lá­nalh hua̠nti̠ xalac xapu̠­la­tama̠n Asia quin­taak­xtek­makan­ko̠lh, na̠chuná quin­tat­lá­hualh quin­ta̠­lacán Figelo xa̠hua Her­mó­genes; xli̠­ca̠na pi̠ la̠n quin­ta­ma­ka­li̠­púhua acxni̠ chuná quin­tat­lá­hualh. 16 Aquit cla­cas­quín pi̠ Quim­pu̠­chi­nacán caca̠­si­cu­la­na̠t­lá­hualh y caca̠­mak­tá̠­yalh Ones­í­foro chu xli̠­ta­la­ka­pasni, porque xlá mak­lhu̠hua qui­ma̠uxcá̠­ni̠lh y qui­ma̠akpu­wan­ti­yá­ni̠lh acxni̠ aquit xac­li̠­pu­huama, y ni̠ qui­li̠­ma̠­xá­nalh ma̠squi aquit xac­ta­nu̠ma nac pu̠la̠­chi̠n. 17 Na acxni milh uú nac xaca̠­chi­quí̠n Roma qui­la­ca­pú­tzalh hasta qui­ma̠­nók­lhulh. 18 Pus huá Quim­pu̠­chi­nacán cala­ka­lhá­malh y camá̠x­qui̠lh xlak­táxtut acxni̠ nalak­chá̠n a̠má quilh­ta­macú namim­paray xli̠­maktiy, porque huix sta­lanca catzi̠ya la̠ta lácu xlá qui­mak­tá̠­yalh acxni̠ xla­ma̠­nan­chá̠hu nac xaca̠­chi­quí̠n Efeso.