^
Hechos
Jesús huan xlacata pi̠ juerza namín Espíritu Santo
Jesús an nac akapú̠n
Matías lacsaccán la̠qui̠ nascuja cumu la̠ apóstol xpa̠lakxoko Judas Iscar­iote
Hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús ca̠lakmín Espíritu Santo
Pedro ca̠li̠ma̠kalhchuhui̠ni̠y cristianos hua̠ntu̠ kantaxtuni̠t nac xlatama̠tcán
Xlatama̠tcán hua̠nti̠ luu pu̠lh tali̠pá̠hualh Jesús
Ma̠pacsacán cha̠tum chixcú hua̠nti̠ ni̠lay xtla̠huán
Pedro liakchuhui̠nán hua̠nti̠ ma̠pácsalh a̠má chixcú lu̠ntu
Pedro y Juan ca̠tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n
Xli̠hua̠k hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús tasquiniy Dios caca̠má̠xqui̠lh li̠camama
La̠ta túcua xtakalhi̠y a̠ma̠ko̠lh cristianos li̠macxtum tala̠li̠makta̠yay
Ananías chu xpusca̠t tasta̠y xpu̠cuxtu y akskahuixtuputún actzu tumi̠n
Lhu̠hua laclanca li̠cá̠cni̠t tascújut hua̠ntu̠ tatlahuay após­toles
Pedro y Juan ca̠tamacnu̠paracán nac pu̠la̠chi̠n
Ca̠lacsaccán kalhatujún diá­conos hua̠nti̠ natamakta̠yay após­toles
Esteban chipacán y tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n
Esteban li̠chuhui̠nán la̠ta lácu tamini̠tanchá xalakmaká̠n xli̠talakapasnicán judíos
Esteban li̠chuhui̠nán lácu ma̠peksi̠ná li̠ma̠xtúcalh José nac Egipto
Lacachín Moisés hua̠nti̠ xámaj ca̠puxcuniy israel­itas acxni̠ natatza̠lay
Moisés ca̠ta̠taxtuy israel­itas nac Egipto
Esteban liactalamakni̠cán chíhuix
Saulo ca̠putzasta̠lay hua̠nti̠ tali̠pa̠huán Jesús
Nac Samaria na̠ li̠chuhui̠nancán xtachuhuí̠n Cristo
Cha̠tum scuhuaná tama̠huaputún xli̠tlihueke Espíritu Santo
Felipe akmunuy cha̠tum chixcú xalac Etiopía
Jesús tasiyuniy y ta̠chuhui̠nán Saulo
Saulo tzucuy li̠chuhui̠nán Jesús nac Da­masco
Saulo ca̠tza̠laniy judíos
Saulo cha̠n nac Jerusalén
Pedro ma̠pacsay cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xuanicán Eneas
Dorcas lacastacuanán nac ca̠li̠ní̠n
Pedro an nac xchic cha̠tum chixcú hua̠nti̠ xuanicán Cor­nelio
Pedro akchuhui̠nán nac xchic Cor­nelio
Cristianos hua̠nti̠ ni̠ judíos tamakamaklhti̠nán xli̠tlihueke Espíritu Santo
Pedro li̠huanicán xlacata pi̠ ca̠lakapaxia̠lhnán hua̠nti̠ ni̠ judíos
Cristianos xalac Antioquía na̠ tali̠pa̠huán Jesús
Herodes ma̠makni̠ni̠nán San­tiago y ma̠macnu̠ni̠nán nac pu̠la̠chi̠n Pedro
Dios lakma̠xtuy Pedro nac pu̠la̠chi̠n
Rey Herodes ni̠y nac xaca̠chiquí̠n Cesarea
Ber­nabé y Saulo taán tali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Jesús
Ber­nabé y Saulo tali̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios nac Chipre
Pablo y Ber­nabé tali̠chuhui̠nán Jesús nac xaca̠chiquí̠n Antioquía hua̠ntu̠ ma̠peksi̠y Pisidia
Pablo li̠chuhui̠nán lácu Jesús ca̠lakma̠xtuy xli̠hua̠k cristianos
Pablo y Ber­nabé tatza̠lay porque xca̠makni̠putuncán
Akpaklhchipacán Pablo nac Listra
Pablo y Ber­nabé tataspitparay nac Antioquía xmunicipio Siria
Xli̠hua̠k após­toles tatamacxtumi̠y nac Jerusalén
Xcartajcán após­toles hua̠ntu̠ tamacá̠nilh cristianos xalac Antioquía
Pablo xli̠maktiy an li̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios
Timoteo ca̠sta̠laniy Pablo y Silas
Pablo li̠ma̠lacahua̠ni̠cán cha̠tum chixcú xalac Macedonia
Pablo y Silas tali̠chuhui̠nán Jesús nac Filipos
Pablo y Silas ca̠tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n
Jasón tamacnu̠cán nac pu̠la̠chi̠n caj xpa̠lacata Pablo
Pablo y Silas taán nac Berea
Pablo liakchuhui̠nán xtachuhuí̠n Dios nac Atenas
Pablo akchuhui̠nán nac Corinto
Pablo amparay nac Antioquía
Apolos li̠chuhui̠nán xtachuhuí̠n Jesús nac Efeso
Pablo cha̠n nac Efeso
Tzucuy taaklhú̠hui̠t nac Efeso
Pablo an nac Macedonia y nac Grecia
Pablo ma̠lacastacuani̠y cha̠tum kahuasa huanicán Eutico
Pablo cha̠n nac Mileto
Pablo ca̠ma̠kalhchuhui̠ni̠y lakko̠lutzi̠nni xalac Efeso
Pablo cha̠n nac Jerusalén
Pablo lakapaxia̠lhnán San­tiago
Atzinú aya xmakni̠cán Pablo nac pu̠siculan
Pablo ca̠ta̠kalhchuhui̠nán a̠ma̠ko̠lh cristianos hua̠nti̠ xtasi̠tzi̠ni̠t
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu lakpáli̠lh xali̠xcájnit xtapuhuá̠n
Pablo li̠chuhui̠nán lácu macá̠ncalh nac xlacati̠ncán hua̠nti̠ ni̠ judíos
Xcomandantejcán tropa ma̠kalhapali̠y Pablo
Pablo li̠chuhui̠nán nac xlacati̠ncán xanapuxcún judíos
Li̠lacchuhui̠nancán lácu namakni̠cán Pablo
Pablo ma̠lakacha̠cán nac xlacatí̠n gobernador
Pablo chuhui̠nán nac xlacatí̠n gobernador Felix
Pablo ni̠ lacasquín huá nama̠kalhapali̠y Porcio Festo
Festo li̠ta̠chuhui̠nán rey Agripa xtaaklhú̠hui̠t Pablo
Pablo huaniy Agripa hua̠ntu̠ li̠ma̠lacapu̠má̠calh
Pablo li̠chuhui̠nán lácu xlama acxni̠ nia̠ xli̠pa̠huán Jesús
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu xapu̠lh xca̠putzasta̠lay hua̠nti̠ xtali̠pa̠huán Jesús
Pablo li̠chuhui̠nán la̠ta lácu Jesús xakatli̠pá̠xtokli nac tiji
Pablo huán pi̠ hua̠k tláhualh hua̠ntu̠ Dios huánilh
Pablo xma̠akata̠ksni̠putún Agripa xlacata pi̠ cali̠pá̠hua Jesús
Pablo ma̠lakacha̠cán nac xaca̠chiquí̠n Roma
Xli̠hua̠k hua̠nti̠ xtataju̠má̠nalh nac barco actzú xuani̠t aya xtamu̠xtuy
Ta̠kpu̠spita barco nac pupunú
Tantum lu̠hua macaxcay Pablo pero ni̠tu̠ laniy
Pablo cha̠n nac Roma
Pablo ca̠ta̠chuhui̠nán judíos xalac Roma