2
Makapitzí̠n lakskalalán magos tamín talakachixcuhui̠y Jesús
Jesús tila­ka­tun­cú­huilh nac aktum actzu ca̠chi­quí̠n hua­nicán Belén, huá a̠má pu̠la­tama̠n hua̠ntu̠ xma̠­peksi̠y xamu­ni­cipio Judea, y na̠ acxni̠ a̠má ca̠ta acxni̠ rey Herodes xuí li̠ma̠­pek­si̠ná nac a̠má lanca pu̠la­tama̠n. Ni̠ xli̠­maka̠s tachilh nac xaca̠­chi­quí̠n Jeru­salén maka­pi­tzí̠n lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­ma̠­lak­cha̠ni̠y hua̠ntu̠ nalay acxni̠ xlacán xtaucxilha stacu hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac akapú̠n, y u̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xca̠­hua­nicán magos. Xa̠huachí xlacán luu mákat antaní xta­mi­ni̠­tanchá pekán pa̠kalhú anta­nícu pulha̠chá chi­chiní. Xlacán chiné taka­lhas­qui­ní̠­nalh:
—¿Nícu huí a̠má actzu rey hua̠nti̠ la̠nchú laca­chini̠t xla­cata xlá natzu­cuyá̠n ca̠ma̠­pek­si̠yá̠n uú nac mim­pu̠­la­ta­ma̠ncán? Porque hasta nac quim­pu̠­la­ta­ma̠ncán cuc­xilh­chá̠hu la̠ta tzú­culh lak­skoy cstacu, y hasta uú aquinín cmi­ni̠­táhu la̠qui̠ nac­la­ka­chix­cu­hui̠­yá̠hu.
Acxni̠ rey Herodes cátzi̠lh hua̠ntu̠ xta­lak­mini̠t a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n xlá luu aka­tiyuj tamák­xtekli, y na̠chuná xli̠­lhu̠hua cris­tianos hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac Jeru­salén. Herodes laca­pala ca̠ma̠­mac­xtú­mi̠lh xana­puxcun xcu­rajcán judíos xa̠huá xma̠­kalh­ta­hua­ke̠­nacán, y chiné ca̠ka­lhás­quilh:
—Pus cumu hui­xinín catzi̠­yá̠tit, caqui­la̠­hua­níhu, ¿xatú­cuya̠ ca̠chi­quí̠n luu napu̠­la­ca­chín Cristo hua̠nti̠ hua­ná̠tit pi̠ naca̠­lak­ma̠x­tuyá̠n?
Xlacán chiné tahuá­nilh:
—Tamá Cristo antá amaj laca­chín nac Belén xmu­ni­cipio Judea, porque chuná títzokli cha̠tum pro­feta nac li̠kalh­ta­huaka anta­nícu chiné huán:
Chi̠nchú huix actzu ca̠chi­quí̠n Belén,
ni̠ cali̠­pú­huanti para huix lac­pu­huana pi̠ ni̠tu̠ li̠ma­cuana
cumu la̠ maka­pi­tzí̠n lac­lanca ca̠chi­qui̠ní̠n hua̠ntu̠ tahui­lá̠­nalh nac Judea;
porque antá nac eé actzu ca̠chi­quí̠n amaj laca­chín cha̠tum
hua̠nti̠ naca̠­pux­culé̠n y naca̠­mak­ta­kalha quin­ca­maná̠n xalac Israel.
Aca­li̠stá̠n rey Herodes tze̠k ca̠ta­sá­nilh a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lalán lac­chi­xcu­huí̠n y ca̠ka­lhás­quilh túcuya̠ quilh­ta­macú tzú­culh taucxilha a̠má stacu. Acxni̠ xlacán tahua­ni­ko̠lh xlá ca̠ma̠­la­ká­cha̠lh nac Belén, y chiné ca̠huá­nilh:
—Pus la̠li̠­huán capim­pítit nac Belén y li̠huana̠ cali̠­ka­lhas­qui­ni̠­nántit xla­cata a̠má actzu kahuasa; y acxni̠ chú namac­la­yá̠tit la̠li̠­huán naqui­la̠­ma̠­ca­tzi̠­ni̠­yá̠hu xanícu luu huí la̠qui̠ na̠ nacán laka­chix­cu­hui̠y.
Acxni̠ rey Herodes chuná ca̠hua­ni­ko̠lh eé tachu­huí̠n, a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n la̠li̠­huán táalh. Y caj li̠puntzú a̠má stacu hua̠ntu̠ xtaucxilh­ni̠­tanchá nac xpu̠­la­ta­ma̠ncán aya xca̠­pu̠­la­ni­ti̠­lhay nac tiji y hasta antá tachó­kolh xma̠­la­ka­tancs nac amá chiqui anta­nícu xuí a̠má actzu skata. 10 Acxni̠ a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n taúcxilhli anta­nícu tachó­kolh a̠má stacu, luu xli̠­ca̠na tapa̠­xú­hualh. 11 Acxni̠ chú tatá­nu̠lh nac chiqui y acxni̠ taúcxilhli a̠má actzu kahuasa pi̠ xchexni̠t María, la̠li̠­huán tata­tzo­kós­talh nac ca̠ti­yatni y tala­ka­chix­cú­hui̠lh. Aca­li̠stá̠n chú tama̠­ká­ke̠lh xca­jacán hua̠ntu̠ xpu̠­ma­ju̠ni̠t hua̠ntu̠ xlacán xtalé̠n y tatá̠i̠lh oro, sien­sus chu xala­cuán per­fumes hua­nicán mirra. 12 Y aca­li̠stá̠n chú acxni̠ aya talh­tá­talh ca̠tzi̠sní, nac ca̠ta­ma̠­nixni ca̠ma̠­ca­tzí̠­ni̠lh xángel Quim­pu̠­chi­nacán xla­cata pi̠ niaj antá catáalh nac Jeru­salén anta­nícu hui­lachá Herodes. Pus xlacán chuná tat­lá­hualh y huata túnuj tiji tachí­palh hua̠ntu̠ ti̠tum an hasta nac xca̠­chi­qui̠ncán.
José chu María tama̠tza̠li̠y actzu skata
13 Acxni̠ aya najata xtaanko̠ni̠t a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n cha̠tum xángel Quim­pu̠­chi­nacán nac ca̠ta­ma̠­nixni tasi­yú­nilh José y chiné huá­nilh:
—La̠li̠­huán cata̠qui y caca̠­ta̠­tá­ca̠xti tamá actzu kahuasa xa̠hua xtzí y mákat catza̠­látit hasta nac xapu̠­la­tama̠n Egipto. Antá chú nata­mak­xte­ka̠­pítit hasta acxni̠ aquit nacuaniyá̠n hua̠ntu̠ mili̠t­lá­huat, porque rey Herodes nama̠­pu­tzi̠nán tamá actzu kahuasa la̠qui̠ namakni̠y.
14 José y María la̠li̠­huán tas­ca­ca­tá̠­qui̠lh y laca­pala tamá̠­ca̠xli a̠má actzu kahuasa y antá chú alh tahuilay nac xapu̠­la­tama̠n Egipto. 15 Pus antá chú xlacán xta­hui­la̠­nanchá hasta acxni̠ ni̠lh rey Herodes. Chuná tancs li̠kan­táx­tulh xta­chu­huí̠n Quim­pu̠­chi­nacán Dios hua̠ntu̠ tima̠­lac­pu­huá̠­ni̠lh xla­cata natzoka pro­feta Oseas nac xlibro anta­nícu chiné huán: “Aquit cli̠­ma̠­pek­sí̠­nalh xla­cata cali̠­mín­calh quin­ka­huasa anta­nícu xuilachá nac Egipto.”
Herodes li̠ma̠peksi̠nán caca̠makní̠calh lactzu camán
16 Acxni̠ rey Herodes cátzi̠lh pi̠ a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n xta­li̠­kalh­ka­ma̠­nani̠t xlá luu li̠pe̠cua la̠ta sí̠tzi̠lh y ma̠pek­sí̠­nalh xla­cata naca̠­mak­ni̠cán xli̠­hua̠k lactzu laka­huasán hua̠nti̠ nia̠ xma̠­ka­tzi̠ko̠y aka­tiyú̠n ca̠ta hua̠nti̠ xta­hui­lá̠­nalh nac xaca̠­chi­quí̠n Belén chu antá laca­tzuní̠n. Huá chuná li̠t­lá­hualh porque a̠ma̠ko̠lh lak­ska­lalán lac­chix­cu­huí̠n tali̠­ta̠­chu­huí̠­nalh pi̠ xka­lhi̠y cumu aktiy ca̠ta la̠ta xlacán titaúcxilhli a̠má cstacu Cristo. 17 Hua̠ntu̠ tlá­hualh Herodes la̠ta ca̠ma̠­mak­ni̠­ní̠­nalh lactzu camán chuná li̠kan­táx­tulh hua̠ntu̠ maká̠n quilh­ta­macú títzokli pro­feta Jerem­ías nac xlibro anta­nícu chiné huán:
18 Nac xaca̠­chi­quí̠n Ramá takax­mata
la̠m­para tícu ma̠rí li̠pu­huama y tasax­ni̠ma.
Pus huata huá a̠ma̠ko̠lh lac­chaján hua̠nti̠ antá tahui­lá̠­nalh nac a̠má ca̠chi­quí̠n
hua̠nti̠ ma̠rí tali̠­pu­hua­má̠­nalh y tata­sa­má̠­nalh,
y ni̠ laca­squin­ko̠lh para tícu naca̠­ma̠­ko­xu­mixiy,
porque huá xlacán talak­ta­sa­má̠­nalh y talak­ca­tza­má̠­nalh xca­mancán hua̠nti̠ aya ca̠mak­ni̠­ni­cani̠t.
José chu María tataspitparay nac Naza­ret
19 Pero maka̠s laca­tzá̠­lalh quilh­ta­macú y acxni̠ ni̠lh Herodes cha̠tum xángel Quim­pu̠­chi­nacán nac ca̠ta­ma̠­nixni tasi­yú­nilh José nac Egipto y chiné huá­nilh:
20 —Chú la̠li̠­huán cata̠­quí̠tit caca̠­má̠­ca̠xti actzu kahuasa xa̠hua xtzí, y antá chú catas­pit­pa­rátit nac mim­pu̠­la­ta­ma̠ncán Israel, porque chú aya tani̠ni̠t hua̠k a̠ma̠ko̠lh lac­chix­cu­huí̠n hua̠nti̠ xta­mak­ni̠­putún tamá actzu kahuasa.
21 José la̠li̠­huán tá̠qui̠lh y quilh­ta̠­yapá xtiji ca̠tá̠alh a̠má actzu kahuasa chu xtzí antá nac pekán xpu̠­la­ta­ma̠ncán. 22 Acxni̠ nia̠ xcha̠n José cátzi̠lh pi̠ huá chú xma̠­pek­si̠­nama nac Judea Arquelao xka­huasa Herodes xpa̠­lak­xoko xtla̠t. Huata José juerza tzinú laca­pu­huá­nilh y ni̠ cha̠lh, pero cumu ma̠ca­tzi̠­ni̠­pa­ráca nac ca̠ta­ma̠­nixni huata mejor xlá antá alh nac xapu̠­la­tama̠n Gali­lea. 23 Acxni̠ chú antá cha̠lh huata alh tahuilay nac aktum actzu ca̠chi­quí̠n hua­nicán Naza­ret. Huá chuná qui̠­li̠­táx­tulh la̠qui̠ nakan­taxtuy nac xla­táma̠t Jesús hua̠ntu̠ xta­tzok­ta­hui­lani̠t nac xlib­rojcán pro­feta pi̠ nali̠­ta­pa̠­cu­hui̠y naza­reno.