2
Quermano jumasa, huan ni xa naahuex que mi lomuc ja huajticon ja ba hua lugarexi. Eso sí, ja ora jahui, huaxa naahuex que ajc'ach to ixtalanubaloticon yuj ja tantic cristiano suinquil ja Filiposi. Mi alben ja jas alji cabticon ja tihui, jaxa yajni cho huajticon ja ba hua lugarexi, jel scoltayoticon juntiro ja Diosi porque con todo quipticon calaticon ahuabyex ja yabal ja Diosi. Iday, ja ora jahui, ti ni mero cho huan huooljuc spetzanil ja jcondratiqui. Pero como ja jas huax calaticoni, huan nix naaticon que ja' ni mero smeranila. Mi huanucticon yaljel yuj ja smaloil ja jc'ujolticoni. Huanticon ni sleejel ja hua lequilex ja huenlexi. Dios ni huax yila ja jc'ujolticoni y yena ni huas snaa que ja jas jc'ulanticon ja tihui, yuj ni huax c'anaticon oj sc'ul gusto ja yeni, como yena ni yaa ja catelticon ba oj calticon ec' ja yabali. Huan ni snaa que oj calticon ja mero smeranili, jayuj yaa ja ba jc'abticon ja atel it tac. Mi huanucticon sleejel ba lec oj yiloticon ja cristiano. Huan ni xa naahuex mi huax toyohuaticon ba quechan oja huiloticon lec y mi jauc huax leaticon ba oj aajuc quiticon taq'uin. Ja Diosi, yen snaa jastal ec' cujticon ja ora jahui. Mi ni nunca huaj leeticon cristiano ba quechan oj stoyoticon soc mi ni ja huenlexi, mi huax c'anaticon ba oja toyoticon. Es meran, sbej nique porque mi cualquierauc ja ma' secahuoticoni ‑ yena ni ja Cristo ja ma' secahuoticon. Pero ja quenticoni mi huanucoticon sleejel ba oj toyjucoticon. Mi ni jach jc'ulanticon ja jastal ita. Jel yaj cabyaticon. Huax quilahuaticon jastal jun cuntiquilticon. Lajan soc nanal tataloticon. Jel juntiro ja jgustoticon huax calaticon ahuabyex ja yabal ja Diosi. Y mi quechanuca. Puesto ayticon oj caa ja jvidaticoni porque jel ni yaj huax cabyaticona. Quermano jumasa, huaxa naahuex jastal atjiticon ba oj taaticon ja jnesesidaticoni. Jel jleaticon modo. C'ac'u acual atjiticon. Mi ni june ja huenlexi jc'anaticon que huen cajan abajex ja jnesesidaticoni, anima ti ni huanticon yaljel ahuabyex ja yabal ja Diosi. 10 Huaxa naahuex jastal ecticon ja yora ti ajyiticon ba hua lugarexi. Huax c'ana oj ajyucoticon toj. Mi ni jas jc'ulanticon ba oj bob leejuc ja jmulticoni porque ajc'ach to huanex sc'uajel ja Diosi. Ja Diosi, yen yila jastal ec' cujticon ja tihui. 11 Jastal mero cuntiquilticon, jach quilahuaticon. Huaxa naahuex que mi ni june ja ma' mi caaticon yi consejo: ―Aa bajex tzatz, xcutajaticon. Huax leaticon modo jastal oj caaticon nihuan ac'ujolex 12 Cosaque oj bob ajyanic toj porque sbej nia, como ti xa ni ayex ja ba sparte ja Diosi. Mandar xa ni ayex yuj ja yeni. Oj ni jac ja c'ac'u oja huilex ja ba jel tzamal huax lijpi ja Diosi. 13 Pero stz'acatal ja Diosi, cuando yora ahuabyex huanticon sloiltajel ja yabal ja Diosi, ja maclayex lec, ti jac ac'ujolex que sbaj ni Diosa, mi sbajuc ja cristiano. Meran nia, Dios ni sbaj ja abal iti porque desde yora hua c'uanexi, ti ni huan atel ba hua c'ujolex ja yabali porque huanex yiljel jun cambio tac. ¡Ja' ni ja sprueba ja jahui! 14 Jaxa jastal q'ue ja c'umal sbaj ja ma' huas sc'uan ja Dios ja ba Judea ‑ como huane xa sc'uajel ja Cristo Jesusi ‑ jach ni q'ue ja c'umal ja ba hua lugarexi. Ja quermanotic jumasa jahui, smoje judioil ja ma' ya q'ueuc ja huocol ja tihui, jaxa huenlexi, mero ni amojex chomajquila. Pero como ahuabyex yabalil ja yenle jastal ec' yujile ja huocoli, jayuj bob ahuaa pasensiaex ja huenlex chomajquili. 15 Ja judio jumasa jahui, yenle ni ja ma' smilahue ja Cajualtic Jesusi. Lajan huas staa sbaje soc ja matic ch'ac ec' pax ta cujticoni. Yenle ni smilahue ja aluman‑Dios ja ma' jecji yilei, jaxa jun lame iti, coraja xta huax ilhuaniyei. Mi ni t'un lec huax yila ja Dios ja jastal huas snutzuhuoticoni. Hasta ja ma' mi creyenteuqui, puro coraja huax yilahuei 16 Porque cuando huax c'ana oj huajcoticon soc ja ma' mi judiouqui ba oj calticon yab ja yabal ja Diosi, mi ni modoa. Mi bi sbejuc oj c'ulajuque librar ja ma' mi judiouqui. Ja jun c'ole judio iti, jach ni huane stzomjel mas ja smulei, jayuj ja huego, jel xa mojan ay ja scastigo ja Dios oj aajuc yilei, ¡pero tzatz ni leca!
Ja Pablo mix yila ora oj cho huaj ba Tesalónica
17 Quermano jumasa, cuando jpila jbajtic chaboxe tiempo, anima mi huax quila jbajtic pero ti ni t'abanex jc'ujolticona. Jel juntiro jganaticon oj huaj quilaticon 18 Y cajan ni jc'ujolticon que oj ni huajcoticona. Mi na' jaye vuelta cala oj huajcon ja queni ‑ ja quen Pabloon ni ‑ pero ja tan Satanasi mi sc'ulan palta jastal smaca ja jbejticoni. 19 ¡Ba mi oj c'an oj huaj quilaticon! porque cuando huax jac ja Cajualtic Jesusi y huala ochticon ja ba sti sati, huenlex ni oj taaticon ti'. Yuj ja hua c'uanexi, jayuj oj ajyucoticon gusto cuando huax c'ulanticon recibir ja jcoronaticoni. Meran nia, porque yuj ja huenlexi, jayuj ay ni lec snihuanil jc'ujolticona. 20 Jel huax toyohuaticon como jel huaxa huaahuex quiticon gusto tac.