Segunda Carta Del Apóstol San Pablo A Timoteo
Ja Carta Iti, Ja' Ni Xchabil Carta Jecji Yi Ja Timoteo Yuj Ja San Pablo
1
Ja Pablo stz'ijba ja Timoteo
Lec ay Timoteo, ja queni Pabloon, secabanumon ja Jesucristo porque jach ni huas sc'ana ja Diosi. Yalunej cabtic que oj yaa quitic jun vida ba mi ni nunca oj ch'acuc ta huan c'ax c'uantic ja Cristo Jesusi. Jach bi oj huaj chol eq'ue. Timoteo, huax jeca spatulabil ja hua c'ujoli. Jel yaj huax cabya. Como jastal jun cunin huax quilahua. Ja Dios Tatali soc ja Cajualtic Jesucristo oj yaa hui ja sbendicioni. Jel oj stalna yaujulal ba laman oj ajyan.
Ja Pablo ch'ac yal jastal ch'ac c'ulajuc yi yuj ja Cristo
C'ac'u acual huax c'uman ja Diosi y huax c'ana yi stz'acatal yuj ja hueni. Huax catelta ja Diosi, como puro ni lec huax c'ana jleetica. Jach ni yateltaye ja ma' ec' pax ta cujtiqui. Tola vida huax naa jastal jel ocya, jayuj mix quila ora oj huaj quila, ti oj cujlajuc lec ja jc'ujola. Huan nix naa jastal huaxa c'uan soc con todo ja hua c'ujoli. Ja hua mexep Loidai soc ja hua nan Eunice, bajtan sc'uane ja yenlei, jayuj ti ac'uan ja huen chomajquil ja mas tzaani. Jel seguro ayon que huaxa c'uan soc spetzanil ja hua c'ujoli. Ja yora ca cajan ja jc'ab ja ba hua olomi, anaa nia que ay jas yaa hui ja Diosi ba oj bob ahuatelta mas lec ja yeni. Mi jauc oja huaa can ja jahui. ¡Jipa c'ujol soc juntiro! Ta huanotic xihuel, ja jahui, mi sbajuc ja Diosi. Ja yen huax yaa quiptic ba mi oj xiucotic. Huas scoltayotic ba yaj oj cab jbajtic, ba toj oj ajyuc ja jpensartiqui. Moc q'uixhuan oja taa ti' ja Cajualtiqui soc moc q'uixhuan cuj ja quen yuj ja ti ayon ba preso, porque ti ayon ja ili yuj ja sbiil ja Cajualtiqui. Jachuc ja hueni, c'ulan recibir ja huocol it huax jac yuj ja abal it jel tzamal sbaj Diosi. Oj ni yaa hua huip ja Diosi ba oj bob ac'ul ahuantar spetzanil. Ja Diosi ya elcotic libre soc ja jmultiqui. Sleunejotic ba quechan yen oj cateltatic. Mi yuj sleahuotic que yuj ay jas huax c'ulantic ja ba lequi. ¡Miyuc! Yuj ni jach huas sc'anaa, como jel ni ja syajal sc'ujol jmoctiqui y sbajotic xa Cristo Jesusi. Cuando mi tox cujlaji ja satq'uinali, ja Diosi stalnunej ni ja jyaujulaltiqui 10 Porque ch'ac ta ni quiltica porque jac ta ni ja Jesucristo tac. Ja ajyi, jel huantic xihuel soc ja chamel ch'aquel mi ni nunca oj ec'uqui, pero ja huego, stz'acatal lec ja yeni, mi xa oj ecotic ja tihui. Lec yuj ja cabunejtic xa ja abal it jel tzamali, huan xax naatic lec que ay ni jun vida ba mi ni nunca oj ch'acuqui. 11 Dios ni ja ma' stzaahuon ba oj loilta ec' ja abal it jel tzamali. Secahuon jastal jun secabanum ba oj jee yi ja ma' mi judiouqui. 12 Jayuj ti ni huanon huocol ja ili pero mi ni t'un huala q'uixhuiyona porque huax naa machunc'a snihuanil ja jc'ujoli. Ti caunej yi ba sc'ab ja jvida. Huan nix naa lec que ti nolan yuj hasta masan oj caatic cuenta ja ba sti sat ja Diosi. 13 Timoteo, jel toj ja jas jeunej ahuii. Ja' ni xa tzajlaa porque sbajotic xa ni ja Cristo Jesusi, jayuj sbej xa oj c'uuctic soc oj ajyuc ja syajal ja jc'ujoltiqui. 14 Ja Diosi jel ja jas yaunej ba hua c'abi, pero aa lec acuidado soc. Oj scoltaya ja Yespíritu Santo ja ma' ti ni ay ec' jmoctiqui. 15 Ja quermanotic ja ba Asia, huan ni xa naa jastal yaahuone can jtuch'il. Ja janec' ay ja yenlei, ti ni ay ja Figelo soc ja Hermógenes, 16 Pero ja quermanotic Onesíforo soc spetzanil ja suinquil ja snaji, sc'an to Dios, oj yile ja sbendicion ja Cajualtiqui, porque mi na' jaye vuelta jac yae ja snihuanil ja jc'ujoli, jaxa caltzili xliquiqui ni huaja. Mi ni t'un q'uixhuiye yuj ja ti ayon ba preso. 17 Jaxa cuando c'ot ja ba Roma, fuerza ni sleahuona masan ni staahuona. 18 Sc'an to Dios, oj talnajuc syaal yuj ja Cajualtic ja último c'ac'u. Huan ni xa naa lec jastal jel scoltayon ja yora ti ayon ja ba Efeso.
Soldadootic ni ja Jesucristo