La Carta De Santiago
Ja Carta Iti, Ja' Ni Stz'ijba Ja Santiago
1
Ja Santiago stz'ijba ja creyente ja ma' sactantan aye eq'ue
Lec ay quermano jumasa, apetzanil ja janec' sactantan ayex ja ba spetzanil ja lugari. Ja queni Santiagoon nia. Yatjumon ni ja Diosi soc ja Cajualtic Jesucristo. Huax jeca jitzan spatulabil ja hua c'ujolexi.
Ja vivoil huax yaa ja Diosi
2-3 Quermano jumasa, cuando jel tzatz huax jac ja huocoli, mi la tristeaxiyex porque yuj ja huocol jau ba jel tzatzi, oj bob jc'uuctic mas con gana ja Diosi. Ja mero smeranili, sbej que gusto oj ajyucotic ja cuando jel ja juocoltiqui. Porque ta jel c'a tzatz ja huocoli, y mi c'a huax el ja jganatiqui, chican jastal huax ec' cujtic, ja Diosi oj bob atjuc ja ba jc'ujoltiqui y mas to jel tzamal oj huajuc ja caltziltiqui. Oj tucbuc juntiro ja jmodotiqui ‑ mi jas oj sc'ul quitic palta. Ta ay c'a ma' mi ni t'un jas huas snaa jas oj sc'uluc, mi huas snaa jasunc'a mas lequi, pues a sc'umuc ja Diosi. A sc'an yi jasunc'a mas lec oj sc'uluqui. Ja cristiano jastal jahui, ja Diosi, mi ni t'un coraja huax yila. Jel ni sgusto oj scolta soc ja jas huan sc'anjel yi. Oj ni ya jac sc'ujol jasunc'a mas lec oj sc'uluqui. Pero ja cristiano jahui, cuando huax och ja ba sti sat ja Diosi, mi sbejuc que oj ec' ja sc'ujol que mi oj bob coltajuc. A snaa machunc'a huan huajel soqui ‑ a sc'uuc que oj ni aajuc yi ja jas huan sc'anjeli. Porque ta tuctuquil c'a ja spensari, ja huinic jahui, lajan soc jun montón tz'iilel. Cuando huax jac ja iq'ui, huax iiji ba jun lado, huax cho iiji ba otro lado. 7-8 Ja cristiano jastal jahui, mas lec huax jac sc'ujol que mi ni oj aajuc yi ja jas huan sc'anjeli, como xchabil lado ay ja spensari. Jutz'in huax yala que oj coltajuc yuj ja Diosi, otro jutz'in huax yala: ―Mi naben ta oj scoltayon ja Diosi, xchi. Jaxa quermanotic ja ma' jel ajul ja sbaj ja yoj snaji, a jac sc'ujole, ja ba sti sat ja Diosi, jel nihuan huax iljiye. 10-11 Jaxa quermanotic ja ma' ay t'usan ja sastic sbajei, a yaa yi stz'acatal ja Diosi porque ajyi, jel nihuan huax yaa sbaj soc ja sricoili pero ja huego, aa xa jac sc'ujol que jun xta yabal ay soc ja ma' pobre. Ja mero smeranili, ja ma' rico, ja' ni ja smoj ja snichmal ja yal c'ul ja ba huitzi. Porque cuando huax el q'uen ja c'ac'u, huan tox huaj ahuilex, huax lujbaji ja yal snichmali, jaxa yal c'uli, huax tacji. Mi xa ni t'un tzamaluca. Jayuj ja' ni mero smoj ja ma' rico tac. Jel lec ay. Huan atel soc ja staq'uini. Pero iday, jun ta repente, huan tox huaj snaa, ch'ac ta ch'ay yuj ja staq'uini. Mi ni jas yioj huax cani. Huax can telan yoc sc'ab.
Ja prueba jumasa
12 Jayuj jel lec huax yila ja cristiano ja ma' huax ec' yuj spetzanil ja huocol tac. Cuando huax ilxi que huax bob yuj ja yen, oj ni aajuc yi ba oj ochuc ja ba vida jau ba mi ni nunca oj ch'acuqui. Pe jach ni huax yala ja Dios tac. Spetzanil ja ma' yaj huax yab ja Dios merani, oj bi ochuque ja ba vida jahui. 13 Pero ta huan c'ax jac jc'ujoltic oj lee ja jmultiqui, mi ni t'un sbejuc oj caatic smuluc ja Diosi: ―Jach sc'ulanon ja Diosi, oj chicotic. Ja jahui, mi ni t'un sbejuca. Porque ja Diosi, mi ni jun smul ay ja yeni y mix calatic que smul ja yen ja huax lea ja jmultiqui. 14 Ja quentiqui, malootic nia. Ja' mismo ja jc'ujoltiqui huas sc'ana oj slee ja jmultiqui. Jex c'anc'oni juntiro. 15 Jayuj cuando huax lea jmultiqui, yuj ni ti ni ay ja ba jc'ujoltica. Y ta huan c'ax c'ulantic seguir ja huax lea jmultiqui, toj jch'ayelaltic ni juntiro huax leatica. 16 Quermano jumasa, mi lom xa lola bajex. 17 Spetzanil ja jas huax c'ulantic recibir ja ba lequi soc ja ba tzamali, Dios ni huax yaa. Dios ni huas seca con quitic. Yena ni sc'ulunej spetzanil ja jas huax lijpi ja ba satq'uinali. Q'uelahuilex ja luna tac. Huax ch'ayi y huax cho jaqui. Pero ja jDiostiqui, mi ni nunca huas stucbes sbaj. Tola vida jun xta ay. 18 Jaxa quentiqui, cuando cabtic ja yabal ja Diosi, yaa ta ni ochcotic cuenta ja yen soc ja yuntiquili. Huan to sleejel jitzan mas ja yuntiquili pero, stz'acatal lec ja Diosi, yuj ni jach huas sc'ana, jayuj bajtan ochtic ja quentiqui.
Ja jastal ja mero sc'uajel ja Diosi
19 Quermano jumasa, huax c'ana oja naex ja iti, que sbej huax maclatic, pero mi sbejuc que oj c'umanucotic huego huego. La caa jcuidadotic mi huegouc oj q'ue ja jcorajatic 20 Porque cuando q'ueel ja jcorajatiqui, mi tojuc ja jpensartiqui. Ja jahui, mi ni sbajuc ja Diosa. 21 Jayuj sbej huax ch'ay jc'ujoltic spetzanil ja jmaloiltiqui soc ja spieroil ja jmodotiqui porque como but'elotic ni soc ja cosa jahui. La xa ajyucotic ch'in ba oj bob jmaclatic ja yabal ja Diosi. Oj bob can jc'ujoltic. Ta jach c'a huax c'ulantiqui, oj ni jtaatic ja vida jau ba huax ya huaj libre ja caltziltiqui. 22 Mi lom xa lola bajex quechan oja maclayex soc ja hua olomex ja yabal ja Diosi. Miyuc quermano jumasa. Oja c'uuquex soc spetzanil ja hua c'ujolexi. 23-24 Porque q'uelahuilex jun cristiano. Huax sq'uela ja sbaj ba jun espejo. Huax yila que jel cux ja sati, pero iday, jutz'in huax ch'ay sc'ujol. Mi huas sac'a. Ja' ni mero smoj ja ma' quechan huas smacla ja yabal ja Diosi. Huax yab sbej jastal jel cux ja yaltzili, pero anima, mi huax yaa yi caso. 25 Pero ta huan c'a smacla soc spetzanil ja sc'ujol ja yabal ja Diosi, ta huan c'a sc'ulan entender jastal oj bob huajuc libre soc ja smuli, y ta mi c'a huax ch'ay sc'ujol ja janec' huax yabi, huan c'a sc'ulan meran ja jas huax yalai, jel ni lec oj yil ja cristiano jahua. Mi oj slaj ja yen ja ma' quechan altiro huax yabi, huax ch'ay sc'ujol huego. 26 Ta ay c'a ma' huax yala que huas sc'uan ja Diosi, pero ta mi c'a huax yaa scuidado ja jastal huax c'umani, yen ita ni mismo huas slola sbaj. Lom q'uiq'uinal juntiro ja jastal huas stoyo sbaj que huas sc'uan ja Diosi. 27 Oj cala huabyex jasunc'a lec oj c'ultic ta huan c'ax c'uantic meran ja Diosi: Oj caa jsatic ja meba jumasa ‑ oj quiltic. Jaxa viguda jumasa ja ma' jel ja suocolei, sbej ni oj coltatica. Mi sbejuc que oj caa jbajtic que oj cuxbuc ja caltziltic ja ba mundo iti. Ta huala coltanitic ja jastal sbeji y mi huax caa jbajtic que oj cuxbuc ja caltziltiqui, toj ni oj yilotic ja Dios Tatali, con ta mi ni jas malo huantic sc'ulajeli.
Mi tzaubaluc ja ma' lec oja huili