^
SAN MARCOS
Ja Juan ja ma' yaa bautismo ti yala ja yabal ja Dios ja ba ch'ayan lugari
Aaji yi ja' ja Jesusi
C'ulaji probar ja Jesusi
Ja Jesusi q'ue ja yatel ja ba Galilea
Ja Jesusi stzaa chanhuane yamachayi
Jun huinic ixtalanubal yuj ja pucuji
Ja Jesusi ya tojbuc ja snial ja Pedro
Ja Jesusi ya tojbuc jitzan ja ma' malo ayi
Ja Jesusi ti sloilta ja ba Galilea
Ja Jesusi ya tojbuc jun huinic huan c'ael ja sbacteli
Ja Jesusi ya tojbuc jun huinic tulido ay
Ja Jesusi stzaa ja Leví
Ja Jesusi jobji yi jas sbej mi scomo ja suaelei
Ja snebuman ja Jesusi stuch'uhue ja trigo ja sc'ac'uil ja jijleli
Tojbi jun huinic jiman ec' ja sc'abi
Ja Jesusi tzajlaji yuj jitzan cristiano ba sti ja jai
Ja Jesusi stzaa lajchahuane ja snebumani
Ja Jesusi alji sbaj que ja' yip ja diablo ja yioji
Ja snan soc ja yermano ja Jesusi
Ja loil sbaj ja tica‑inati
Ja jastal ja sbej ja loil it yala ja Jesusi
Ja Jesusi yala jas sbej ja loil sbaj ja tica‑inati
Ja loil sbaj ja yajlel ja candela
Ja loil sbaj ja inat it tz'unji
Ja loil sbaj ja sbac mostaza
Ja Jesusi yala jas sbej yuj ja puro loil huas sea
Ja huinic ixtalanubal yuj ja pucuj ja ba Gadara
Ja yunin ja Jairo soc ja ixuc ja ma' syama yi ja snich ja sc'ui
Ja Jesusi huaj ba Nazaret
Ja Jesusi seca ja snebumani ba oj huaj sloiltaye ja yabal ja Diosi
Ja Juan ja ma' yaa bautismo, chami
Ja Jesusi ya huauc joe mil huinic
Ja Jesusi bejyi ja ba sat jai
Ja Jesusi ya tojbuc ja ma' malo ay ja ba Genesareti
Ja jas huax jomji yuj ja cristiano
Jun ixuc ba tuc raza sc'uan ja Jesusi
Ja Jesusi ya huauc chane mil cristiano
Ja Jesusi c'anji yuj ja fariseo ba oj yile jun milagro
Ja slevadura ja fariseo jumasa
Ja Jesusi ya tojbuc jun ma' tupel sat ja ba Betsaida
Ja Pedro yala claro que ja Jesusi, ja' ni ja Cristo
Ja Jesusi yala que oj chamuc
Ja Jesusi stucbes sbaj
Jun querem ixtalanubal yuj ja pucuji
Ja Jesusi cho yala jastal oj chamuc
Ja Jesusi yala machunc'a ja mas nihuani
Ja Jesusi yala que mi c'a condra huax ilji, yamigo nia
Mi loiltajneluc ja mulali
Ja Jesusi yala que mi sbejuc oj spil sbaj ja ma' nupaneli
Ja Jesusi sc'ulan bendiciar ja yal untiqui
Jun querem rico sc'uman ja Jesusi
Ja Jesusi cho yala otro vuelta jastal oj chamuc
Ja Jacobo soc ja Juani sc'ana yi pavor ja Jesusi
Ja Jesusi ya tojbuc ja Bartimeo ja ma' tupel ja sat ajyi
Ja jastal och c'ot ba Jerusalén ja Jesusi
Ja Jesusi, ja jastal yala que mi oj ajyuc ja sat ja higo
Ja Jesusi snutzu el ja ma' ay jas huane sc'ulajel ja ba templo
Tacji ja steil ja higo
Ja Jesusi jobji yi ma' ac'uni ja yateli
Ja loil sbaj ja tantic malo atjumi
Ja Jesusi jobji yi ta sbej oj yae ja contribucioni
Ja Jesusi yala jastal huax aaji sac‑huuc ja cristiano
Ja mandar mas nihuani
Ja Jesusi sobo yi ja cristiano ma' yintil ja Cristo
Ja jastal yaa slimosna jun viguda pobre
Ja Jesusi yala jastal oj jemjuc ja templo
Ja jas oj ilxuc cuando oj xa jacuc ja Cajualtiqui
Ja jastal oj jacuc ja ma' oj co jan ja ba satq'uinali
Chapji yabalil ja Jesusi
Jun ixuc spec'a yi perpume ja Jesusi
Ja Judasi yiaj spatic ja Jesusi
Ja cena sbaj ja Cajualtiqui
Ja Jesusi yala jastal oj nacjuc yuj ja Pedro
Ja Jesusi huaj sc'umuc ja Dios ja ba Getsemaní
Yamji ja Jesusi
Ja querem ja ma' spaca ajneli
Ja Jesusi tey ba yoj junta
Ja Pedro snac'a ja Jesusi
Ja Jesusi iiji ba sti sat ja Pilato
Ja Jesusi, t'ilan aaji chamuc
Ja Jesusi aaji locan ja ba cruzi
Cham ja Jesusi
Ja Jesusi mucji
Ja Jesusi sacui
Ja jastal sea sbaj yi ja María sbaj Magdala ja Jesusi
Ja Jesusi sea sbaj yi ja chab snebumani
Ja Jesusi yaa yi yatel ja secabanum jumasa
Ja Jesusi iiji ja ba satq'uinali