KO E ʻULUAKI TOHI
FAKAMATALA
MEʻA HOKOHOKO
1
1 Ko e tala hohoko ki he ngaahi hako ʻoe tangata talu meia ʻAtama ʻo aʻu kia ʻEpalahame. 27 Ko e hako ʻo ʻEpalahame, mo ʻAisake, pea mo ʻIsimeʻeli. 43 Ko e ngaahi ʻeiki naʻe pule ʻi ʻItomi ʻi he teʻeki ai ha tuʻi ʻi ʻIsileli.
Ko ʻAtama, mo Seti, mo ʻInosi, Ko Kēnani, mo Malelili, mo Seleti, Ko ʻInoke, mo Metusela, mo Lemeki, Ko Noa, mo Semi, mo Hami, mo Sefeti.
¶ Ko e ngaahi foha eni ʻo Sefeti; ko Komela, mo Mekoki, mo Metai, mo Savani, mo Tupale, mo Meseke, mo Tailasa. Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Komela ko ʻAsekinasa, mo Lifata, mo Tokama. Pea ko e ngaahi foha ʻo Savani; ko ʻElaisa, mo Taʻasisi, mo Kitimi, mo Totenimi.
¶ Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Hami ko Kusa, mo Misilemi, mo Futi, mo Kēnani. Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Kusa; ko Sipa, mo Havila, mo Sapita, mo Leama, mo Sapetika. Pea ko e ngaahi foha ʻo Leama; ko Sipa, mo Titani. 10 Pea naʻe tupu ʻia Kusa ʻa Nimilote pea naʻe kamata ongoongo lahi ia ʻi māmani. 11 Pea naʻe tupu meia Misilemi ʻa Lutimi, mo ʻAnamemi, mo Lehapimi, mo Nafituhemi, 12 Mo Patilusime, mo Kasiluhemi, (ʻaia naʻe tupu ai ʻae kakai Filisitia,) mo Kafitolime. 13 Pea naʻe tupu ʻia Kēnani ʻa Saitoni, ko hono ʻuluaki, pea mo Heti, 14 Mo e kakai Sepusi foki, mo e kakai ʻAmoli, pea mo e kakai Keakasa, 15 Mo e kakai Hevi, mo e kakai ʻAlaka, mo e kakai ʻo Sina, 16 Mo e kakai ʻAvati, mo e kakai Semali, mo e kakai Hemati.
17 ¶ Ko e ngaahi foha eni ʻo Semi; ko ʻIlami, mo ʻAsuli, mo ʻAfakisate, mo Luti, mo ʻElami, mo Usa, mo Uli, mo Ketali, mo Meseki. 18 Pea naʻe tupu ʻia ʻAfakisate ʻa Sela, pea naʻe tupu ʻia Sela ʻa Ipela. 19 Pea naʻe fanauʻi ʻae foha ʻe toko ua kia Ipela: ko e hingoa ʻoe tokotaha ko Peleki; koeʻuhi naʻe vahevahe ʻa māmani ʻi hono ngaahi ʻaho ʻoʻona: pea ko e hingoa ʻo hono tokoua ko Sokitani. 20 Pea naʻe tupu ʻia Sokitani ʻa ʻAlimotate, mo Silefi, mo Hesamavete, mo Sela, 21 Ko Hatolame foki, mo Usali, mo Tikila, 22 Mo Ipale, mo ʻApimaeli, mo Sipa, 23 Mo Ofeli, mo Havila, mo Sopapi. Ko e ngaahi foha ʻakinautolu ni kotoa pē ʻo Sokitani.
24 ¶ Ko Semi, mo ʻAfakisate, mo Sela, 25 Ko Ipale, mo Peleki, mo Liu, 26 Ko Seluke, mo Nehoa, mo Tela, 27 Ko ʻEpalame; ko ia foki ko ʻEpalahame. 28 Ko e ngaahi foha ʻo ʻEpalahame; ko ʻAisake, mo ʻIsimeʻeli.
29 ¶ Ko honau ngaahi toʻutangata eni ko e ʻuluaki fānau kia ʻIsimeʻeli, ko Nepeoti; pea hoko mo ia ʻa Keta, mo ʻAtieli, mo Mipisami, 30 Ko Misima, mo Tumaa, mo Masa, mo Hetaʻa, mo Tima, 31 Ko Situa, mo Nefisi, mo Kitema. Ko e ngaahi foha ʻakinautolu ʻo ʻIsimeʻeli.
32 ¶ Pea ko eni ʻae ngaahi tama ʻo Ketula ko e fefine sinifu ʻo ʻEpalahame: naʻe fanauʻi ʻe ia ʻa Similai, mo Sokesani, mo Metani, mo Mitiane, mo Isipaka, mo Suaa. Pea ko e ngaahi foha ʻo Sokesani ko Sipa, mo Titani. 33 Pea ko e ngaahi foha ʻo Mitiane; ko ʻEfaa, mo ʻEfee, mo Henoke, mo ʻApaita, mo Elitaa. Ko kinautolu kotoa pē ko eni ko e ngaahi tama ʻa Ketula. 34 Pea naʻe tupu ʻia ʻEpalahame ʻa ʻAisake. Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻAisake ko ʻIsoa mo ʻIsileli.
35 ¶ Ko e ngaahi foha ʻo ʻIsoa; ko ʻIlifasi, mo Leueli, mo Seusi, mo Salami, mo Ko ia. 36 Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIlifasi: ko Temani, mo Omaʻa, mo Sefa, mo Katami, mo Kinasi, mo Timina, mo ʻAmaleki. 37 Ko e ngaahi foha ʻo Leueli; ko Nehate, mo Sela, mo Sama, mo Misa. 38 Pea ko e ngaahi foha ʻo Seia; ko Lotani, mo Sopale, mo Sipione, mo Ena, mo Tisoni, mo Eseli, mo Tisani. 39 Pea ko e ngaahi foha ʻo Lotani ko Holi, mo Homani, pea ko Timina ko e tuofefine ia ʻo Lotani. 40 Pea ko e ngaahi foha ʻo Sopale ko ʻAlivani, mo Maneate, mo Ipale, mo Sifo, mo Onama. Pea ko e ongo foha ʻo Sipione; ko Esaa, mo Ena. 41 Ko e ngaahi foha ʻo Ena; ko Tisoni. Pea ko e ngaahi foha ʻo Tisoni; ko ʻAmilami, mo Esipani, mo Itilani, mo Kilani. 42 Ko e ngaahi foha ʻo Eseli; ko Pilani, mo Sefani, mo Ekani. Pea ko e ngaahi foha ʻo Tisani; ko Usa, mo ʻElani.
43 ¶ Pea ko eni ia ʻae ngaahi tuʻi naʻe pule ʻi he fonua ʻo ʻItomi ʻi he teʻeki ai ha tuʻi ke pule ki he fānau ʻa ʻIsileli; ko Pela ko e foha ʻo Peoli: pea ko e hingoa ʻo hono kolo ʻoʻona ko Tinapa. 44 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Pela, naʻe hoko mo ia ʻi he pule ʻa Sopapi ko e foha ʻo Sela ʻo Posila. 45 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Sopapi, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Husami mei he fonua ʻoe kakai Temani. 46 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Husami, naʻe hoko mo ia ʻi he pule ʻa Hatati ko e foha ʻo Pitati, ʻaia naʻa ne teʻia ʻae kakai Mitiane ʻi he ngoue ʻo Moape: pea ko e hingoa ʻo hono kolo ʻoʻona ko ʻAviti. 47 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Hatati, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Samila mei Masileka. 48 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Samila, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Saula mei Leapote ʻi he veʻe vaitafe. 49 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Saula, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Peali-Hanani ko e foha ʻo ʻAkepoa. 50 Pea ʻi heʻene pekia ʻa Peali-Hanani, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Hatati: pea ko e hingoa ʻo hono kolo ʻoʻona ko Pau; pea ko e hingoa ʻo hono uaifi ko Mehetepeli, ko e taʻahine ʻa Matileti, ko e taʻahine ʻa Mesaʻapi.
51 ¶ Naʻe pekia foki ʻa Hatati. Pea ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo ʻItomi; ko e ʻeiki ko Timina, ko e ʻeiki ko Elia, mo e ʻeiki ko Seteli, 52 Ko e ʻeiki ko ʻAholipama, mo e ʻeiki ko Ela, mo e ʻeiki ko Pinoni, 53 Ko e ʻeiki ko Kinasi, mo e ʻeiki ko Temani, mo e ʻeiki ko Mipisali, 54 Ko e ʻeiki ko Makiteli, mo e ʻeiki ko ʻIlami. Ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo ʻItomi.