28
1 ʻOku enginakiʻi ʻae kakai ʻe Tevita ke nau manavahē ki he ʻOtua. 9 ʻOku ne tokoni mo naʻinaʻi kia Solomone ke ne langa ʻae faletapu.
Pea naʻe fakataha ʻe Tevita, ki Selūsalema, ʻae houʻeiki kotoa pē ʻo ʻIsileli, ʻae houʻeiki ʻoe ngaahi faʻahinga, mo e ngaahi ʻeiki ʻoe ngaahi kaungangāue ʻaia naʻe tauhi ki he tuʻi ʻi honau lakanga, mo e ngaahi ʻeiki naʻe pule ki he ngaahi toko afe, mo e ngaahi ʻeiki naʻe pule ki he ngaahi toko teau, mo e kau tauhi koloa kotoa pē naʻe pule ki he koloa mo e fanga manu ʻae tuʻi, mo ia naʻe ʻi hono ngaahi foha, mo e kau matāpule, mo e kau tangata mālohi lahi, pea mo e kau tangata toʻa kotoa pē. Pea naʻe toki tuʻu hake ʻa Tevita ko e tuʻi ki hono vaʻe, ʻo ne pehē, “ʻE hoku kāinga, mo hoku kakai, fanongo mai kiate au: naʻaku tokanga ʻi hoku loto ke langa ha fale ko e mālōlōʻanga ki he puha ʻoe fuakava ʻa Sihova, pea ko e potu ke tuʻu ai ʻae vaʻe ʻo hotau ʻOtua, pea naʻaku fai ʻae tokonaki maʻae langa fale: Ka naʻe pehē mai ʻe he ʻOtua kiate au, ʻE ʻikai te ke langa ʻe koe ha fale ki hoku huafa, koeʻuhi ko e tangata faʻa tau koe, pea kuo ke lilingi ʻae toto. Ka naʻe fili muʻa au ʻe Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli mei he fale kotoa pē ʻo ʻeku tamai ke u hoko ko e tuʻi ki ʻIsileli ʻo taʻengata: he kuo ne fili ʻa Siuta ke pule; pea mei he fale ʻo Siuta, ko e fale ʻo ʻeku tamai ʻaʻaku; pea mei he ngaahi foha ʻo ʻeku tamai naʻa ne finangalo lelei kiate au ke u hoko ko e tuʻi ki ʻIsileli kātoa: Pea ʻi hoku ngaahi foha kotoa pē, (he kuo foaki ʻe Sihova ʻae ngaahi foha tokolahi kiate au,) kuo ne fili ʻa Solomone ko hoku foha, ke nofo ki he nofoʻa fakatuʻi ʻoe puleʻanga ʻo Sihova ke puleʻi ʻa ʻIsileli. Pea naʻa ne pehē kiate au, ‘Ko Solomone ko ho foha, ko ia ia ʻe langa ʻa hoku fale, mo hoku ngaahi lotoʻā: he kuo u fili ia ke hoko ko hoku foha, pea te u hoko au ko ʻene tamai. Pea te u fokotuʻumaʻu foki ʻa hono puleʻanga ke taʻengata, ʻo kapau te ne mālohi ke fai ʻa ʻeku ngaahi fekau mo ʻeku ngaahi fakamaau, ʻo hangē ko ia ʻoku fai he ʻaho ni.’ Ko ia foki, mou tauhi mo kumi ki he ngaahi fekau kotoa pē ʻa Sihova ko homou ʻOtua, ʻi he ʻao ʻo ʻIsileli kātoa ko e fakataha kia Sihova, pea ʻi he ʻafio ki ai ʻahotau ʻOtua: koeʻuhi ke mou maʻu ʻae fonua lelei ni, pea tuku fakaholo ia ko e tofiʻa ki hoʻomou fānau ki mui ʻiate kimoutolu ʻo taʻengata.”
¶ Pea ko koe, “ʻE Solomone ko hoku foha, ke ke ʻilo ʻe koe ki he ʻOtua ʻo hoʻo tamai, pea ke tauhi kiate ia ʻaki ho loto kātoa, pea ʻi he loto fie fai: he ʻoku hakule ʻe Sihova ʻae loto kotoa pē, pea ʻoku ne ʻiloʻi ʻae filioʻi mo e fakakaukau kotoa pē: kapau te ke kumi kiate ia, te ke ʻilo ia ʻe koe; pea kapau te ke liʻaki ia, te ne liʻaki koe ʻo lauikuonga. 10 Pea ke tokanga eni; he kuo fili koe ʻe Sihova ke ke langa ha fale maʻae faletapu ke ke mālohi koe, pea ke ngāue.” 11 Pea naʻe toki ʻange ʻe Tevita kia Solomone ko hono foha ʻae fakatātā ki he fale hūʻanga fakamalumalu, pea mo hono ngaahi potu fale ʻo ia, pea ko e ngaahi potu tukungakoloa ʻi ai, pea mo hono ngaahi potu fale ki ʻolunga, mo hono ngaahi potu fale ki loto, pea mo e potu maʻae ʻafioʻanga ʻoe ʻaloʻofa, 12 Pea mo e fakatātā ʻoe meʻa kotoa pē naʻe ʻilo ʻe ia mei he laumālie, ʻi he ngaahi lotoʻā ʻoe fale ʻo Sihova, pea mo e ngaahi potuʻi fale kotoa pē naʻe tuʻu takatakai, mo e ngaahi potu tukunga koloa ʻoe fale ʻoe ʻOtua, pea mo e ngaahi tukunga koloa ʻoe ngaahi meʻa naʻe fakatapui: 13 Pea ko e ngaahi lakanga foki ʻoe kau taulaʻeiki mo e kau Livai, pea mo e ngāue kotoa pē ʻoe tauhi ʻi he fale ʻo Sihova, pea koeʻuhi ko e ngaahi nāunau ʻoe ngāue ʻi he fale ʻo Sihova: 14 Ko e koula naʻe fakamamafa ki he meʻa koula, maʻae ngaahi nāunau ki he ngāue kehekehe kotoa pē: mo e siliva naʻe fakamamafa ki he ngaahi meʻa siliva ki he ngāue kehekehe kotoa pē: 15 ‌ʻIo, ʻae mamafa ʻoe koula maʻae ngaahi tuʻungamaama, pea maʻae ngaahi ʻaiʻanga lolo koula, ko e fakamamafa maʻae tuʻungamaama taki taha, pea maʻa hono ngaahi ʻaiʻanga lolo: pea naʻe fakamamafa ʻae siliva maʻae ngaahi tuʻungamaama siliva, ki he tuʻungamaama mo hono ngaahi ʻaiʻanga lolo, ʻo fakatatau ki he anga ʻoe tuʻungamaama taki taha. 16 Pea naʻa ne fakamamafa ʻae koula maʻae ngaahi palepale ʻoe mā ʻoe ʻao, ki he palepale taki taha; pea mo e siliva ki he ngaahi palepale siliva: 17 Mo e koula haohaoa foki ki he ngaahi meʻa hikofi kakano, mo e ngaahi ipu luoluo, pea mo e ngaahi ipu inu: pea naʻe fakamamafa ʻae koula maʻae ngaahi ipu koula luoluo, ki he ipu luoluo taki taha; pea pehē, mo e fakamamafa ʻae siliva ki he ngaahi ipu siliva luoluo taki taha: 18 Pea mo e koula naʻe fakamaʻa naʻe fakamamafa maʻae feilaulauʻanga ʻoe meʻa namu kakala; mo e koula ki he fakatātā ʻoe saliote ʻoe ongo selupi ʻaia naʻe malofa ʻa hona kapakau, mo fakamalumalu ʻaki ʻae puha ʻoe fuakava ʻo Sihova. 19 Naʻe fakaʻilo mai eni kotoa pē ʻi he tohi ʻe Sihova, “ʻI he ʻiate au ʻa hono nima, ʻae ngaahi ngāue kotoa pē ʻoku ʻi he fakatātā ni.” 20 Pea naʻe pehē ʻe Tevita kia Solomone ko hono foha, “Ke ke mālohi koe mo ke toʻa lahi, mo ngāue: ʻoua naʻa ke manavahē, pe te ke lilika: he ko Sihova ko e ʻOtua, ko hoku ʻOtua, ʻe kau ia kiate koe; ʻe ʻikai te ne fakatukutukuʻi koe, pe te ne liʻaki koe, kaeʻoua ke ke fakaʻosi ʻae ngāue kotoa pē ki he tauhi ʻae fale ʻa Sihova. 21 Pea vakai, ko e ngaahi lakanga ʻoe kau taulaʻeiki mo e kau Livai ʻe ʻanautolu ʻae ngaahi ngāue kehekehe ʻi he fale ʻoe ʻOtua: pea ʻe ʻiate koe ki he ngaahi ngāue kehekehe kotoa pē, ʻae kau tangata poto kotoa pē ʻoku fie fai, ki he ngaahi ngāue kehekehe; pea ʻe tali fekau foki meiate koe ʻae houʻeiki pea mo e kakai kotoa pē.”